Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2103
  Popis
  SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV
  Stiahnuté
  364 X
 • Nariadenie EP a Rady EÚ 2017/2101
  Popis
  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2101 z 15. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok
  Stiahnuté
  309 X
 • Acryloylfentanyl - Spoločná správa EMCDDA a Europolu o novej psychoaktívnej látke
  Popis
  EMCDDA-Europol Joint Repost on a new psychoactive substance: N-(1phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamide (acryloylfentanyl) Spoločná správa sa vydáva v súlade s článkom 5 Rozhodnutia Rady EÚ 2005/387/JHA o výmene informácií, hodnotení rizík a kontrole nových psychoaktívnych látok
  Stiahnuté
  283 X
 • Opatrenia voči NPL v oblasti zdravia _ Health Responses to New Psychoactive Substances
  Popis
  Hoci prevalencia užívania nových psychoaktívnych látok vo všeobecnej populácii v Európe je nízka, záujem odborníkov sa koncentruje na problematickejšie formy užívania týchto látok (napr.injekčné a v kombinácii s inými NPL) a zdravotné dopady. Táto krátka správa poskytuje prehľad aktuálnej situácie v kontexte nových psychoaktívnych látok a ich zdravotných dopadov ako aj prehľad dostupných zdravotných a iných protidrogových intervencií v tejto oblasti.
  Stiahnuté
  305 X
 • Vyhláška MZ SR č.121/2015 - Zoznam rizikových látok
  Popis
  V Y H L Á Š K A Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. mája 2015, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16a ods. 4 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 40/2013 Z. z. ustanovuje: § 1 Zoznam rizikových látok je uvedený v prílohe. § 2 Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 298/2013 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok. § 3 Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.
  Stiahnuté
  590 X
 • EMCDDA a EUROPOL - spoločná správa 2014
  Popis
  Správa EMCDDA a EUROPOLU prezentuje kľúčové aktivity oboch agentúr EÚ s dôrazom na implementáciu Rozhodnutia Rady EÚ 2005/387/JHA o výmene informácií, hodnotení rizík a kontroly nových psychoaktívnych látok, vrátane tých, ktoré boli identifikované v roku 2014. Spoločná správa 2014 uvádza o.i. realizované hodnotenia rizík NPL ako aj výstrahy a varovania pred ohrozením verejného zdravia v súvislosti s užitím resp.zneužívaním niektorých NPL.
  Stiahnuté
  389 X
 • Nové psychoaktívne látky -inovatívne legislatívne opatrenia
  Popis
  Krátka správa prináša prehľad vývoja legislatívnych opatrení – reakcií na rastúci trh s novými psychoaktívnymi látkami a problémy, ktoré NPL predstavujú alebo môžu predstavovať pre verejné zdravie.
  Stiahnuté
  343 X
 • Trendspotter study on drug markets via Internet
  Popis
  V septembri a októbri 2014 uskutočnila agentúra EMCDDA štúdiu „Trendspotter“ o drogových trhoch na Internete. Získané údaje a prehľad literatúry k danej téme bol prezentované na expertom stretnutí v októbri 2014 v Lisabone. Cieľom štúdie bolo prispieť k objasneniu online dodávok drog a zmapovať rozsah existujúcich internetových drogových obchodov. Špecifická pozornosť bola venovaná úlohe sociálnych médií, aplikácií (apps); online predaju nových psychoaktívnych látok , medicínskych produktov pre nelegálne užívanie/zneužívanie a predaj drog prostredníctvom „šedých sietí“.
  Stiahnuté
  120 X
 • Trendspotter study on drug markets via Internet
  Popis
  V septembri a októbri 2014 uskutočnila agentúra EMCDDA štúdiu „Trendspotter“ o drogových trhoch na Internete. Získané údaje a prehľad literatúry k danej téme bol prezentované na expertom stretnutí v októbri 2014 v Lisabone. Cieľom štúdie bolo prispieť k objasneniu online dodávok drog a zmapovať rozsah existujúcich internetových drogových obchodov. Špecifická pozornosť bola venovaná úlohe sociálnych médií, aplikácií (apps); online predaju nových psychoaktívnych látok , medicínskych produktov pre nelegálne užívanie/zneužívanie a predaj drog prostredníctvom „šedých sietí“.
  Stiahnuté
  470 X
 • Mladí ľudia a drogy - Flash Eurobarometer 401 - jún 2014
  Popis
  Spracovanie najdôležitejších výstupov z prieskumu Flash Eurobarometer 401
  Stiahnuté
  822 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava