Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Tlačová správa EMCDDA: Staré a nové problémy s drogami
  Stiahnuté
  628 X
 • Európska správa o drogách 2013: Trendy a vývoj
  Popis
  Sprievodná tlačová správa EMCDDA pri príležitosti prezentácie výročnej správy o drogách
  Stiahnuté
  187 X
 • Európska správa o drogách 2013: Trendy a vývoj
  Popis
  Slovenská verzia prezentácie Európskej správy o drogách 2013: Trendy a vývoj 28.máj 2013 Ministerstvo zdravotníctva SR Bratislava
  Stiahnuté
  987 X
 • Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku
  Popis
  Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku 2012 (údaje 2011) v AJ pod názvom 2012 National Report (2011 data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point - Slovakia, developments, trends and in-depth information on selected issues
  Stiahnuté
  8759 X
 • Prehľad hlavných údajov za rok 2011
  Stiahnuté
  494 X
 • Prehľad hlavných údajov za rok 2011
  Stiahnuté
  2533 X
 • Výročná správa o stave drogovej problematiky v Európe 2012
  Popis
  Ako krajiny bojujú proti fenoménu nových drog? Užívajú školáci drogy viac alebo menej ako v minulosti? Koľko Európanov užíva kanabis každodenne? Do akej miery boli účinné opatrenia jednotlivých krajín v oblasti drogovej problematiky? To sú len niektoré z otázok, na ktoré sa zameriava Výročná správa 2012 agentúry EÚ pre drogy (EMCDDA), ktorá je dnes 15. novembra v Lisabone. zverejnená v sídle Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť a paralelne prezentovaná v ďalších európskych krajinách, ktoré sú členmi medzinárodnej informačnej siete REITOX. Každoročného hodnotenia drogovej problematiky v Európe sa v Lisabone zúčastňujú európska komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová, predseda správnej rady agentúry EMCDDA Jo?o Goul?o a riaditeľ agentúry EMCDDA Wolfgang Götz. Správa je najdôležitejšou publikáciou agentúry a poskytuje najnovšie údaje a komentáre v súvislosti s drogovou situáciou v 27 členských štátoch EÚ, Nórsku, Chorvátsku a Turecku. Rozoberajú sa v nej hlavné problémy spolu s niektorými sľubnými postupmi, ktoré sa v súčasnosti používajú na riešenie drogovej problematiky.
  Stiahnuté
  3122 X
 • Prevalencia užívania nelegálnych drog na Slovensku
  Stiahnuté
  861 X
 • Súhrn hlavných údajov z ESPAD 2011
  Popis
  Národné monitorovacie centrum pre drogy pri ÚV SR od roku 1995 spolufinancuje tento prieskum na Slovensku a úzko spolupracovalo s národným koordinátorom ESPADu doc. PhDr. Alojzom Nociarom, CSc. či už v rámci jeho pôsobenia v NMCD do apríla 2012 alebo vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde sa prieskum ESPAD inštitucionalizoval v rámci výskumných úloh ústavu. Cieľová skupina ESPADu na Slovensku bola podstatne širšia a tvorili ju žiaci/študenti vo veku 15 až 19 rokov, takmer vždy v počte vyše 10 tis. respondentov, z ktorých sa pre medzinárodné porovnanie vyberala vzorka 15-16 ročných detí. Výsledky všetkých piatich cyklov prieskumu ESPAD sú sprístupnené v publikáciách Alojza Nociara, národných správach o stave drogovej problematiky na Slovensku a výskumných správach VÚDPaP ako aj na stránke www.infodrogy.sk v sekcii Knižnica dokumentov portálu – Užívanie drog v populácii.
  Stiahnuté
  3467 X
 • Výročná správa o stave drogovej problematiky v SR (údaje 2010) edícia 2011
  Popis
  Národná správa (o stave drogovej problematiky) mapuje rozvoj, trendy a situáciu vo vybraných oblastiach, a to presne podľa požiadaviek zadávateľa - Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, pre ktoré je primárne určená. Sprava sa spracováva v anglickom jazyku a do informačnej siete REITOX sa postupuje elektronicky. Od roku 2005 Národné monitorovacie centrum pre drogy vydávalo aj slovenskú verziu, a to ako publikáciu tlačovú i elektronickú. V roku 2010 sa slovenskú verziu - ktorá je podkladom pre preklad do AJ - nepodarilo z rôznych dôvodov publikovať, s takýmto úsporným variantom počítame aj teraz a Výročnú správu o stave drogovej problematiky (údaje 2010, edícia 2011) zverejňujeme v anglickej verzii tak ako bola postúpená do EMCDDA.
  Stiahnuté
  6901 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava