Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Výskyt psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska
  Popis
  Výskyt psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska Záverečná správa (vypracovaná na základe Zmluvy č.225/2013 o poskytnutí výskumných služieb v oblasti monitoringu drog v odpadových vodách pre potreby monitorovania drogovej situácie v Slovenskej republike podľa požiadaviek Európskej únie)
  Stiahnuté
  2855 X
 • Súhrn národnej správy o stave drogoovej problematiky na Slovensku v roku 2012
  Popis
  Súhrn národnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku - 2012 v čiastočnej on-line forme, keďže obsahuje prelinkovanie na zdroje a podklady správy. V roku 2013 bol tento text použitý pre tlačové vydanie i-drogy bulletinu.
  Stiahnuté
  1045 X
 • Súhrn Výročnej správy NMCD o stave drogovej problematiky v roku 2012
  Popis
  Súhrn Výročnej správy NMCD o stave drogovej problematiky v roku 2012
  Stiahnuté
  1977 X
 • Stav drogovej problematiky na Slovensku-súhrn Výročnej správy NMCD o stave drogovej problematiky v roku 2012
  Popis
  Pri citácii údajov z tohto dokumentu uvádzajte prosím zdroj: NMCD 2013:Stav drogovej problematiky na Slovensku - súhrn Výročnej správy NMCD o stave drogovej problematiky v roku 2012, ed.i-drogy, máj 2013,16s,Bratislava 2013, ISBN 978-80-8143-088-6.
  Stiahnuté
  467 X
 • Stav drogovej problematiky na Slovensku -súhrn Výročnej správy NMCD o stave drogovej problematiky v roku 2012
  Popis
  Pre citáciu údajov z tohto dokumentu uvádzajte zdroj: Národné monitorovacie centrum pre drogy: Stav drogovej problematiky na Slovensku -súhrn Výročnej správy o stave drogovej problematiky v roku 2012, edícia i-drogy,máj , 16 s., 2013,ISBN 978-80-8143-088-6
  Stiahnuté
  265 X
 • Rozšírenosť užívania drog v populácii a názory občanov na problémy spojené s drogami
  Popis
  Národné monitorovacie centrum pre drogy v roku 2011 oslovilo skupinu externých odborníkov, ktorí analyzovali kompatibilitu údajov získaných vo všetkých vlnách reprezentatívneho národného populačného prieskumu (osem prieskumov UVVM pri ŠÚ SR 1994-2006 v dvojročných intervaloch a jeden národný prieskum NMCD 2010 ) a tam kde to bolo možné, špecifikovali trendy vývoja užívania nelegálnych aj legálnych látok v slovenskej populácii v časovom rozmedzí päťnástich rokov. Centrom ich záujmu v tomto ohľade bola hlavne veková podskupina 15 až 34 ročných respondentov (mladí dospelí), respektíve v rámci tejto podskupiny skupina 15-24 ročných mladých ľudí. Práve ostatná veková skupina je z hľadiska svojich biologických, psychologických a sociálnych špecifík otvorenejšia a zraniteľnejšia pokial ide o získavanie skúsenosti akéhokoľvek druhu a dynamickejšia, pokiaľ ide o názory a postoje voči drogám a ich užívaniu. Každý z odborníkov, participujúcich na aktuálnej e-publikácii, spracovával z údajov poskytnutých zo zdrojov Národného monitorovacieho centra pre drogy samostatnú oblasť - alkohol, fajčenie, nelegálne látky a údaje mapujúce verejnú mienku. S výnimkou niekoľkých formálnych požiadaviek NMCD neboli autori limitovaní a v spôsobe nazerania na daný problém mali dostatočnú voľnosť. Vzhľadom na individuálny prístup, determinovaný znalosťami a skúsenosťami z odborov, kde autori primárne pôsobia, vydavatelia tejto elektronickej publikácie zvolili formu zborníka príspevkov.
  Stiahnuté
  3147 X
 • MODELS OF ADDICTION
  Popis
  Táto správa prináša prehľad o existujúcich teóriách závislosti a vysvetľuje ako môžu byť organizované do zastrešujúcej informačnej štruktúry o tom ako hodnotiť, chrániť sa a liečiť závislostné konanie , Modely závislostí sa neobmedzujú len na nelegálne drogy, ale pokrývajú aj alkohol, tabak a dokonca nefarmakologické závislosti ako je gambling alebo kompulzívne používanie Internetu. Ústredná myšlienka správy tkvie v tom, že pochopenie biologických základov závislosti spoločne so sociálnymi a psychologickými aspektami môže viesť k účinnejším opatreniam v rámci prevencie a liečby..
  Stiahnuté
  338 X
 • Hlavné ukazovatele drogovej situácie a opatrenia
  Popis
  Aktualizované údaje NMCD Situácia na Slovensku . 5 kľúčových indikátorov a opatrenia
  Stiahnuté
  746 X
 • Európska správa o drogách 2013: Trendy a vývoj
  Popis
  Publikácia "Európska správa o drogách 2013 - Trendy a vývoj" je kľúčovým výstupom Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť
  Stiahnuté
  952 X
 • Tlačová správa EMCDDA: Reakcie na drogový problém
  Stiahnuté
  561 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava