Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Annual Work Program 2012 for program DPIP
  Popis
  Európska Komisia každoročne prijíma k zabezpečeniu finančného plnenia programu Protidrogová prevencia a informovanosť (DPIP) na roky 2007-2013 ročný pracovný program. Ročný pracovný program 2012 bol prijatý Európskou Kompisou 21.12.2011 pod číslom C (2011) 9469.
  Stiahnuté
  270 X
 • Rozhodnutie EP a Rady č. 1150/2007/ES z 25.09.2007
  Popis
  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1150/2007/ES z 25.09.2007, ktorým sa na obdobie rokov 2007 - 2013 ustanovuje osobitný program Protidrogová prevencia a informovanosť ako súčasť všeobecného programu Základné práva a spravodlivosť.
  Stiahnuté
  648 X
 • Verejná výzva Európskej komisie
  Popis
  Európska Komisia, jej Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť vyhlásilo verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o grant pre neziskové organizácie, ktoré svojimi aktivitami prispejú k napĺňaniu všeobecných a špecifických cieľov piatich programov EÚ: - občianska spravodlivosť (JCIV) - trestné súdnictvo (JPEN) - DAPHNE III (DAP) - základné práva a občianstvo (FRC) - drogová prevencia a informovanosť (DPIP).
  Stiahnuté
  862 X
 • Verejná výzva Európskej komisie
  Popis
  Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre Spravodlivosť na svojej stránke http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm vyhlásilo otvorenú verejnú výzvu na realizáciu výskumnej štúdie z oblasti justičnej spolupráce medzi EÚ a krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku. Verejná výzva napĺňa cieľ Protidrogovej stratégie EÚ na roky 2005 – 2012 zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti spoločnosti uskutočnením akcie zameranej proti výrobe drog, cezhraničnému obchodu s drogami a zneužívaniu prekurzorov, a prostredníctvom zintenzívnenia preventívnych aktivít predchádzajúcich drogovým trestným činom, a to prostredníctvom efektívnej spolupráce založenej na spoločnom prístupe.
  Stiahnuté
  617 X
 • Komuniké Európskej komisie z 25.októbra 2011
  Popis
  EK dala nový podnet protidrogovej politike EÚ, keď ohlásila revíziu predpisov súvisiacich s nelegálnymi látkami, predovšetkým s novými psychoaktívnymi látkami, ktoré napodobňujú účinky nebezpečných drog...
  Stiahnuté
  733 X
 • 26.jún - Svetový deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu
  Popis
  26.jún - Svetový deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu
  Stiahnuté
  1547 X
 • Európska únia a fenomén drog - najčastejšie otázky
  Popis
  Najčastejšie kladené otázky vo vzťahu k riešeniu problémov s drogami v rámci Európskej únie. Pôvodná publikácia EMCDDA, v AJ origináli - preklad NMCD, tlač ŠEVT a.s. Bratislava poznámka: Zverejnená verzia v pdf formáte neprešla jazykovou korektúrou.
  Stiahnuté
  941 X
 • Výročná správa o drogách v Európe už čoskoro
  Popis
  Prvé avízo a zoznam informačných zdrojov v súvislosti s pripravovaným vydaním Výročnej správy o stave drogovej problematiky v Európe - Lisabon 10.november 2010
  Stiahnuté
  525 X
 • Prevention of the spread of HIV/AIDS, hepatitis C, other blood-borne infections and diseases
  Popis
  Discussion paper: Prevention of the spread of HIV/AIDS, hepatitis C,other blood borne infections and diseases (Objective 16 of the EU-AP 2005-2008)
  Stiahnuté
  1009 X
 • The German Presidency
  Popis
  During the next six months, we will endeavour to intensify the co-operation in the field of drugs in Europe on the basis of the EU Drugs Strategy and Action Plan. Together with all of you, we will strive to achieve visible progress in tackling the drugs problem in Europe.
  Stiahnuté
  719 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava