Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Rada vlády SR pre protidrogovú politiku
  Stiahnuté
  953 X
 • Delimitácia odboru NMCD z Úradu vlády SR na MZ SR
  Popis
  Po 15 rokoch pôsobenia v rámci organizačnej štruktúry Úradu vlády SR prechádza výkonný koordinančný orgán - predtým Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, neskôr Odbor koordinácie protidrogovej stratégie , vrátane Národného monitorovacieho centra pre drogy - do rezortu zdravotníctva.
  Stiahnuté
  1105 X
 • Návrh prenosu pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu drogovej situácie na Slovensku
  Popis
  Predkladacia správa k materiálu :Návrh prenosu pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu drogovej situácie na Slovensku obsahuje zmenu nositeľa úloh v uznesení vlády č. 259 z 1.apríla 2009 v bode C.3. z podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny – predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog na ministerku zdravotníctva vzhľadom na skutočnosť, že funkcia podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti ľudské práva a menšiny nebola v tomto volebnom období obsadená a bol zrušený Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. Z uvedeného dôvodu sa ako nositeľ úloh navrhuje ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky. Predkladaný návrh predpokladá taktiež prenos pôsobností v oblasti protidrogovej problematiky, ktorú na Úrade vlády SR vykonával odbor Národné monitorovacie centrum pre drogy, na Ministerstvo zdravotníctva SR vrátane prenosu siedmich štátnozamestnaneckých miest, zmluvnej agendy, finančného, technického a materiálneho zabezpečenia.
  Stiahnuté
  833 X
 • Prenos pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu drogovej situácie na Slovensku
  Popis
  Návrh prenosu pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu drogovej situácie na Slovensku obsahuje zmenu nositeľa úloh v uznesení vlády č. 259 z 1.apríla 2009 v bode C.3. z podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny – predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog na ministerku zdravotníctva vzhľadom na skutočnosť, že funkcia podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti ľudské práva a menšiny nebola v tomto volebnom období obsadená a bol zrušený Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. Z uvedeného dôvodu sa ako nositeľ úloh navrhuje ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky. Predkladaný návrh predpokladá taktiež prenos pôsobností v oblasti protidrogovej problematiky, ktorú na Úrade vlády SR vykonával odbor Národné monitorovacie centrum pre drogy, na Ministerstvo zdravotníctva SR vrátane prenosu siedmich štátnozamestnaneckých miest, zmluvnej agendy, finančného, technického a materiálneho zabezpečenia.
  Stiahnuté
  866 X
 • č. 54 Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové záležitosti a kontrolu drog
  Popis
  Vymedzenie úloh a úprava činností Generálneho sekretariátu VMDZKD podľa Organizačného poriadku Úradu vlády SR.
  Stiahnuté
  658 X
 • Plnenie úloh Akčného plánu NPBD za rok 2005 rezortom spravodlivosti
  Popis
  Ministerstvo spravodlivosti SR bolo v roku 2005 predkladateľom návrhom rekodifikovaných trestných kódexov, ktoré boli následne prijaté NR SR s účinnosťou od 1. januára 2006, a to Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. a Trestný poriadok č. 301/2005.
  Stiahnuté
  660 X
 • Právny rámec kontroly ponuky - represia
  Popis
  Všeobecne možno uviesť, že aj naďalej podľa slovenskej legislatívy nie je trestné samotné užitie drogy ale len jej prechovávanie, a to po akúkoľvek dobu.
  Stiahnuté
  2386 X
 • Metodický pokyn z 13. decembra 2005 číslo 4/2006-GSVMDZKD pre krajské úrady
  Popis
  Metodický pokyn z 13. decembra 2005 číslo 4/2006-GSVMDZKD pre krajské úrady na určenie činnosti krajských úradov na úseku drogovej problematiky a zjednotenie postupu zriaďovania krajských koordinačných komisií pre drogovú problematiku (prevencia, liečba, resocializácia drogových záležitostí a presadzovanie práva v boji proti drogám)
  Stiahnuté
  658 X
 • Metodický pokyn pre Krajské úrady 4/2006
  Popis
  z 13. decembra 2005 číslo 4/2006-GSVMDZKD pre krajské úrady na určenie činnosti krajských úradov na úseku drogovej problematiky a zjednotenie postupu zriaďovania krajských koordinačných komisií pre drogovú problematiku (prevencia, liečba, resocializácia drogových záležitostí a presadzovanie práva v boji proti drogám)
  Stiahnuté
  373 X
 • Uznesenie vlády SR č. 583 / 1995 o zriadení GS VMDZKD
  Stiahnuté
  1233 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava