Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

TROJLÍSTOK n.o.

Adresa:
Konštantínova 3 , Prešov , 080 01
Telefón:
051 / 775 44 79 Facebook: https://www.facebook.com/TrojlistokNo/
Mobil:
0948 078 997
Popis:
trojlistokno@gmail.com Nezisková organizácia Trojlístok realizuje individuálnu a skupinovú sociálnu prácu od roku 2012 v meste Prešov na úrovni Prešovského samosprávneho kraja, pre fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním v dôsledku nadužívania psychoaktívnych látok a závislosti (ďalej len klient). Zámerom neziskovej organizácie Trojlístok je prostredníctvom komplexného prístupu ambulantných a terénnych foriem sociálnych služieb pomáhať týmto klientom, ich rodinám alebo blízkym partnerom s využitím individuálneho sociálneho poradenstva, skupinových programov, terapií a ďalších aktivít so zameraním na sociálnu prevenciu pred rozvojom, prehlbovaním a opakovaním sociálno-patologického správania z dôvodu rôznych foriem závislostí. Medzi hlavné ciele neziskovej organizácie Trojlístok, ktoré ma zadefinované aj vo svojich registrovaných sociálnych službách, špecializované sociálne poradenstvo a terénnu sociálnu službu krízovej intervencie, patrí: – realizácia edukačných programov zameraných na sociálnu prevenciu vybraných foriem závislostí, – predchádzanie prehlbovania sociálnej patológie v rodinách so závislým členom, – realizácia sociálnych programov na podporu plnenia funkcií rodiny so závislým členom, – vytváranie sociálne chráneného priestoru pre nízkoprahové aktivity tejto cieľovej skupiny.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava