Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

TROJLÍSTOK n.o.

Adresa:
Konštantínova 3 , Prešov , 080 01
Telefón:
051 7754 479
Mobil:
0948 078 997
Popis:
trojlistokno@gmail.com Organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. O sociálnych službách v ZNP a vybrané opatrenia podľa §10 zákona č. 305/2005 Z. z. O sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Zabezpečujeme sociálne služby: 1. Poradenské a záujmové centrum – sociálne poradenstvo pre závislých a ich rodiny, pracovná terapia, voľnočasové a záujmové činnosti. Cieľová skupina – osoby závislé od nelegálnych drog, alkoholu a od návykových škodlivých činností, osoby doliečujúce sa v prirodzenom prostredí. 2. Terénna služby krízovej intervencie – v štádiu rozbehu, terénna práca formou streetworku, resp. harm reduction a aj ako preventívna činnosť pre ohrozených nelátkovými závislosťami v herniach. Zabezpečovanie opatrení podľa §10 3. Organizovanie a sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcie rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahu medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopnosti riešiť problémové a záťažové situácie a adaptovať sa v nových situáciách. Cieľová skupina – rodina, rodinní príslušníci a partneri závislých osôb.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava