Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

PRIMA o.z. Bratislava

Adresa:
Hviezdoslavovo nám. 17 , Bratislava , 811 03
Popis:
zdruzenie.prima.ba@gmail.com Občianske združenie PRIMA je mimovládna nezisková organizácia, združujúca profesionálov/ky a dobrovoľníkov/čky, s cieľom prispieť k riešeniu drogovej problematiky s dôrazom na realizáciu projektov v oblasti "Harm Reduction" - redukcia poškodení spôsobených užívaním drog. Činnosť OZ je zameraná na terénnu sociálnu prácu a prácu v Kontaktnom centre so skrytou populáciou aktívnych užívateľov/liek drog, rovnako ľuďmi konzumujúcimi alkohol, ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise a ľuďmi bez domova. Projekt zakladajúci činnosť združenia vznikol pilotne v roku 1999, kedy vznikol stacionárny streetwork, čo znamená, že sme mali stabilné miesto, ktoré bolo neutrálne aj pre cieľové skupiny a zároveň aj pre pracovníkov/čky OZ Prima. Do roku 2000 pôsobilo OZ výlučne v Starom meste, ale počas jednoročného pôsobenia v teréne a na základe mapovania nových miest streetworkeri/ky zistili, že je veľmi veľa klientov/iek, ktorí/é nie sú motivovaní/é opustiť miesta, kde sa prioritne zdržiavajú - či už z dôvodu finančného (sexbiznis) alebo z iných dôvodov. Preto OZ Prima od 15.12.2000 v spolupráci s Občianskym združením MOST, mimovládnou organizáciou, ktorá sa zaoberá podporou duševného zdravia, rozbehlo projekt mobilného streetworku na perifériách Bratislavy. V roku 2005 sme naše služby rozšírili o Kontaktné centrum - "Káčko", kde poskytujeme klientom/kám rozšírené služby v porovnaní s prácou na ulici. Špecifikom práce v rámci Kontaktného centra je možnosť lepšieho kontaktu s klientmi/kami a následnej ich motivácie k prípadnej liečbe smerujúcej k abstinencii. Hlavným cieľom práce združenia je minimalizácia zdravotných a sociálnych rizík spojených s užívaním drog a to nielen pre užívateľov/ky, ale aj pre ich sociálne okolie. Zároveň ide o nadviazanie kontaktu so závislými a ich motiváciu pre neskoršie liečenie smerujúce k abstinencii. OZ PRIMA vznikla v roku 1998. Od svojho vzniku až doteraz pôsobí v problematike drogových závislostí a to predovšetkým v oblasti : “Harm Reduction” - redukcie škôd spôsobených s užívaním drog, všetkých stupňov prevencií (primárna, sekundárna, terciárna), prevencie šírenia HIV, hepatitídy a iných infekčných ochorení, motivácie klientov/iek k menej rizikovému životu spojenému s užívaním drog a prácou prevažne v pouličnom sexbiznise,

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava