Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Žilina

Adresa:
Predmestská 1613 , Žilina , 010 01
Telefón:
041 / 565 00 18
Mobil:
0901 724 785
Popis:
cpppapza@cpppapzilina.sk CPPPaP súčasne poskytuje služby metodického, poradenského a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl. Organizačne je začlenené do rezortu školstva. CPPPaP je zariadením s právnou subjektivitou, odborné služby sú poskytované bezplatne. - Legislatívne je základný rámec činnosti CPPPaP zadefinovaný zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. - CPPPaP vo svojej činnosti úzko spolupracuje s ďalšími inštitúciami a odborníkmi predovšetkým z oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny, prípadne iných rezortov.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava