Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Levoča

Adresa:
Ružová ulica 91/1 , Levoča , 054 01
Telefón:
053 / 4511-968
Mobil:
0911 575 799
Popis:
vozarova.katarina@mail.t-com.sk entrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie zriadené podľa § 10 ods. 5 písm. l) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovené zriaďovacou listinou vydanou Okresným úradom v Levoči zo dňa 26. 05. 2003 v znení dodatkov: č. 1 z 01. 01. 2004, KŠÚ 2004/00001-5; č. 2 z 29. 12. 2004, KŠÚ 2005/00023-2; č. 3 z 01. 09. 2006, KŠÚ 2006/00685-4; č. 4 Krajského školského úradu v Prešove číslo RD/2008/00118-6 zo dňa 25. 08. 2008.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava