Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

1. Národná protidrogová politika a jej kontext

Od roku 1996 niesla a bude niesť naďalej zodpovednosť za tvorbu a napĺňanie protidrogovej politiky Slovenskej republiky vláda SR. Schvaľuje národnú stratégiu, definuje jej ciele, zásady a princípy, vrátane vytvárania príslušného legislatívneho prostredia.

Štátna protidrogová politika Slovenskej republiky je od r. 1995 formulovaná v dokumente Národný program boja proti drogám ( ďalej len NPBD)9. Vláda SR na svojej 81. schôdzi, dňa 15. apríla 2004 uznesením č.289/2004 vzala na vedomie Súhrnnú správu o realizácii Národného programu boja proti drogám za roky 1999 – 2003 s aktualizáciou na rok 2004 a schválila v poradí tretí Národný program boja proti drogám na obdobie 2004 – 2008.

Poradným orgánom vlády pre otázky protidrogovej politiky je Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog (ďalej len VM DZKD). Exekutíva VM DZKD – Generálny sekretariát (ďalej len „GS VMDZKD“), koordinuje, metodicky usmerňuje a kontroluje realizáciu protidrogovej politiky na centrálnej a regionálnej úrovni.

Od roku 2002 pri GS VMDZKD pôsobí Národné monitorovacie centrum pre drogy (ďalej len „NMCD“), ktoré je partnerskou organizáciou agentúry Európskej Únie Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti. (ďalej len „ EMCDDA“) pre SR. EMCDDA zastrešuje v rámci členských štátov EÚ monitoring piatich kľúčových indikátorov10 v jednotlivých krajinách a okrem nich aj indikátory ako trestné činy súvisiace s drogami, množstvá a počty zachytených drog, uväznenia. Tieto ukazovatele spadajú pod programy P1 (monitoring situácie), P2 – reakcia spoločnosti na drogy ; P3 – Včasný varovný systém (Early Warning System – EWS); P4 – hodnotenie národnej stratégie.


9 Pozri kap.15 Príloha č. 1 Národný program boja proti drogám na roky 2004-2008
10 Kľúčové indikátory podľa EMCDDA:
1. Populačné prieskumy
2. Odhady prevalencie
3. Požiadavky na liečbu
4. Infekčné ochorenia súvisiace s drogami
5. Úmrtia a úmrtnosť súvisiaca s drogami

Nasledujúce:
1.1. Právny rámec
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke