Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

11. Trestno-právne štatistiky

Uvedená kapitola sa vzhľadom na špecifickosť témy odlišuje od ostatných kapitol vo Výročnej správe, svojou štruktúrou, keďže podáva informácie najmä technického charakteru štatistickej evidencie.

Súhrn

V podmienkach SR zabezpečujú evidenciu trestno-právnych dát 3 nezávislé štatistické systémy (MV SR, GP SR a MS SR), ktoré nie sú vzájomne kompatibilné. Do systému MV SR spadá štatistika za celý policajný zbor140 (PPZ), vojenskú políciu, zbor väzenskej a justičnej polície, železničnú políciu a colný kriminálny úrad (CKÚ). Centrálna štatistika GP SR eviduje dáta z obvodov 8 krajských prokuratúr141 a samostatne z Vojenských prokuratúr142. MS SR vo svojom štatistickom systéme143 sumárne zahŕňa údaje: z okresných súdov (54), z Krajských súdov (8), Špeciálneho súdu a taktiež z Väzenstva (ZVJS).

Štatistická evidencia páchateľov v súvislosti s držbou drogy pre vlastnú potrebu; výrobou, predajom a obchodovaním s drogami a tiež vedením motorového vozidla pod vplyvom drog, je v správe posudzovaná výhradne z trestnoprávneho hľadiska, nakoľko sa jedná o skutky, ktoré sú v legislatíve SR klasifikované ako trestné činy.

Právny rámec pre kontrolu ponuky drog v SR je realizovaný prostredníctvom platného Trestného zákona144 a Trestného poriadku145. Na to aby mohli byť uvedené právne kódexy uplatnené v praxi musí byť zrejmé, že sa jedná o zakázanú psychoaktívnu látku, zaradenú do príslušného zoznamu, zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch146.

Modifikácia drogovej legislatívy v roku 2005 vo všeobecnosti: „prehĺbila diferenciáciu a individualizáciu trestnej zodpovednosti fyzických osôb; zmenila celkovú filozofiu ukladania trestných sankcií, s dôrazom na individuálny prístup pri riešení trestných vecí, na základe možností využitia alternatívnych sankcií147 a odklonov tak, aby sa v najširšej miere zabezpečila pozitívna motivácia páchateľa“ (J. Čentéš, 2007: Hmotnosprávne aspekty trestnej činnosti páchanej v súvislosti s nealkoholovou toxikomániou v SR, s. 70). V praxi sa novým Trestným zákonom na jednej strane zmiernila trestná zodpovednosť pre tých, ktorí drogy prechovávajú pre vlastnú potrebu (§ 171 NTZ) a na strane druhej, sa sprísnil trestný postih pre osoby, zaoberajúce sa výrobou, predajom a obchodovaním s drogami (§ 172 NTZ).

Úprava legislatívy v oblasti vedenia motorového vozidla pod vplyvom drog je podrobne definovaná vo Výročnej správe za rok 2006.


140 K inštitúciám PPZ pôsobiacim v oblasti drogovej problematiky patria: NPJ ÚBOK (ktorá sa priamo podieľa na odhaľovaní závažných prípadov drogovej kriminality ), KEÚ (analyzuje všetky záchyty drog a nových psychoaktívnych látok, zisťuje ich čistotu a zloženie).
141 Krajská prokuratúra: Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice.
142 Vyššia vojenskej prokuratúra v Trenčíne a z 3 Vojenské obvodné prokuratúry (Bratislava, Banská Bystrica a Prešov).
143 Centrálna štatistika MS SR nezahŕňa prípady z Najvyššieho súdu a Vojenských súdov (3), ktoré si vedú štatistiku samostatne.
144 Zákon č. 300/2005 Z. z., platný od 1. 1. 2006, ktorý nahradil dovtedy platný zákon č. 140/1961 Zb. platného do 31. 12. 2005.
145 Zákon č. 301/2005 Z. z., ktorý od 1. 1. 2006 nahradil dovtedy platný zákon č. 141/1961 Zb.
146 Zákon upravuje podmienky na pestovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, používanie (na vedecké, výskumné a expertízne činnosti) dovoz, vývoz a tranzit omamných látok, psychotropných látok a prípravkov.
147 S NTZ vstúpili do platnosti nové alternatívne formy trestov: trest povinnej práce § 54 a trest domáceho väzenia § 53.
Predchádzajúce:
Časť B
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke