Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

Súhrn

V roku 2006 a začiatkom roka 2007 boli vládou SR schválené dva strategické dokumenty týkajúce sa legálnych drog: Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2006 – 2010 a Národný program kontroly tabaku. Do platnosti tiež vstúpil nový štatút Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, ktorý predmet činnosti Výboru rozšíril aj na tieto psychoaktívne látky.

Skončila sa Twinningová časť projektu Podpora implementácie Národného programu boja proti drogám na obdobie 2004-2008 a záverečná správa projektu navrhla odporúčania na nasledovné obdobie. Aktuálne sa začal realizovať ďalší projekt Prechodného fondu EÚ zameraný na resocializáciu drogovo závislých Zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok. V roku 2006 sa realizovali ďalšie vlny populačného prieskumu Ústavu pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR a školského prieskumu Tabak-alkohol-drogy. Podľa získaných výsledkov rastie celoživotná prevalencia užívania marihuany v populácii 15 – 64, i keď nie tak výrazne ako v období rokov 1998 – 2002; v roku 2006 sa zvýšila na 16,1 %. Podľa školského prieskumu (10 – 19) vyššia prevalencia experimentovania s marihuanou nastupuje u 14-ročných žiakov, a so stúpajúcim vekom má výrazne rastúcu tendenciu (38,8 % u 19-ročných študentov). Pokračoval rastúci trend užívania extázy (4,3 % v roku 2006). Skúsenosti s užívaním drog, ktoré v sebe nesú závažnejšie zdravotné a sociálne riziká ako heroín, pervitín a kokaín je stabilne nízky a pohybuje sa okolo 1 %. Pokračoval klesajúci trend počtu liečených pre problémy s nelegálnymi drogami. V roku 2006 bola zmenená metodika hlásenia a u liečených užívateľov sa začala zaznamenávať polykonzumácia drog. Najviac osôb v liečbe bolo kvôli problémom s heroínom, ďalej s pervitínom – ktorý je u prvoliečených na prvom mieste – ďalej s marihuanou a polykonzumáciou drog. V užívaní jednotlivých drog existujú regionálne rozdiely. Bratislavský región vo všetkých epidemiologických ukazovateľoch výrazne prevyšuje iné regióny Slovenska. Podľa údajov z liečby, opiáty dominujú na západnom Slovensku, užívanie marihuany je výraznejšie na strednom Slovensku, najmä v Žilinskom regióne. Na východnom Slovensku sa oproti iným regiónom viac užívajú prchavé látky.

Za rok 2006 sa odhaduje populácia problémových užívateľov drog na 13 800 - 34 500. V kontakte so službami, ktorých cieľom je znižovať sociálne a zdravotné dôsledky (problémového) užívania drog je ich maximálne jedna tretina. Napriek snahe rozširovať svoje služby sa ako problém javí dlhodobá udržateľnosť týchto programov, či už v dôsledku finančnej nestability, alebo iných problémov (personálne kapacity, nezáujem klientov). Oproti roku 2005 došlo k miernemu poklesu všetkých hlásených úmrtí spôsobených psychoaktívnymi látkami. Spomedzi nich prevládajú liečivá a to predovšetkým zo skupiny benzodiazepínov najmä vo vyšších vekových skupinách (nad 35 rokov). Významné zastúpenie majú aj opiáty a prchavé látky. V roku 2006 došlo k poklesu počtu prípadov priamych úmrtí v súvislosti so skupinou liečiv a ich počet bol rovnaký ako počet predávkovaní opiátmi.

Výskyt infekcie HIV u injekčných užívateľov drog ostáva pod 1 %. V roku 2006 bol zistený nový prípad HIV pozitivity u intravenózneho užívateľa. Testovanie na infekčné ochorenia u užívateľov drog vstupujúcich do liečby bolo zabezpečované nad rámec základných povinností v centrách pre liečbu drogových závislostí. Výskyt protilátok na hepatitídu typu C v Bratislave sa u liečených pacientov pohyboval od roku 2003 okolo 45 % a viac (posledne dostupné údaje sú za rok 2005). Testovanie užívateľov, ktorí nie sú v kontakte so zdravotníckym zariadením, nie je zatiaľ bežne dostupnou službou. V roku 2006 začiatkom roka 2007 sa podarilo realizovať, resp. pripraviť štúdie zamerané na testovanie užívateľov drog a zistenie prevalencie infekcie HIV a hepatitíd u injekčných užívateľov drog.

Rastúci trend v počte spáchaných drogových trestných činov pokračoval aj v roku 2006, počet stíhaných páchateľov mierne poklesol. V priebehu roku 2006 Policajný zbor začal s povinnou evidenciou spáchaných trestných činov i páchateľov aj podľa druhu drogy. Najviac drogových trestných činov bolo spáchaných v súvislosti s marihuanou, pervitínom a heroínom.

Počet záchytov drog sa oproti roku 2005 zvýšil o 9,8 %, Z celkového počtu záchytov v roku 2006 (1 868) tvorili v 59 % záchyty marihuany. Súčasne u marihuany, pervitínu a heroínu bol zaznamenaný pokles v množstve zachytenej drogy.

Počet záchytov i množstvo zachyteného kokaínu oproti minulému roku vzrástli. Na trhu sa v tabletách predávaných ako extáza stále častejšie vyskytuje ako hlavná účinná látka metachlorfenylpiperazín (mCPP). Zachytených bolo 10 368 ks tabliet a predávala sa za relatívne nízku cenu 100 – 200,- Sk/ tabletku. Ceny marihuany, hašiša, kokaínu, heroínu a LSD boli v roku 2006 relatívne stabilizované, pričom u extázy a pervitínu došlo k poklesu ceny.

TRENDY

Marihuana, pervitín a heroín sú drogy, s ktorými sú spojené tieto ukazovatele: najviac užívateľov drog v liečbe, najvyšší podiel páchateľov drogových trestných činov a najväčší podiel na záchytoch drog. V prípade marihuany je to aj najvyššia prevalencia užívania v populácii, osobitne 15 – 34-ročnej.

Situácia v užívaní heroínu sa viac-menej stabilizovala. Celoživotná prevalencia jeho užívania vo všeobecnej populácii je z dlhodobého hľadiska približne rovnaká a nízka; počet užívateľov opiátov v liečbe sa znižuje. Na drogovom trhu nebolo zaznamenané zvýšenie jeho spotreby a cena sa udržuje na rovnakej úrovni.

Hoci podľa populačných prieskumov došlo k miernemu poklesu v prevalencii pervitínu vo všeobecnej populácii, v skupine 15 – 24-ročných bol zaznamenaný nárast skúseností s jeho užívaním. Najviac po prvýkrát liečených osôb tvorili užívatelia pervitínu, ktorých priemerný vek bol 23 rokov. Výroba pervitínu podľa vyjadrení PPZ rastie a jeho distribúcia sa rozširuje aj do iných regiónov – východ Slovenska. Rastie koncentrácia účinnej látky, dlhodobo aj počet záchytov pervitínu a do roku 2005 i jeho množstva (v roku 2006 zachytené množstvo mierne pokleslo).

Podľa správ polície vzrastá dostupnosť extázy a podľa populačných prieskumov rastú tiež skúsenosti s jej užívaním, najmä u mladých ľudí. Celoživotná prevalencia užívania kokaínu je síce nízka, okolo 1 % , od roku 1998 však veľmi mierne rastie a v roku 2006 bol v porovnaní s predchádzajúcim obdobím v liečbe vyšší počet užívateľov kokaínu.

Predchádzajúce:
Národná správa 2006
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke