Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

Časť D

ST 03: Charakteristiky osôb v prvoliečbe
ST 05: Akútne/priame úmrtia spôsobené drogami
ST 06: Vývoj priamych úmrtí súvisiacich s drogami
ST 07: Odhady problémového užívania drog v populácii
ST 08: Odhady lokálnej prevalencie problémových užívateľov drog
ST 09: Prevalencia HBV/HCV a HIV infekcie medzi injekčnými užívateľmi
ST 10: Dostupnosť ihiel a striekačiek
ST 11: Väzba a sledovanie drogových trestných činov
ST 12: Užívanie drog vo väzení
ST 13: Množstvo a kvantita záchytov ilegálnych drog
ST14 : Čistota drogy na ulici
ST 15: Zloženie tabliet predávaných ako ilegálne drogy
ST 16: Cena drogy na ulici v €
ST 17: Nové trendy v užívaní drog
ST 18: Celková úmrtnosť a príčiny úmrtia užívateľov drog
ST 24: Dostupnosť liečby pre užívateľov
ST 30: (Dobrovoľné) Metódy a výsledky prieskumov zameraných na mládež
SQ 31: Liečba ako alternatíva k väzeniu
SQ 32: Politický a inštitucionálny rámec
Vybraná téma 33: TDI údaje o veľmi mladých ľuďoch (dobrovoľné)
Vybraná téma 35: Tabuľka prevalencie - veľmi mladí ľudia
Vybraná téma 36: Frekvencia užívania kokaínu
TDI 34: Údaje o požiadavkách na liečbu (TDI údaje)
Predchádzajúce:
Časť C
Nasledujúce:
Vysvetlivky
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke