Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

14. BIBLIOGRAFIA

Akčné plány realizácie plnenia zámerov NPBD 2005 - 2008 GS VMDZKD 2005,
http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentID=124

Analýza súčasného stavu financovania NPBD a Zásady financovania protidrogovej politiky pre nasledujúce
obdobie v súlade so Stratégiou EÚ a NPBD

Asociácia resocializačných stredísk a postresocializačných služieb, In: Čistý deň 1/2006, s. 16

Baška T., Németh A., Sovinová H. et al. (2006): Findings from the Global Youth Tobacco Survey (GYTS) in
Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, In : Soc. Prevent. Med., 51/2006, s. 110 - 116

Bianchi G., Lukšík I., Popper M., Supeková M. (2000): Interakcia sexuálnych a drogových rizík zdravia
vojakov základnej vojenskej služby, In: Human Communication Studies Vol VI., Slovenská akadémia vied,
Bratislava

Bieliková M.: Fajčenie žiakov základných a stredných škôl

Bobáková E., Kutaš R. (2002): Koncepcia a metodika jednotného systému označovania televíznych programov
(JSO), In: Správa o stave vysielania v SR a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2001,
tlač NR SR 1347, Bratislava, marec 2002, s. 111 - 230, www.rada-rtv.sk

Cesta k spravodlivému rastu. Štúdia Svetovej banky 2006, http://www.profini.sk

Drogová závislosť - liečba drogovo závislých v SR, zdravotnícke štatistiky ÚZIŠ v rokoch 1995 až 2005.

Dohovor o právach dieťaťa v SR za obdobie 2001 - 2005. Druhá správa o uplatňovaní Dohovoru v SR,
www.foreign.gov.sk, marec 2006

Duchoň M., (2005): Prieskum využívania voľného času mládeže, páchania trestnej činnosti mládežou

Dzurilla M.(2006): Krízové centrum UNICORNIS. Správa pre NMCD 2006

Farkašová E., Dočkal V., Kopčanová D., Kretová E. et.al. (2005): Psychologické a pedagogické aspekty kognitívneho rozvoja a sociálnej integrácie rómskych žiakov

Fehérová L., Mikulčíková K., Sotník D.(2006): Východiskové hľadiská diagnostiky mládeže s poruchami správania. In :Prevencia 1/2006,V. ročník, ÚIPŠ, Bratislava, s.19 - 26

Földes T., Slovíková M.(2004): Vyhodnotenie zapojenia škôl do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie,
ÚIPŠ, 2004, Bratislava

Gajdošová E., Mederiová T., Mišenda P., Rešovsk, J. (2005): Monitoring životného štýlu stredoškolskej
mládeže SR. Prieskum realizovaný Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi -
správa pre NMCD, 2006

Gašparová M. (2006) MO SR Štáb personálneho manažmentu, MO SR, ústne podanie, február 2006

Hallmann H. (2002): Primárna prevencia alebo sekundárna prevencia? Aktuálne posúdenie príliš neaktuálnych
pojmov. In: FreD, www.infodrogy.sk

Hroncová J. et al. (2004): Sociálna patológia. PF UMB Banská Bystrica, ISBN 80-8055-926-0 191 s.

Hudečková V. (2006): Naše polepšovne v novom tisícročí, In: Prevencia 1/2006, V. ročník, s. 89 - 90 123

Chaban I. (2006): Informácia pre NMCD, jún 2006

Informácia o plnení Imunizačného programu v Slovenskej republike, ÚVZ SR, www.uvzsr.sk aktuality, stiahnuté
7. 03. 2006

Jánoš J., Kišková L. (2006): Drogy nie sú detská hra. Seminár pre médiá, Senec, 19 - 20. 06. 2006
"Keď pragmatizmus pôsobí kontroverzne", Informačná brožúra OZ Odyseus, 2006, Bratislava, 11 s.

Kopasová D., Vojtová Z. (2005): Školy podporujúce zdravie - koordinácia a evaluácia. In: Výročná správa
VÚDPaP za rok 2005, www.minedu.sk

Korbelová B. (2006): Marihuana známa a neznáma. ÚVZ SR, 2006, Správa pre GS VMDZKD

Kriminalistický a expertízny ústav PPZ: Údaje o záchyte drog a počet prípadov. Správa pre NMCD, 2006

Kriminalistický a expertízny ústav PPZ: Koncentrácia účinnej látky zachyteného kokaínu. Správa pre NMCD,
2006

Krivulka P. (2006): Syndóm ADHD. www.dys.sk, stiahnuté 30. júla 2006

Kroeger Ch., Shaw R., Winter H. (2004): Smernice na hodnotenie drogovej prevencie, EMCDDA, 2004,
slovenský preklad Nociar A., II. vydanie

Liba J. (2004): Skúsenosti a frekvencia kontaktov rómskych žiakov s návykovými látkami, Pedagogická fakulta,
Prešovská univerzita v Prešove 2004

Liba J. (2006): Prieskum rómskych detí v kontexte výchovy ku zdraviu, Správa pre NMCD

Lobodáš O. (2006): Drogy vo väzeniach, Odbor zdravotnej starostlivosti GR ZVJS. Informácia pre NMCD,
2006

Lohinová N. (2006): Nízkoprahové programy pre deti a mládež - recenzia publikácie In: Prevencia 2/2006,
V. ročník, ÚIPŠ, Bratislava, s. 59 - 60

Materiál na rokovanie Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog č. 1979/2006, marec 2006,
www.infodrogy.sk

Matula Š., Čanigová A., Kopányiová A., Smiková E., Vojtová Z. (2005): Psychologická prevencia a psychologická intervencia ako fázy integrovanej starostlivosti o deti a mládež s poruchami správania In: Výročná
správa VÚDPaP za rok 2005, www.minedu.sk

Matula Š., Kopányiová A., Vojtová Z., Smiková E., Tesař M., Laznibatová J. (2005): Psychologické a výchovné aspekty vzdelávania žiakov s poruchami aktivity a pozornosti. In: Výročná správa VÚDPaP za rok 2005, www.minedu.sk

Metodický pokyn na zabezpečenie metadonovej udržiavacej liečby pre pacientov so závislosťou od opiátov
s chronickým priebehom ochorenia. Čiastka 21 - 27 Vestník MZ SR, 2004, dňa 31. 3. 2004

Metodický pokyn ÚV SR číslo 4/2006 13. decembra 2005

Mravčík V.,Kiššová L. (2006): Prevalenčný odhad problémových užívateľov drog na Slovensku. In:

Alkoholizmus a drogové závislosti č.5,41 2006 s.260-272

MS SR (2006): Počet odsúdených a počet skutkov vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu. Správa
pre NMCD, 2006

MV SR - list zn. PPZ-317/ODP-2006, 27. 3. 2006

MV SR (2004): Drogy v doprave. Metodická príručka k semináru, 2004

MV SR (2006): Počet dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu, Odbor dopravnej polície, Správa pre
NMCD, 2006

MZ SR - list zn. 14904-2/2006-OZS, 23. 5. 2006
"Národná správa o politike mládeže v SR pre Radu Európy", 2005, www.minedu.sk

Národné centrum pre manažment a liečbu chronických hepatitíd: Správa pre NMCD, 2006

Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010
v Slovenskej republike http://www.telecom.gov.sk/index/go.php?id=1072

Národný program boja proti drogám na obdobie 2004 - 2008, In: Stav drogových závislostí a kontrola drog
v SR, 2004, (Národná správa pre Reitox) s.143 - 153

Národný program podpory zdravia, ÚVZ SR, www.uvzsr.sk

NCZI (2006): Hlásenie o liečbe užívateľa drog, 2005

NCZI (2006): Počet pacientov liečených na kokaín a priemerný vek. Správa pre NMCD

NMCD (2006): Prieskum problémových užívateľov drog skrytej populácie - Dotazník pre určenie multiplikátorov

NMCD (2006): Výkaz nízkoprahových programov (2006)

NMCD (2006): Výkaz programov resocializácie (2006)

Nociar A., Novotný I. (1994): School without alcohol, tobacco and drugs - preventive project and target population survey in Slovakia, abstracts from meeting of International Institutes on the Prevention and Treatment
of Alcoholism and Drug Dependence, Prague, s. 180

Nociar A. (2004): Prieskumy o drogách, alkohole a tabaku u slovenskej mládeže, ISBN 80-224-0832-8,Veda, Bratislava, 2004, 219 s. (pozn. citácie uvedené v texte)

NPJ ÚBOK PPZ: Cena drog v roku 2005. Správa pre NMCD, 2006

Ochaba R. (2003): Zákaz reklamy a zvyšovanie cien znižujú počet fajčiarov. Alkoholizmus a drogové závislosti,
Protialkoholický obzor č3, roč. 38, s. 117 - 120

Ondrejkovič P., Poliaková E. a kol. (1999): Protidrogová výchova. Veda SAV, 356 s., ISBN 80-224-0533-1

Pallider J. (2006): Pálkovo centrum. Správa pre NMCD, 2006

Pétiová M. (2005): Komparácia údajov z prieskumu mládeže (vzorka 15 - 17 ročných) a prieskumov mládeže
vo veku 15 - 19 rokov v reedukačných domovoch mládeže v r. 1998 a 2005. Správa pre NMCD

Pétiová M. et al. (2005): Sociálno - patologická problematika mládeže v SR, Užívanie legálnych a nelegálnych
drog. ÚIPŠ, Bratislava, 2005, Správa pre NMCD

Pétiová M. (2005): Názory a postoje mladých ľudí žijúcich v diagnostických centrách a v reedukačných
domovoch pre mládež v SR ku konzumácii drog, ÚIPŠ, 2005

Pipíšková I. (2006): Správa pre NMCD. ÚPSVaR, 2006

Pitoňáková M.(2006): Primárna prevencia drogových závislostí u žiakov ZŠ v Kežmarskom okrese, výsledky
prieskumu. In: Prevencia 2/2006, V. ročník, s.17 - 32

"Pohľad gynekológa - pôrodníka na závislé a HIV pozitívne matky", rozhovor s Jaroslavom Hinštom In: Čistý
deň 4/2005, s. 10 - 11

Prevencia drogových závislostí. Sociálna prevencia - informačno vzdelávací bulletin rezortu kultúry: 2/2006,
Bratislava ISSSN 1336-9679, 30 s.

Prutkay I., Slovíková M. (2005): Analýza činnosti CVČ v šk. r. 2004/2005, ÚIPŠ, Bratislava, 2005

Ramstrom J. (2004): Adverse Health Consequencies of Cannabis Use, National Institute of Public Health,
Sweden, 142 s., v slovenskom preklade Nepriaznivé zdravotné dôsledky užívania kanabisu, vydal ÚV SR,
Bratislava 2005

Realizácia slovensko-nemecko-českého twinningového projektu zameraného na podporu plnenia úloh Národného programu boja proti drogám v SR za roky 2005 - 2008, GS VMDZKD, marec 2006, www.infodrogy.sk

Ročný výkaz o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za rok 2005 MPSVaR, 2006 Romanovská V. (2006) "Prevencia drogových závislostí v aktivitách mimoškolskej výchovy a vzdelávania
v Pohronskom osvetovom stredisku", In: Sociálna prevencia, 2/2006, ISSN 1336-9679, s. 29

Rometsch W. et al: Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten - FreD (Príručka pre včasný preventívny zásah u prvoužívateľov drogy v spolupráci s organizáciami poskytujúcimi služby, políciou, prokuratúrou a Úradom pre mládež), slovenský preklad
http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=Library&page=Document&DocumentID=304

Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory spojené s drogovou závislosťou problematikou. Štatistický
úrad SR, Verejná mienka Bratislava 2004 78 s.

Slovenský rozhlas (2006) Rozhlasová stanica Slovensko: Rádiožurnál, 26. 6. 2006

Slovenský rozhlas (2006) Rozhlasová stanica Slovensko: Štúdio Kontakt, 11:00, 60 min., diskusia o drogovej
závislosti detí, 20. 6. 2006

Slovíková M., Dugovičová M.: Analýza výskytu záškoláctva a problémové správanie žiakov na základných
a stredných školách v školskom roku 2004/2005, ÚIPŠ, Bratislava

Slovíková M. a kol.: Činnosť CVPP v školskom roku 2004/2005, UIPŠ, Bratislava

Slovíková M., Galáš J.: Vyhodnotenie projektov PF za rok 2005, ÚIPŠ, Bratislava

Slovíková M. (2006) "Čo prezentujú výsledky a údaje v školskom roku 2004/2005?", In: Čistý deň 3/2006,
V. ročník, s. 29

Slovíková M. a kol.: Vyhodnotenie Cesty za školský rok 2004/2005, ÚIPŠ, Bratislava, 2005. Správa pre NMCD

Slovíková M., Holubíková M.: Preventívne programy a aktivity - hodnotenie a výsledky. Prevencia 2/2006,
V. ročník, s. 9 - 16

Sociálne a ekonomické náklady spojené s užívaním drog v SR, In: Stav drogových závislostí a kontrola drog
v SR 2005 (Národná správa pre Reitox), s. 34 - 36

Správa o bezpečnostnej situácii v SR z aspektu drogovej kriminality v roku 2005, MV SR 2006, Materiál na
VM DZKD, marec 2006

Správa o realizácii protidrogovej politiky vlády SR za rok 2005 - GS VMDZKD, 2006, Materiál na rokovanie
vlády SR, www.rokovania.sk

Staneková D. (2006): Epidemiologická situácia HIV/AIDS na Slovensku k 1. 1. 2006, Národné referenčné
centrum pre HIV/AIDS, Správa pre NMCD, 2006

Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR 2004 (Národná správa pre REITOX), Úrad vlády SR,
Bratislava, 2004, ISBN 80-968631-3-4, 2004, 162 s.

Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR 2005 (Národná správa pre REITOX), Úrad vlády SR,
Bratislava, 2005, ISBN 80-968631-4-2, 219 s.

Šidlo J.: Úmrtia v stave ovplyvnenia psychoaktívnymi látkami, ÚDZS, Správa pre NMCD, 2006

Štatistická ročenka 2005, MS SR, sekcia justičnej informatiky a štatistiky, 233 s., 2005

Štatistický úrad SR, stav obyvateľstva SR v roku 2005, Štatistický úrad SR, údaje o úmrtiach súvisiacich so psychoaktívnymi látkami. Správa pre NMCD, 2006

Stowasserová N. (2005): Organizácia zdravotnej starostlivosti u pacientov s drogovou závislosťou v SR,

Celoslovenský kurz: Poradenstvo v oblasti drogových závislostí, 2005

Vojtová Z. (2006): Komplexný prístup k prevencii v SR, 10. 05. 2006,
http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=Library&page=Document&DocumentID=238
Zelina M., Lenárt M.: Vieme, že… Doplnkový učebný a tréningový text pre žiakov, metodický príručka pre lektorov.

Bratislava, 2004
Webové stránky
www.aktuality.sk www.protidrogovyfond.sk
www.auto.zoznam.sk www.pohodafestival.sk
www.drogy.sk www.rpr.sk/start.htm
www.dys.sk www.rokovania.sk
www.infodrogy.sk www.spravy.pravda.sk
www.ec.europa.eu www.sukl.sk
www.emcdda.europa.eu www.statistics.sk
www.employment.gov.sk www.stopfajceniu.sk
www.hnonline.sk www.telecom.gov.sk
www.minedu.sk www.uips.sk
www.nocka.sk www.unicef.sk
www.odyseus.sk www.uvzsr.sk
www.profini.sk www.vlada.gov.sk

Predchádzajúce:
Časť C
Nasledujúce:
15. Prílohy
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke