Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

13. DROGY V DOPRAVE

Marihuana a benzodiazepíny221 sú - okrem alkoholu - pravdepodobne dve najvýznamnejšie a zároveň rozdielne
látky. Obe majú vysokú prevalenciu a je veľká pravdepodobnosť, že majú vplyv na vedenie motorového vozidla. Súčasne však medzi nimi existujú rozdiely, pokiaľ ide o ich právny status - jedna je nelegálna droga
a druhá je predpisovaným liekom. Rozsiahle výskumy ukázali, že už mierna dávka marihuany zhoršuje celý rad funkcií, ktoré významne podmieňujú bezpečné vedenie motorového vozidla. Dokonca kombinácia malého množstva alkoholu s malou dávkou marihuany spôsobuje veľmi závažné zhoršenie schopností pri vedení motorového vozidla222.

Podľa informácii PPZ na Slovensku zomiera viac ako 600 účastníkov cestnej premávky ročne a priemerne 42
úmrtí je spôsobených dopravnou nehodou pod vplyvom alkoholu. Jediné informácie, ktoré existujú o vedení
vozidla pod vplyvom drog, iných ako alkohol, sú z analýzy údajov uskutočnenej na pôde Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v roku 2006. Zo 42 úmrtí súvisiacich s drogami pri dopravných nehodách za roky 2000 - 2005, boli najčastejšie zistenými látkami kanabionidy (23 prípadov) a benzodiazepíny
(7 prípadov). Za nimi nasledovali liečivá (iné ako benzodiazepíny), opiáty a toluén, a to samotné, ale aj v kombináciách.Kombinácia s alkoholom bola zistená celkom v 14 prípadoch.

Informácie z iných zdrojov ani štúdií nie sú k dispozícii. V SR existujú zákonné nariadenia a normy, ktoré
upravujú vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok všeobecne, ale bez
rozlíšenia konkrétneho druhu drogy. Odbor dopravnej polície PPZ neeviduje osobitné štatistické prehľady
o počte osôb jazdiacich pod vplyvom drog223. K dispozícii sú len štatistické údaje vzťahujúce sa na užitie alkoholu, ktorého tolerancia v krvi je 0 promile. V roku 2007 PPZ plánuje zaviesť do praxe používanie prístrojov na testovanie prítomnosti drog v organizme zo slín alebo z potu a v súvislosti s týmto postupom sa pripravuje novela príslušného právneho nariadenia.

Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke