Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

12. KOKAÍN A CRACK - SITUÁCIA A ODPOVEDE

Počas posledných rokov sa zvyšuje pozornosť verejnosti a jej obavy z rastúceho užívania kokaínu a problémov
s tým spojených. V roku 2001 EMCDDA po prvýkrát zamerala jednu z vybraných tém svojej Výročnej
správy na problémy súvisiace s kokaínom (s údajmi za rok 1999). O šesť rokov neskôr sa v niektorých krajinách objavuje stále viac hlásení o rastúcom užívaní kokaínu. V Európe vzrastá spotreba tejto drogy. V západnej a strednej Európe dosiahla 25% odhadovanej celosvetovej spotreby, pričom v Severnej a Južnej Amerike je to 50%. V celosvetovom meradle je podľa UNODC asi 13,4 mil. užívateľov kokaínu vo veku 15 - 64 rokov, pričom polovica z nich sa nachádza na amerických kontinentoch207.

Slovensko zatiaľ nepatrí ku krajinám s vysokou konzumáciou kokaínu. Podľa vykonaných prieskumov k experimentovaniu s kokaínom dochádza len ojedinele, celoživotná prevalencia užívania kokaínu/cracku u populácie 15 - 64 ročných je pod 1,2%. V roku 2005 nebol z nízkoprahových programov hlásený ani jeden klient zo základnou drogou kokaín, v liečbe bolo hlásených 11 pacientov s primárnou drogou kokaín. Užívanie
kokaínu má väčšinou charakter rekreačného - víkendového užívania a viaže sa na rôzne disco - párty a pod.

Na druhej strane však i napriek nízkej prevalencii je badateľný mierny nárast užívania kokaínu/cracku ako
u školskej mládeže, tak aj vo všeobecnej populácii. Podľa posledného prieskumu ESPAD (2003) 1,4% stredoškolských dievčat a 1,8% chlapcov skúsilo kokaín. Dochádza k posunu v názoroch stredoškolskej mládeže aj na rizikové správanie v podobe pravidelného užívania kokaínu. V roku 1995 ho za veľmi rizikové považovalo 91% respondentov, v roku 2003 to bolo len 75%. V priebehu päťročného obdobia boli zaznamenané tri úmrtia za prítomnosti kokaínu a jedno úmrtie na predávkovanie kokaínom v roku 2003. Zároveň podľa informácií PPZ možno očakávať nárast užívania kokaínu v dôsledku znižovania jeho ceny, ktorá v poslednom roku mierne klesala najmä v okolí Bratislavy208 a droga sa tým stala zaujímavejšou.

Báza kokaínu - crack sa na našom území prakticky nevyskytuje.