Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

11. Užívanie drog u detí a mládeže (do 15 rokov) a problémy s tým spojené

V posledných rokoch členské krajiny EÚ hlásili vzrastajúce užívanie drog medzi mladými ľuďmi, mladšími než
15 rokov. Najčastejšie užívanými drogami sú marihuana a inhalanty, ale z niektorých krajín sú údaje o rastúcom
počte detí (dokonca 11 - 12 ročných), ktoré užívajú heroín, kokaín či farmaceutické produkty bez lekárskeho
predpisu.

Slovenské deti do 15 rokov majú okrem alkoholu a tabaku podľa realizovaných reprezentatívnych prieskumov
skúsenosti najmä s marihuanou. Údaje z liečby za ostatné tri roky (2003 - 2005) hovoria o 59 deťoch, ktoré
sa liečili z medicínsky indikovanej závislosti, pričom podiel liečených kvôli problémom s marihuanou stúpol (z 29% na 43%) a naopak klesol počet liečených kvôli problémom s inhalantmi. Prevládajúcou formou užívania
je vdychovanie a fajčenie. V roku 2003 boli 4 deti liečené pre problémy s opiátmi (3 kvôli heroínu). Vek prvej skúsenosti s nelegálnou drogou vo všeobecnosti klesá, rozdiel medzi "bežnou populáciou" a rizikovými skupinami je zrejmý - čím je populácia ohrozenejšia, tým je vek nižší a sortiment psychoaktívnych látok "bohatší".

Podľa údajov z retrospektívneho zberu údajov za Slovensko z 11 pracovísk súdneho lekárstva neboli za obdobie rokov 2000 - 2005 nahlásené žiadne úmrtia v súvislosti so psychoaktívnymi látkami detí vo veku do 15 rokov.

Legislatívny rámec a ďalšie opatrenia primerane obmedzujú dostupnosť všetkých psychoaktívnych látok pre
túto vekovú skupinu.

Stredný stav populácie detí vo veku do 15 rokov predstavoval v r.2005 počet 985 704 detí s miernou prevahou
chlapcov (504.872)158. Podľa údajov rezortu školstva159 je v ZŠ (vo veku 6 - 15 rokov) na Slovensku
613 000 (cca. 11% celej populácie)160.

Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke