Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

Časť A

V tejto časti Národná správa podáva súhrnný opis situácie v roku 2005 ako aj nový vývoj a trendy týkajúce
sa roku 2006, čo sa týka hlavne kapitoly 1. Ďalej uvádza výsledky najdôležitejších národných výskumov
a štúdií.
Predchádzajúce:
Súhrn a nové trendy
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke