Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

Vysvetlivky

11-(m-chlorophenyl)piperazine, stimulant
2Protidrogová politika sa týka nelegálnych drog - legálne psychoaktívne látky alkohol a tabak sú predmetom individuálnych stratégií - viac v Správe 2005 Kap.12
3V každom z 8 regiónov Slovenska pôsobí popri samosprávnych orgánoch aj štátna správa vo forme Krajských úradov
4Metodický pokyn ÚV SR číslo 4/2006-GSVMDZKD z 13. decembra 2005
5dieťa do 15 rokov
6Ustanovenie § 171 a 172 TZ upravuje trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov aleboprekurzorov, ich držanie alebo obchodovanie s nimi
7Program bol schválený uznesením vlády SR č. 289 z 15. apríla 2004 a uznesením NR SR 1072 z 25. júna 2004.
8Materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 498 z 29. júna 2005, NR SR ho uznesením č. 1859 z 27. septembra 2005 zobrala na vedomie.
9Zriadený uznesením vlády číslo 583 z 8. augusta 1995. Uznesením bol schválený Štatút výboru, obsahujúci podrobnosti o činnosti výboru a jeho organizácii
10Zasadnutie VM DZKD
11Úmrtia a úmrtnosť súvisiaca s drogami, infekčné ochorenia súvisiace s drogami, dopyt po liečbe, populačné prieskumy
12Ústav zabezpečuje výkon štátneho skúšobníctva v zmysle zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov. Z funkcie štátnej skúšobne vydáva certifikáty na zdravotnícke pomôcky, chemikálie anorganické a organické pre všeobecné použitie a rozhoduje o uznaní certifikátov zahraničných skúšobní
13Platí od 1. januára 2006
14Priemerný kurz € za rok 2005 = 38,59,- Sk, www.nbs.sk
15kvalifikovaný odhad GS VMDZKD. Dotazník EMCDDA - SQ 32 Politický a inštitucionálny rámec
16zriadený zákonom č. 381/1996 Z.z. ako neštátny účelový fond, ktorý sústreďuje a prerozdeľuje finančné prostriedky na protidrogovú prevenciu, liečebnú a resocializačnú pomoc drogovo závislým.
17bližšie pozri kapitolu 2.
18STORIN - agentúra pre monitoring médií
19kurz NBS 31.12.2004 1 € = 38,80 Skk
20korektná = liečebné účinky marihuany na zmiernenie niektorých sprievodných symptómov chronických chorôb
21V ostatnom prípade ide o marketingový ťah, ale aj o klamlivú reklamu.
22v prevádzke od 3.mája 2005
23PF pri príležitosti Svetového dňa proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu (26. jún) hodnotil projekty za r. 2005 v niekoľkých oblastiach. Portál www.infodrogy.sk získal v kategórii mediálnych projektov 3. miesto.
24Kapitoly: 1, 2, 11
25Tab. 2.1.1 Poznanie drogovo závislého človeka, In: Správa 2005 s.58
26Niektoré údaje týkajúce sa vekovej skupiny 11 - 14 ročných žiakov (TAD 1) sú prezentované v kapitole 11.
27Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike 2004 (Národná správa pre REITOX)
28Autor PhDr. Alojz Nociar, CSc.
29Aktuálne bol v novembri 2006 zrealizovaný pilotný prieskum
30Nociar A.: Prieskumy o alkohole, tabaku a drogách u slovenskej mládeže, s. 65
31Gajdošová E., Rešovský J., Mišenda P., Mederiová T.: Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže SR
32Gestorom projektu je PPZ
33Prieskum využívania voľného času mládeže, páchania trestnej činnosti mládežou, užívania legálnych a nelegálnych drog a príčinného vzťahu ich užívania rodičov a ich detí. Duchoň Miroslav, Mestská polícia Nitra 2005 http://www.info drogy.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&Page=WebPage&DocumentID=1860
34Korbelová B.: Marihuana známa a neznáma. Správa pre GS VMDZKD, 2006
35Pozri aj Kap.3 Prevencia
36vzorka reprezentuje 536 233 obyvateľov SR v tomto veku. Zdroj: ŠÚ SR - Stredný stav obyvateľstva k 1.7.2005
37V r. 2001 a 2003 sa fajčenie a konzumácia alkoholu sledovalo aj u žiakov základných škôl
38Posledný prieskum pozri: Bianchi G., Popper M., Lukšík I., Supeková M.: Interakcia sexuálnych a drogových rizík zdravia vojakov základnej vojenskej služby - Human Communication Studies Vol VI. Slovenská akadémia vied 2000
39Povinná základná vojenská služba bola zrušená v r. 2005. Od 1. 1. 2006 je v SR profesionálna armáda
40Podrobnejšie pozri v Správe 2005 s. 198 - 207
41Hudečková, V.: Naše polepšovne v novom tisícročí. In. Prevencia 1/2006 s.89 - 90
42Fehérová L., Mikulčíková K., Sotník,D.: Východiskové hľadiská diagnostiky mládeže s poruchami správania. In: Prevencia /2006, s.19-25
43Pétiová ,M.: Názory a postoje mladých ľudí žijúcich v diagnostických centrách a v reedukačných domovoch pre mládež v SR ku konzumácii drog, UIPŠ 2005
44po maďarskej menšine
45http://www.statistics.sk/webdata/slov/scitanie/namj.htm - stiahnuté 26. 09. 2006
46ttp://www.government.gov.sk/aktuality_start.php3id_ele=6169&print_me=1, stiahnuté 16. 02. 2006
47Pozri kap. Prevencia
48V 3.ročníku základnej školy ide spravidla o 9 ročné deti
49prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove. Skúsenosti a frekvencia kontaktov rómskych žiakov s návykovými látkami, nepublikované
50Rozšírenosť užívania drog v SR, 2004, s. 61
51Správa 2004, s.146
52Konkrétnou prioritou - zakotvenou v AP rezortu školstva - je zlepšenie preventívnych opatrení a zefektívnenie realizácie preventívnych školských programov, s cieľom významne zvýšiť vek prvoužívateľov legálnych a nelegálnych drog a znížiť ich celkový počet.
53Vojtová Z.: Komplexný prístup k prevencii v SR - seminár v rámci twinningu 10. 05. 2006 http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=Library&page=Document&DocumentID=238
54Nešpecifická prevencia tvorí súčasť primárnej prevencie a má ochranný potenciál, pretože znižuje riziko vývoja akýchkoľvek nežiaducich foriem správania
55Medicínsky vnímaná prevencia podľa priebehu ochorenia
56Podľa cieľových skupín, resp. jednotlivcov
57Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten - FreD ( Včasný zásah u prvoužívateľov drog), manuál, 2004, s.18
58Hallmann, H.-J. 2002: Primárna prevencia alebo sekundárna prevencia? Aktuálne posúdenie príliš neaktuálnych pojmov. Kammerer B., Kretschmar K., Rumrich R., 2002 (vydav.): Budúcnosť prevencie závislostí, Norimberg: vydavateľstvo emwe. In FreD www.infodrogy.sk
59Dohovor o právach dieťaťa v SR za obdobie 2001 - 2005. Druhá správa o uplatňovaní Dohovoru v SR, www.foreign.gov.sk, marec 2006
60Napr. v Nemecku je primárna prevencia o podpore zdravia (Salutogenese), podpore životných právomocí a kompetencií odporu a odolnosti (life skills)
61uvedený program nie je plne funkčný a realizuje sa sporadicky v závislosti od finančných prostriedkov
62Ochaba R.: Zákaz reklamy a zvyšovanie cien znižujú počet fajčiarov. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor)38, 2003, s.117 - 120
63Korbelová B.: Marihuana známa a neznáma, február 2006, Správa pre GS VMDZKD
64Prevencia drogových závislostí - informačno-vzdelávací bulletin rezortu kultúry 2/2006 Bratislava ISSN 1336-9679, s.12
65( pre 1. st. ZŠ: Nenič svoje múdre telo (Raynerová), 2. st. ZŠ: Ako poznám sám seba (Kašparová, Houška, Uhereková), SŠ: Ako byť sám sebou (Zelina - Uhereková),
66Vzhľadom na úsporné opatrenia v rezorte školstva prišlo v roku 2005 k poklesu samostatných CVPP na 2 a k poklesu počtu odborných zamestnancov. Spájanie zariadení poradenských služieb poskytovaných PPP so zariadeniami výchovnej prevencie nemusí byť podľa odborníkov prínosom pre uplatňovanie princípu včasnej prevencie v rizikových skupinách žiakov a študentov.
67Slovíková M.: Čo prezentujú výsledky a údaje v školskom roku 2004/2005? Čistý deň 3, 2006, s.29
68Od roku 1992 je súčasťou "Národného programu podpory zdravia".
69Hroncová J. a kol., Sociálna patológia, Banská Bystrica, 2004, s.70.
70Földes T., Slovíková M.: Vyhodnotenie zapojenia škôl do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie, december 2004,Bratislava, ÚIPŠ
71Vojtová Z., Kopasová D.: Školy podporujúce zdravie - koordinácia a evalvácia In. Výročná správa VÚDPaP za rok 2005, www.minedu.sk.
72Aj tento grantový systém sleduje ÚIPŠ
73Materiál na zasadnutie VMDZKD marec 2006, www.infodrogy.sk
74Tomková E.: Pripomienky MŠ SR k NS 2006, 30. 11. 2006
75Počas šesťročného obdobia realizácie bol preventívny program Cesta k emocionálnej zrelosti aplikovaný v 14 885 triedach a celkovo ho absolvovalo 251 111 žiakov.
76Slovíková M., UIPŠ, 2006
77Materiál na zasadnutie VMDZKD, marec 2006
78Zelina M., Lenárt M.: Vieme, že ... Doplnkový, učebný a tréningový text pre žiakov, metodická príručka pre lektorov, Bratislava 2004. Spracovanie vstupných a výstupných testov absolventov programu realizuje UIPŠ
79Pozri kap.2
80Analýza činnosti CVČ a ŠSZČ podľa stavu k 1. 11. 2005, ÚIPŠ
81Romanovská V.: Prevencia drogových závislostí v aktivitách mimoškolskej výchovy a vzdelávania v Pohronskom osvetovom stredisku, Sociálna prevencia, 2/2006, ISSN 1336-9679, s. 29
82www.nocka.sk
83V 11 ročníkoch sa vo finálových kolách zúčastnilo vyše 10 400 chlapcov a dievčat. Projekt v priebehu svojho trvania zaujal aj zahraničie a do súťaže sa zapojili mladí z Fínska, Talianska, Nórska a Uzbekistanu.
84Selektívna prevencia: - ohrozené a rizikové skupiny - deti v detských domovoch, mentálne postihnuté deti, poradenská a terapeutická práca s problémom závislosti a tzv. spoluzávislosti v rodine, Indikovaná prevencia: (ambulantná resocializácia); v DeD špecializované samostatné skupiny pre deti drogovo závislé po skončení liečby
85Program" Povedz to priamo" je akreditovaný MŠ SR
86Keď pragmatizmus pôsobí kontroverzne. Informačná brožúra OZ Odyseus Bratislava, 2006, s. 11
87http://www.odyseus.sk
88v roku 2005 ho navštívilo 50.000 účastníkov
89info o festivale na http://www.pohodafestival.sk vrátane relevantných informácií OZ Odyseus
90Keď pragmatizmus pôsobí kontroverzne. Informačná brožúra OZ Odyseus, Bratislava 2006, s. 11
91Výsledky prieskumu budú zverejnené v Správe 2007
92"Preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na požívanie alkoholu a iných návykových látok"
93Zdroj: MO SR , PhDr. Mária Gašparová, Štáb personálneho manažmentu, február 2006, ústna informácia
94Keď pragmatizmus pôsobí kontroverzne. Informačná brožúra OZ Odyseus, Bratislava 2006, s.10
95Materiál na zasadnutie VMDZKD - marec 2006
96bulletin zameraný na prevenciu sociálno - patologických javov v rezorte školstva
97http://www.protidrogovyfond.sk.
98Priemerný kurz € za rok 2005 = 38,59,- Sk, www.nbs.sk
99Depistáž detí s problémovým správaním - VÚDPaP, 2005
100Národná správa o politike mládeže v SR pre Radu Európy - MŠ SR, 2005
101Z výkazov ÚIPŠ o činnosti pedagogicko-psychologickej poradne
102Pétiová M. a kol.: Názory a postoje mladých ľudí žijúcich v reedukačných domovoch a diagnostických centrách pre mládež ku konzumácii drog (komparačná štúdia) ÚIPŠ, Bratislava 2005
103Pipíšková I. ÚPSVaR, 2006
104Pozri aj Kap. 11
105Matula Š., Kopányiová A., Vojtová Z., Smiková E., Tesař M., Laznibatová J.: Psychologické a výchovné aspekty vzdelávania žiakov s poruchami aktivity a pozornosti In: Výročná správa VÚDPaP za rok 2005
106vydaný od 2. septembra 2004
107http://www.unicef.sk/ldi/
108Dotazníkovou metódou získal údaje od 105 študentov stredných škôl v Nitre (vek 15 - 17 rokov), ktoré sa týkali úrovne a špecifikácie využívania voľného času, páchania protispoločenskej činnosti, užívania legálnych a nelegálnych drog a príčinného vzťahu ich užívania u rodičov a ich detí.
109Ľubomír Málek, náčelník MsP Stará Turá, správa pre NMCD, 2006
110Kroeger Ch., Winter H., Shaw R.: Smernice na hodnotenie drogovej prevencie, slovenský preklad A. Nociar, 2004, II.vydanie
111Rozhovor, dotazník, psychologické testy, anketa, písomná správa
112Slovíková M., Holubíková M.: Preventívne programy a aktivity - hodnotenie a výsledky. Prevencia 2/2006, roč. V, s. 9 - 16
113Nociar A.: Výsledky prieskumu TAD 2006 - nepublikované, Pripomienky ku kap.3 - 25. 09. 2006
114Wilder, J. F.: Recognizing burnout in health professionals. Psychosomatics, 1981, 22, 653-656.
115Dotazník hodnotenia projektov PF http://www.protidrogovyfond.sk/formulare/dotaznik.pdf
116Exchange on Drug Demand Reduction Actions
117OZ Prima, OZ Storm, OZ Heureka, OZ Centrum dobrovoľníctva, OZ Risen, OZ Pomocná ruka
118NCZI - V roku 2006 sa ÚZIŠ (Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky) spojil so Slovenskou lekársku knižnicou a premenoval sa na Národné centrum zdravotníckych informácii.
119Povinnosť vyplýva zo zákona 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a na základe vyhlášky ŠÚ SR č 613/2002, ktorou sa vydal program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 - 2005
120Ambulancie všeobecných lekárov v ústavoch, samostatné psychiatrické ambulancie, psychiatrické oddelenie nemocnice pre obvinených a odsúdených.
121Ambulancie všeobecných lekárov v ústavoch, samostatné psychiatrické ambulancie, psychiatrické oddelenie nemocnice pre obvinených a odsúdených.
122Pentazocín - parciálny antagonista opioidných receptorov so silným agonistickým účinkom. Je používaný ako analgetikum (známy najčastejšie pod firemným názvom Fortral). Je k dispozícii vo forme tabliet a roztoku pre injekciu.
123Správa 2004
124Správa o realizácii protidrogovej politiky vlády SR za rok 2005 - rezort zdravotníctva, Materiál na VM DZKD, marec 2006
125Organizácia zdravotnej starostlivosti u pacientov s drogovou závislosťou v SR, MUDr. Nadežda Stowasserová, celoslovenský kurz "Poradenstvo v oblasti drogových závislostí", 2005
126Správa 2004, s 85
127Správa o realizácii protidrogovej politiky vlády SR za rok 2005 - rezort zdravotníctva, Materiál na VM DZKD, marec 2006
128www.emcdda.europa.eu
129www.sukl.sk
130Okruhlica Ľ., komentár k Výročnej správe EMCDDA, 2006
131Pacienti, ktorí mali popri diagnóze F11 až F19 uvedenú aj inú psychiatrickú diagnózou: F00 - F09 - organické duševné poruchy, vrátane symptomatických, F10 - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu, F20 - F 29 - schizofrénia, schizotypné poruchy a poruchy s bludmi, F30 - F39: afektívne poruchy (poruchy nálady), F40 - F49: neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresom a somatoformné poruchy, F50 - F59: behaviorálne syndrómy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi, F60 - F69: poruchy osobnosti a chovania u dospelých, F70 - F79: mentálna retardácia, F80 - F89: vývojové poruchy, F90 - F99: poruchy chovania u detí
132Čistý deň (2005) "Pohľad gynekológa - pôrodníka na závislé a HIV pozitívne matky", In : Čistý deň 4/2005, časopis, s.10,11
133Súčasťou sterilnej výbavy okrem striekačiek je aj ostatný zdravotnícky materiál ako sú: alkoholové a suché tampóny - na dezinfekciu miesta vpichu, filtre - na prečistenie nečistôt, keď sa droga naťahuje do striekačky, sterilná injekčná voda - na rozpustenie drog a prepláchnutie striekačiek, ascorbín - vitamín C, ktorý sa používa namiesto kyselky, leukoplasty, obväzy, kondómy, sterilná zátka (SteriCup).
134V Bratislave existuje nízkoprahový Klub Podchod - pre osoby pracujúce v sex-biznise (OZ Odyseus), nie je však primárne zameraný na užívateľov/ky drog. Napriek tomu, časť osôb pracujúcich v sex-biznise, ktorí Klub navštevujú, drogy užívajú.
135Informácia o plnení Imunizačného programu v Slovenskej republike, www.uvzsr.sk
136http://ec.europa.eu, www.employment.gov.sk
137www.profini.sk
138www.statistics.sk
139počet obyvateľov Bratislavy - 425 155, (www.statistics.sk)
140Materiál na VM DZKD, Správa o bezpečnostnej situácii v SR z aspektu drogovej kriminality v roku 2005, marec 2006
141Materiál na VM DZKD, Správa o bezpečnostnej situácii v SR z aspektu drogovej kriminality v roku 2005, marec 2006
142V dobe platnosti Trestného zákona č. 140/1961 Z.z.
143Omamné a psychotropné látky
144Štatistická ročenka 2005, sekcia justičnej informatiky a štatistiky MS SR, s. 81
145Štatistická ročenka 2005, sekcia justičnej informatiky a štatistiky MS SR, s. 101
146V SR sa vo väzeniach substitučná liečba neposkytuje.
147Štatistická ročenka 2005, sekcia justičnej informatiky a štatistiky MS SR, s. 86
148Štatistická ročenka 2005, sekcia justičnej informatiky a štatistiky MS SR, s. 50
149prirodzené prostredie, náhradné rodinné prostredie a otvorené prostredie (verejné priestranstvo, verejný objekt alebo komunikácia, ktoré sú pre jednotlivcov a skupiny prirodzeným sociálnym prostredím, v ktorom sa zvyčajne zdržiavajú, a mobilné alebo stále priestorové zázemia jednotlivcov a skupín). Pod utvoreným a usporiadaným prostredím pre/na výkon opatrení sa rozumie napr. detský domov, krízové stredisko, resocializačné stredisko pre drogovo závislých a pod.
150ak je účastníkom probácie alebo mediácie podľa osobitných predpisov
151Napr. ak požiada o pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie.
152Resocializačné stredisko podľa zákona o SPOK sa zriaďuje na účel aktivizovania vnútorných schopností detí a plnoletých osôb na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí. RS vykonáva najmä sociálnu prácu, špeciálne sociálne poradenstvo, resocializačné programy, rehabilitačné činnosti, pracovnú terapiu, psychoterapiu, zdravotnú starostlivosť, utvára podmienky na pracovné uplatnenie, záujmovú a kultúrnu činnosť, zabezpečuje psychologickú starostlivosť, vzdelávanie a prípravu na povolanie. V RS sa resocializácia drogových závislostí a iných závislostí vykonáva pobytovou formou najmenej osem mesiacov.
153Perspektíva využitia referátov PPS je aj pri realizácií výchovných opatrení, najmä pri práci s deťmi s problémovým správaním (napr. záškoláctvo, trestná činnosť, šikanovanie, drogová závislosť). Aktuálne personálne obsadenie referátov PPS je však nedostatočné a umožňuje plniť iba úlohy v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Oproti pôvodne delimitovanému počtu 176 zamestnancov bývalej CPPS je v súčasnosti 142 zamestnancov, z toho 93 psychológov.
154Všetky prepočty v tejto kapitole sú počítané priemerným kurzom € za rok 2005 = 38,59,- Sk, www.nbs.sk
155V súčasnosti združuje 14 členov. Asociácia resocializačných stredísk a postresocializačných služieb, In: Čistý deň 1/2006, s. 16
156Priemerný kurz € za rok 2005 = 38,59,- Sk, www.nbs.sk
1571-(m-chlorophenyl)piperazine, stimulant
158Demografické údaje ŠÚ SR Stredný stav obyvateľstva k 1. 7. 2005
159http://www.minedu.sk
160Demografické údaje ŠÚ SR Stredný stav obyvateľstva SR k 1. 7. 2005 je 5 387 285
161II. stupeň ZŠ: - 11 - 15 rokov
162Novotný I., Nociar A.: School without alcohol, tobacco and drugs. - preventive project and target population survey in Slovakia. Abstracts from meeting of International Institutes on the Prevention and Treatment of Alcoholism and Drug dependence, Prague, 1994 , p. 180.
163
164Tabak - alkohol - drogy je školský prieskum zameraný na skúsenosti s legálnymi a nelegálnymi látkami, názory a postoje, rodinné, vrstovnícke a školské prostredie určený pre vekovú skupinu žiakov druhého stupňa ZŠ (11 - 15 rokov ) - TAD1, stredoškolákov (TAD2) a pedagógov (TAD3) In: Nociar A.: Prieskumy o alkohole, tabaku a drogách u slovenskej mládeže
165Napr.90,2 % pedagógov bolo už v r. 1994 za zavedenie protidrogovej výchovy do škôl.
166Záverečná správa spoločného projektu Multicity štúdie Pompidou Group RE a UNDCP
167http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentID=102, stiahnuté 2. augusta 2006
168In : Správa 2004, s. 36
169Bieliková M.: Fajčenie žiakov základných a stredných škôl
170Baška T., Sovinová H., Németh A. et al: Findings from the Global Youth Tobacco Survey (GYTS) in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Soc. prevent. Med., 51, 2006, p.110 - 116. Súbor respondentov vo veku 13 - 15 rokov - n=16 918, vzorku zo Slovenska tvorilo 4 594 žiakov, priebeh v roku 2002 - 2003
171Pitoňáková M.: Primárna prevencia drogových závislostí u žiakov ZŠ v Kežmarskom okrese - výsledky prieskumu. Prevencia 2, 2006, ročník V, s. 27 - 32
172http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/439DC382A1C86051C1256C16004949EE/$FILE/Zdroj.html
173Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou ÚVVM SÚ SR, 2004, s. 28
174Pétiová M. a kol.: Sociálno-patologická problematika mládeže v SR, záverečná správa z výskumu, ÚIPŠ, Bratislava 2005
175Pétiová M.: Komparácia údajov z prieskumu mládeže (vzorka 15 - 17 ročných) a prieskumov mládeže vo veku 15 - 19 rokov v reedukačných domovoch mládeže v r.1998 a 2005. Správa pre NMCD.
176Hroncová J. a kol.: 2004. Sociálna patológia. Banská Bystrica: PF, UMB, 2004, 191 s., ISBN 80-8055-926-0
177Rozhlasová stanica Slovensko, Rádiožurnál, 26. 6. 2006, autor príspevku: Čižmáriková Zuzana
178Vzniklo v r. 1995 v Psychiatrickej nemocnici Philipa Pinela v Pezinku, v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie a nedostatku možností na liečbu mladistvých osôb pod 18 rokov, závislých od heroínu, pochádzajúcich v prevažnej miere z Bratislavy.
179Mgr. Ivana Szemzo - IDZ CPLDZ, PhDr. Martin Dzurila - UNICORNIS, MUDr. Igor Škodáček, odborný garant UNICORNIS, DPK Detskej fakultnej nemocnice Bratislava
180Rozhlasová stanica Slovensko. Štúdio kontakt , 11.00, 60 min. Diskusia o drogovej závislosti detí 20.6.2006
181Plnenie úloh Akčného plánu NPBD za rok 2005 v rezorte zdravotníctva - Materiál na VMDZKD, marec 2006
182Dzurilla M.: 2006 Informácia pre NMCD, 2006
183Materiál na zasadnutie VMDZKD, marec 2006, www.infodrogy.sk
184Matula Š., Čanigová A., Kopányiová A., Smiková E.,Vojtová Z.: Psychologická prevencia a psychologická intervencia ako fázy integrovanej starostlivosti o deti a mládež s poruchami správania - Výročná správa VÚDPaP za rok 2005, www.minedu.sk
185www.uips.sk
186Pipíšková Iva.: ÚPSVaR 2006 - Informácie pre NMCD
187Kapitola 2 Užívanie drog v populácii - rizikové skupiny
188Farkašová E., Dočkal V., Kopčanová D., Kövérová L., Kretová E., Kundrátová B., Špotáková M., Učeň I., Morvayová V.: Psychologické a pedagogické aspekty kognitívneho rozvoja a sociálnej integrácie rómskych žiakov
189Liba Jozef, 2006
190Lohinová N.: Nízkoprahové programy pre deti a mládež - recenzia publikácie Prevencia 2/2006, V., ÚIPŠ , Bratislava 2006, s. 59 - 60
191Pallider Ján - Informácia pre NMCD, apríl 2006
192PhDr. Pavel Krivulka - www.dys.sk, stiahnuté 30. júla 2006
193Fehérová L., Mikuličková K., Sotník D.: Východiskové hľadiská diagnostiky mládeže s poruchami správania. Prevencia 1/2006, V. ročník, ÚIPŠ, Bratislava, s. 19 - 26
194Dohovor o právach detí - z 20. novembra 1989. SR je zmluvnou stranou Dohovoru o právach dieťaťa od 6.februára 1991
195"Hoci v mnohých prípadoch pôjde o žiakov základnej školy, problém spočíva v kriminologickom zistení, že ak takýto mladý človek zopakuje trestný skutok do dovŕšenia dospelosti, stane sa z neho v ďalšom vývine dospelý recidivista. Postihuje mladistvých bez ohľadu na sociálny pôvod, ba sklon k zločinnosti sa prejavuje stále viac u mladistvých z majetných vrstiev a výrazne sa zvyšuje aj podiel dievčat. Pritom istá časť mládeže začína byť vzhľadom na stav spoločnosti anomická." uvádza sa v Dôvodovej správe k zákonu (Dôvodová správa k zákonu http:// www.rokovania.sk )
196http://www.rpr.sk/start.htm
197Bobáková E., Kutaš R.: Koncepcia a metodika JSO. Správa o stave vysielania v SR a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2001, tlač NR SR 1347, Bratislava, marec 2002, s. 211 - 230, www.rada-rtv.sk
198Ide o najmasovejší školský program uplatňovaný v SR
199Národná správa o politike mládeže v SR (Správa pre radu Európy), august2005 http://www.minedu.sk/DaM/DOCDaM/20051219_narodna_sprava_o_politike_mladeze_SR_pre_RE.pdf
200http://www.unicef.sk/ldi/
201In: Výročná správa 2006 - http://www.unicef.sk/down/55/vyrocnasprava2005.doc
202Informácia riaditeľky LDI dňa 4.augusta 2006
203PhDr. Jaroslav Jánoš, PhD., Mgr. Lucia Kišková - "Drogy nie sú detská hra", seminár pre médiá, Senec,19 - 20. jún 2006
204Nadácia pre deti Slovenska je najväčšia mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou zameraná výlučne na deti a mladých ľudí.
205Deti ulice: sociálne znevýhodnené deti, ktoré sú nútené napĺňať svoje základné životné potreby mimo rodiny alebo mimo inštitúcie, do starostlivosti ktorej sú zverené - v prípade ich zlyhania. Ide napr. o deti z osád bez základnej infraštruktúry, ubytovní pre neplatičov, deti žijúce priamo na ulici (po odchode z inštitucionálnej starostlivosti a nemožnosti návratu do rodiny, v dôsledku závislosti, práce v sexbiznise a pod.).
206MUDr. Ivan Chaban,MPH riaditeľ CPLDZ v Žiline, písomná správa pre NMCD, 9. jún 2006
207www.aktuality.sk - UNODC, 27. 6. 2006
208Na základe informácií získaných operatívnou činnosťou NPJ ÚBOK, PPZ
209Metodológia prieskumu pozri kapitola 2
210Reprezentatívny prieskum prostredníctvom face-to-face interview
211Rozdiely medzi Bratislavským, Trnavským, Prešovským a Košickým krajom boli potvrdené aj štatisticky na hladine významnosti p < 0,01
212Prieskumu sa zúčastnilo 5 746 žiakov (2 953 chlapcov, 2 793 dievčat).
213V roku 1995 bolo spracovaných 8 179 dotazníkov, v roku 2003 bolo spracovaných 11 287 dotazníkov.
214Ide o percentá respondentov, ktorí odpovedali na všetky otázky.
215Zariadenia poskytujú výchovu a starostlivosť nahrádzajúce prirodzené rodinné prostredie deťom do 18 rokov, prípadne do skončenia prípravy na povolanie. V týchto zariadeniach možno v záujme odstránenia porúch v psychosociálnom vývine dieťaťa a v záujme odstránenia všetkých príčin, pre ktoré bola nariadená ústavná výchova alebo uložená ochranná výchova, použiť opatrenia vo výchove a ochranné opatrenia. (279/1993 Z.z. o školských zariadeniach)
216Európsky školský prieskum o drogách a alkohole
217Správa 2004, s. 41
218Prof. MUDr. Helena Drobná, PhD, FNsP - Novorodenecké oddelenie, Bratislava. Informácia pre NMCD
219priemerný kurz € za rok 2005 = 38,59,- Sk, www.nbs.sk
220Na základe informácií získaných operatívnou činnosťou NPJ ÚBOK, PPZ
221Skupina látok používaných hlavne ako sedatíva/hypnotiká, uvoľňovače svalov, antiepileptiká a anxiolytiká.
222Ramström J.: Adverse Health Consequencies of Cannabis Use, National Institute of Public Health, Sweden, 2004, 142 s., v slovenskom preklade vydal ÚV SR, Bratislava 2005
223Oficiálne vyjadrenie MV SR zo dňa 27. 03. 2006 č.p. PPZ-317/ODP-2006
224Uznesenie NR SR č. 335 zo dňa 26. 6. 2003
225Oficiálne vyjadrenie MV SR zo dňa 27. 03. 2006 č.p. PPZ-317/ODP-2006
226Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010 v SR, http://www.telecom.gov.sk/index/go.php?id=1072
227§ 289 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Okrem vedenia hromadných dopravných prostriedkov (vlak, autobus, lietadlo...) ide aj o iné prípady (výpravca, strojvodca...).
228Prípady boli zistené PPZ pri vykonávaní kontrol v cestnej premávke
229MŠ SR, MDPT SR, MV SR
230Časť D - Zdravotná výchova a dopravná psychológia, Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 210 v SR
231Písomné vyjadrenie MZ SR zo dňa 23. 05. 2006 č. 14904-2/2006-OZS
[1]Otrava antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami a antiparkinsonikami
[2]Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde
[3]Otrava opiátmi a halucinogénmi
[4]Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami