Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

Súhrn a nové trendy

V roku 2005 bola súčasná protidrogová stratégia, Národný program boja proti drogám 2004 - 2008, rozpracovaná do Akčných plánov rezortov a krajských úradov. Zároveň bol vytvorený metodický pokyn Úradu vlády SR, ktorý určuje činnosti krajských úradov v drogovej oblasti a zjednocuje postup zriaďovania krajských koordinačných komisií pre drogovú problematiku.

Ďalej bola zahájená realizácia twinningovej časti projektu Prechodného fondu 2004 s názvom "Implementácia Národného programu boja proti drogám v SR na roky 2004 - 2008", ktorej hlavnou úlohou je posilniť prostredníctvom komunikácie koordináciu a spoluprácu zainteresovaných subjektov pôsobiacich v drogovej problematike. S výnimkou Trestného zákona, Trestného poriadku, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2006 a zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele (účinnosť od 1. septembra 2005) a o ktorých podrobnejšie hovorí Správa 2005, nedošlo v legislatívnom, inštitucionálnom a exekutívnom rámci k podstatným zmenám.

Situácia v počte liečených je relatívne stabilizovaná. Došlo k poklesu počtu liečených o 237 pacientov, čím sa
počet pacientov v liečbe dostal na približne rovnakú úroveň ako v roku 2002, 2003. V roku 2005 bolo celkovo
liečených 2 078 užívateľov drog, vrátane pacientov liečených v zdravotníckych zariadeniach iných rezortov.
Naopak, v kontakte s organizáciami sociálnej terénnej práce bolo v roku 2005 približne o 550 klientov viac ako v predchádzajúcom roku, celkovo 3 979 klientov, pričom väčšinou ide o injekčných užívateľov a/alebo užívateľov heroínu, pervitínu.

Celoživotná prevalencia užívania heroínu v populácii Slovenska je podľa realizovaných prieskumov Štatistického
úradu SR stabilne nízka (0,6% resp. 1,2%). Podobne nízke percento (1,1%) uvádza aj v roku 2005 uskutočnený prieskum Ústavu informácií a prognóz školstva (ďalej len "ÚIPŠ) medzi 15 - 26 ročnými mladými
ľuďmi. V roku 2005 pokračoval, ale už v miernejšom tempe, klesajúci trend počtu liečených kvôli problémom
s opiátmi, ktorých počet sa od roku 2000 znížil viac ako 55%. Ich počet v roku 2005 predstavoval 857 pacientov. V tomto roku bolo zaznamenaných 14 úmrtí spôsobených predávkovaním opiátmi, podobne ako
v roku 2004 (13 úmrtí).

Skúsenosti s užívaním pervitínu sú podľa oboch prieskumov relatívne nízke, avšak porovnanie s  redchádzajúcimi
vlnami prieskumov zaznamenalo ich mierne zvýšenie. Celoživotná prevalencia užívania pervitínu v populácii SR vzrástla z 0,6% (r. 2002) na 1,5% (r. 2004) a u mládeže z 3,4% (r. 2004) na 4,5% (r. 2005). Opačne, v liečbe došlo po prvýkrát k miernemu poklesu počtu liečených pre problémy s pervitínom (489 pacientov), ich podiel na celkovom počte liečených sa však oproti minulému roku nezmenil.

V roku 2005 pokračoval trend rastúcej preferencie marihuany. Skúsenosti s užívaním marihuany u populácie
Slovenska (15 - 64 rokov) sa od roku 2000, kedy celoživotná prevalencia predstavovala 11,7% zvýšila na
15,6% v roku 2004. Zo súboru respondentov, ktorí v prieskume UIPŠ v r. 2005 priznali experimentovanie s nelegálnou drogou (20,8%), bolo 49,7% tých, ktorí experimentovali s marihuanou. Zároveň pokračoval aj trend
zvyšovania počtu liečených kvôli problémom s marihuanou. V roku 2005 bolo liečených 400 pacientov.

Kokaín je na Slovensku užívaný zatiaľ len ojedinelo a ako primárna droga nebol zaznamenaný ani u jedného
z klientov nízkoprahovej organizácie. V liečbe bolo v roku 2005 hlásených 11 pacientov liečených kvôli problémom s touto drogou. Užívanie kokaínu má väčšinou charakter rekreačného - víkendového užívania a viaže sa na rôzne disco - párty apod. Za päťročné obdobie boli zaznamenané štyri úmrtia v súvislosti s užitím tejto drogy (v roku 2000 a 2003).

Istá časť populácie užívateľov drog, ktorí nie sú v kontakte so žiadnym liečebným zariadením, sociálnymi
službami alebo políciou/súdmi ostáva skrytá. Znepokojenie vyvoláva počet problémových užívateľov drog,
ktorých spôsob/stupeň užívania drog nesie v sebe riziká zdravotných, sociálnych alebo trestno-právnych
následkov. Štúdia realizovaná Národným monitorovacím centrom pre drogy v rámci twinning projektu
"Podpora implementácie Národného programu boja proti drogám 2004 - 2008" odhaduje počet problémových
užívateľov definovaných ako vnútrožilových užívateľov alebo dlhodobo pravidelne užívajúcich opiáty a/alebo pervitín približne na 18 500 (4,8/1000 obyvateľov) s rozmedzím 13 500 - 32 000 osôb. Z toho sa odhaduje približne 10 tis. užívateľov opiátov, 8 tis. užívateľov pervitínu a 18 tis. injekčných užívateľov drog.

Výsledky spomínanej štúdie a údaje získané z organizácií sociálnej terénnej práce poukázali na nedostatočné
pokrytie Slovenska programami výmeny ihiel a striekačiek (programy harm reduction). V roku 2005 poskytovalo tieto služby 6 organizácií v 8 mestách (3 979 klientov). V kontakte s nízkoprahovými organizáciami je pritom ani nie 20% odhadovaných injekčných užívateľov drog (11% - 26%). Niektoré oblasti nie sú pokryté
vôbec, napr. južná časť Slovenska alebo celý Žilinský kraj.

Počet hlásených úmrtí súvisiacich s užívaním drog zostal na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku. Pod
vplyvom psychoaktívnej látky bolo nahlásených celkovo 123 úmrtí, z toho priamym predávkovaním bolo spôsobených 46 úmrtí a v stave ovplyvnenia psychoaktívnou látkou 77. Najčastejšou príčinou úmrtí je zneužitie
liečiv, predovšetkým benzodiazepínov. V skupine amfetamínov a kanabinoidov bol v roku 2005 zaznamenaný
pokles úmrtí.

V roku 2005 nebol zaznamenaný nový prípad infekcie HIV/AIDS medzi injekčnými užívateľmi drog. Zatiaľ je
na Slovensku týmto vírusom nakazený jeden užívateľ drog. Incidencia akútnej hepatitídy B u injekčných užívateľov v posledných rokoch má relatívne nízky výskyt. Údaje Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Banská Bystrica ukazujú na znižovanie podielu injekčných užívateľov na hlásenej incidencii akútnej hepatitídy C (v r. 2005 ich podiel tvoril 28%) ako i u chronickej hepatitídy C (24,5% v roku 2005). Dostupnosť liečby je relatívne dobrá. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ostávajú čakacie doby nezmenené a ich dĺžka do značnej miery závisí od zdravotnej poisťovne. Liečba bola v roku 2005 poskytovaná 6 centrami pre liečbu drogových závislostí, 54 pracoviskami špecializovaných AT oddelení psychiatrických nemocníc a liečební a ambulanciami psychiatrov či psychiatrov so špecializáciou v odbore liečba drogových závislostí. Sociálnu reintegráciu a rezidenčnú starostlivosť o klientov po absolvovaní zdravotníckej liečby zabezpečovalo 20 resocializačných stredísk s celkovou kapacitou cca. 300 postelí.

Na Slovensku zatiaľ neexistuje register substitučnej liečby. Metadónový udržiavací program bol do roku 2005
dostupný iba v jednom meste, a to v Bratislave, kde existoval od 1997. (V roku 2004 bolo v ňom zaradených
490 pacientov). V roku 2005 sa druhý program metadónovej udržiavacej liečby otvoril v Banskej Bystrici.
Subutex sa na substitučnú liečbu používa najmä mimo hlavného mesta.

Užívanie drog sa dá chápať ako dôsledok alebo ako príčina sociálneho vylúčenia, ktoré môže byť na jednej
strane dôvodom na začatie užívania drog resp. viesť k problematickejšiemu užívaniu, a na druhej strane  problémové) užívanie drog môže spôsobiť zhoršenie životných podmienok jednotlivca. Jedným zo sociálnych
dôsledkov užívania drog je páchanie trestnej činnosti. V roku 2005 pokračoval rastúci trend počtu spáchaných
trestných činov (1 638) spojených s výrobou, distribúciou a konzumáciou drog ako i počtu (1 308) stíhaných
osôb.
V danom roku došlo k poklesu počtu odsúdených za drogové trestné činy, avšak pokračoval mierne rastúci
trend počtu odsúdených pre nedovolenú držbu drogy pre vlastnú potrebu (205 odsúdených). Zároveň pokračoval dlhodobý trend znižovania počtu odsúdených, ktorí spáchali trestný čin pod vplyvom drog.

Počet záchytov drog trestnoprávnymi orgánmi sa v roku 2005 zvýšil, pričom najväčší podiel na zvýšení mali záchyty marihuany (takmer 63%). Pokračoval rastúci trend počtu záchytov ako aj objemu zachyteného pervitínu.
Objem zachytených drog sa ďalej zvýšil v prípade heroínu a extázy. V roku 2005 bolo v priebehu
5 ročného obdobia zachytené najväčšie množstvo huby rodu Psilocybe v objeme 2,76 kg, čo môže potvrdzovať
rastúci trend experimentovania mladých ľudí s tzv. "magic mushrooms" v Európe.
 
Počas posledných rokov sa zvyšuje priemerná koncentrácia účinnej látky THC u marihuany (7,8%), rovnako
ako v pervitíne (58,3%) a heroíne (12,5%). Pri tabletách extázy bol v roku 2005 zaznamenaný pokles množstva účinnej látky. V roku 2005 sa vyskytli prvé prípady, kedy tablety obsahovali látku m-CPP1, ktorá momentálne nie je zaradená do globálneho zoznamu regulovaných omamných a psychotropných látok.

Ceny drog na Slovensku sú podľa Národnej protidrogovej jednotky relatívne stabilné s výnimkou poklesu ceny
heroínu pri jeho vzrastajúcej koncentrácii. Ďalej sa môže očakávať pokles ceny kokaínu, ktorého cena sa už
veľmi mierne znížila vzhľadom na snahu drogových kartelov získať nové trhy.
                                             

                                                                                       Bratislava - október 2006 Ing. Lucia Kiššová
                                                                                         Národné monitorovacie centrum pre drogy

Predchádzajúce:
Národná správa 2005
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke