Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

14. Bibliografia

Bieliková, M., Pétiová M. (2006): Drogy a životný štýl mládeže, Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava ISBN 80 – 7098 – 446 – 5 40 s.

Bušová, Z., Kovácsová E., Okruhlica, Ľ. (2006): Užívanie drog v rekreačnom prostredí. Alkoholizmus a drogové
závislosti 41, 4 s. 231 – 242

Cannabis ce qu´il faut savoir – Čo je treba vedieť o kanabise – informačná publikácia francúzskeho ministerstva zdravotníctva, vládnej medzirezortnej komisie proti drogám a závislostnému správaniu, 2005

CKÚ (2007): Zadržania omamných a psychotropných látok Colnou správou SR v roku 2006. Colný kriminálny úrad. Správa pre NMCD

Džambazovič, R., Fedačko, R., Kiššová, L., Klubocký, R., Nociar. A.: Priebežná správa z Projektu evalvácie uplatňovania paragarafov 171 a 172 (1) zákona č.300/2005 Z. z. (Trestný zákon SR), Subštúdia S 3, nepublikované

EMCDDA – ST09 Štandardná tabuľka č. 9 Prevalencia hepatitídy B a C a HIV u injekčných užívateľov drog, údaje za rok 2006

EMCDDA (2007): Drugs in focus, ISSN 1681 – 51 – 57

EMCDDA projekt CT. 99 EP. 08 B – Handbook for surveys on drug use among the general population, Final report, August 2002, (www.emcdda.europa.eu), stiahnuté 27. júna 2007

Eurobarometer (2006): The role of the European Union in Justice, Freedom and Security policy areas. Special Eurobarometer 266 wave 65. 4. február 2007
Fazey, C. (2006): Social and Economic Costs of Illicit Drugs Used in Slovak Republic/ Sociálne a ekonomické náklady užívania drog v SR, záverečná správa, ECO, január 2006, nepublikované

Generálna prokuratúra (2007): Správa o činnosti prokuratúry SR za rok 2006, GP SR, 131 s.

GR ZVJS (2007a): Riešenie drogovej problematiky v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Správa pre NMCD

GR ZVJS (2007b): Prehľad o činnosti sociálnych pracovníkov s drogovo závislými odsúdenými v roku 2006, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Správa pre NMCD

Hepatológia „07“, Abstrakty, 35. kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, Tále, máj 2007, 35 s.

Holomáň, J. (2007): Riziko vzniku vybraných krvou prenosných infekčných ochorení u osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody v Slovenskej republike, Projekt 2006 – 2008

Chovancová, D. (2007): Gravidita u užívateliek drog, Novorodenecká klinika M. Rusnáka, FNsP Bratislava. Správa pre NMCD

INFOSTAT, ŠÚ SR (2007): Odhad spotreby drog v SR. Správa pre NMCD

Jánoš, J. (2006): Drogy nie sú detská hra – odborný seminár, Senec jún 2006

Kasanová, A. (2007): Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, UKF Nitra, Čo vytvára bludný kruh? In: Čistý deň č. 2/2007, V. ročník

Koncepcia zapojenia regionálnych kapacít do tvorby, realizácie a hodnotenia protidrogovej politiky Prešovského kraja, Krajské centrum pre rómske otázky, Prešov 2006 – projekt predkladaný do Grantovej schémy Podpora NPBD 2004 – 2008

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore medicína drogových závislostí, číslo: 17561 – 2/2006 – OZS, 21. 7. 2006, Vestník MZ SR, 2006 osobitné vydanie, s. 43

Korbeľ, M., et. al (2001): Analýza perinatálnych výsledkov Bratislavského kraja za rok 2000. Praktická gynekológia, 8(3): 97 – 101

Korbeľ, M., et. al (2002): Analýza perinatálnych výsledkov Bratislavského kraja za rok 2001. Praktická gynekológia, 9(4): 151 – 155

Kusá, Z. (2007): Sociálne služby v Bratislavskom samosprávnom kraji z pohľadu ich užívateľov. Záverečná správa, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Lokša, P. (2007): Infekčné ochorenia na Slovensku. Správa pre NMCD

Lovrantová, E., Skladaný, Ľ., Bachová, B. (2007): VHC u IVDU v Banskobystrickom kraji – vybrané aspekty, prezentácia na 11. májových hepatologických dňoch, Tále 2007

Luha, J., Sádovská, M. (2007): Štúdia z telefonického prieskumu „Užívanie marihuany vo všeobecnej populácii z prieskumu CAST“ a komparácia výsledkov prieskumu CAST s výsledkami prieskumu verejnej mienky ÚVVM pri ŠÚ SR. Úrad vlády SR, Národné monitorovacie centrum pre drogy, nepublikované

Máchová, E. (2006): Drogy-verejno-zdravotný problém, rigorózna práca, SZÚ, Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava, 119 s.

Maľová, M. (2007): Možnosti primárnej prevencie na základných a stredných školách. Čistý deň V., 2/2007 s.30 – 31

Metodické pokyny na vypĺňanie Hlásenia liečby užívateľa drog ZS (MZ SR) 4 – 12, 2005

Ministerstvo spravodlivosti (2007a): Odsúdenia za trestné činy v súvislosti s drogami, Ministerstvo spravodlivosti SR. Správa pre NMCD

Ministerstvo spravodlivosti (2007b): Štatistická ročenka 2006, Ministerstvo spravodlivosti SR, sekcia justičnej informatiky a štatistiky, Bratislava

Ministerstvo vnútra (2007a): Správa o bezpečnostnej situácii v SR z aspektu drogovej kriminality v roku 2006, Ministerstvo vnútra SR, materiál na Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, marec 2007, www.infodrogy.sk, 14. marca 2007

Ministerstvo vnútra (2007b): List zn. PPZ-13-75/OIS-1-2007 (Štatistické údaje o drogových trestných činoch a ich páchateľoch podľa druhu drog, Prezídium policajného zboru, dňa 26. 3. 2007

MPSVR (2007): Vybrané odborné činnosti vykonávané v resocializačných strediskách, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Správa pre NMCD

Mravčík, V., Kiššová, L., (2006): Prevalenčný odhad problémových užívateľov drog na Slovensku, Alkoholizmus a drogové závislosti, 41, 5, s. 259 – 272, ISSN 0862 – 0305

MZ SR (2007) Správa o plnení úloh a zámerov Národného programu boja proti drogám na obdobie rokov 2005 – 2008 v rezorte zdravotníctva k 31.12.2006, Ministerstvo zdravotníctva SR, materiál na Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, marec 2007

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation: Projekt evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov Trestného zákona SR, Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava 2006

Národná správa o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie pre roky 2006 – 2008, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, (www.employment.sk), stiahnuté 20. apríla 2007

NCZI (2007a): Sociálne charakteristiky liečených užívateľov drog z hlásenia liečby užívateľa drog v roku 2006 podľa druhu drogy, Národné centrum zdravotníckych informácií. Správa pre NMCD

NCZI (2007b): Štandardné tabuľky pre EMCDDA (TDI), Národné centrum zdravotníckych informácií

NCZI (2007c): Počet a kapacita liečebných zariadení v SR so zameraním na liečbu drogových závislostí, Národné centrum zdravotníckych informácií, 2007. Správa pre NMCD

NCZI (2006): Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2005, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, ZŠ – 44/2006

NCZI a NMCD (2007): Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2006, Národné centrum zdravotníckych informácií a Národné monitorovacie centrum pre drogy, Bratislava, ISBN 978 – 80 – 89292 – 02 – 08, 136 s.

NMCD (2007a): Odhad problémových užívateľov drog za rok 2006, Národné monitorovacie centrum pre drogy, nepublikované

NMCD (2007b): Výkaz nízkoprahových programov – programy výmeny ihiel a striekačiek, Národné monitorovacie centrum pre drogy, nepublikované

NMCD (2007c): Marihuana známa a neznáma, Národné monitorovacie centrum pre drogy, Bratislava, pripravené do tlače

NMCD (2007d): Vybrané charakteristiky klientov programov výmeny ihiel a striekačiek, Národné monitorovacie centrum pre drogy, nepublikované

NMCD (2007e): Výdavky vynaložené na drogovú problematiku na centrálnej úrovni v roku 2006, Národné monitorovacie centrum pre drogy, september 2007 – štúdia, nepublikované

NMCD (2006): Rozšírenosť užívania marihuany v SR a skríning užívateľov marihuany s problémami, Národné monitorovacie centrum pre drogy, nepublikované

NMCD a GS (2007): Realizovaný výskum v oblasti drogových závislostí v SR 2000 – 2007, Národné monitorovacie centrum pre drogy a Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, nepublikované

Nociar, A. (2004) Prieskumy o alkohole, tabaku a drogách u slovenskej mládeže. ISBN 80 – 224 – 0832 – 8, Veda, Bratislava, 219 s.

NPJ ÚBOK PPZ (2007): Trh a dostupnosť drog v roku 2006. Národná protidrogová jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru. Správa pre NMCD

NRC HIV/AIDS (2007): Incidencia HIV v SR za posledných 5 rokov podľa spôsobu prenosu, Národné referenčné centrum pre HIV a AIDS. Správa pre NMCD

Okruhlica, Ľ., Stowasserová, N. (2007): Konečne – Národný akčný plán pre problémy s alkoholom, Alkholizmus a drogové závislosti 42, 1, s. 59 – 63

OZ Odyseus (2007a): Informácia o projekte ERATO, OZ Odyseus. Správa pre NMCD

OZ Odyseus (2007b): Vyjadrenie o zrušení činnosti OZ Odyseus v meste Púchov, OZ Odyseus

OZ Prima (2007a): Charakteristika klientov nízkoprahových programov (projekt testovania užívateľov drog). Správa pre NMCD

OZ Prima (2007b): Charakteristika klientov nízkoprahových programov (prieskum Bordernet). Správa pre NMCD

OZ Risen (2007): Štatistika spracovaných in-come formulárov klientov podľa druhu drogy a pohlavia. Správa pre NMCD

Pavúk, A. (2007): Fajčenie žien a prenatálny vývin ich detí s osobitným zreteľom na rómsku populáciu, Prešov, ISBN 978 – 80 – 8068 – 586 – 7, 135 s.

Pétiová, M., a kol. (2006): Názory a postoje mladých ľudí ku konzumácii drog vo vzťahu k jednotlivým krajom SR, Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava

Pétiová, M., a kol. (2005): Názory a postoje mladých ľudí žijúcich v reedukačných domovoch a diagnostických centrách pre mládež ku konzumácii drog, Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava

Pétiová, M., a kol. (2000): Názory a postoje mladých ľudí žijúcich v detských domovoch ku konzumácii drog, Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava, ISBN 80 – 7098 – 245 – 4, 45 s.

Pétiová, M., Bieliková, M. (2003): Syntetické drogy z pohľadu stredoškolskej mládeže, Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava, ISBN 80 – 7098 – 361 – 2, 42 s.

Populačné zisťovania v epidemiologickom výskume užívania drog v Európe – Základné položky a metodologické aspekty, P – PG(Epid(95)19, Štrasburg 26.10.1995, nepublikované

Prígl, A. (2007): Postoje a názory vysokoškolskej a stredoškolskej mládeže na konzum, prevenciu a boj proti drogám – výskum, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity. Správa pre NMCD

Prutkay, I., Slovíková, M. (2006a): Činnosť CVČ a ŠSZČ v roku 2006, Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava

Prutkay, I., Slovíková, M. (2006b): Financovanie OZ v roku 2006, Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava

RÚVZ (2007): Údaje o infekčných ochoreniach na Slovensku, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Správa pre NMCD

Slovíková, M., a kol. (2007): Vyhodnotenie činnosti PPP a CVPP v školskom roku 2005/2006, Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava

Slovíková, M., Dugovičová, M. (2007): Záškoláctvo a problémové správanie žiakov na základných a stredných školách v šk. r. 2005/2006, Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava

Staneková, D. (2007): Možné dôvody nízkej prevalencie HIV na Slovensku, Národné referenčné centrum pre HIV a AIDS. Správa pre NMCD

Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR 2004 (Národná správa pre REITOX), Úrad vlády SR, Bratislava, 2004, ISBN 80 – 968631 – 3 – 4, 162 s.

Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR 2005 (Národná správa pre REITOX), Úrad vlády SR, Bratislava, 2005, ISBN 80 – 968631 – 4 – 2, 220 s.

Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR 2006 (Národná správa pre REITOX), Úrad vlády SR, Bratislava, 2006, ISBN 978 – 80 – 88707 – 73 – 8, 133 s.

Storm pri UKF v Nitre (2007): Štatistika spracovaných in-come formulárov klientov podľa druhu drogy a pohlavia. Správa pre NMCD

Šteliar, I., Okruhlica, L. (2007): Príspevok k problematike odhadu problémového užívania drog na príklade pre Bratislavu, Alkoholizmus a drogové závislosti, 42, 3, s. 129 – 144, ISSN 0862 – 0350

ŠÚ SR (2006): Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou, Štatistický úrad SR, Verejná mienka, Bratislava 2006, 110 s.

Turček, M. (2007): Poruchy príjmu potravy a nadužívanie psychoaktívnych látok. II. Časť. Prierezová štúdia, Alkoholizmus a drogové závislosti 42, 2, s. 89 – 102, Bratislava

UIPŠ (2006): Drogy a životný štýl mládeže v Slovenskej republike, Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava

ÚVVM pri ŠÚ SR (2006): Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou, Štatistický úrad SR, Verejná mienka, Bratislava 2006, 110 s.

UZIŠ (2004): Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2003, Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky, Bratislava, ZŠ – 44/2004

UZIŠ (2005): Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2004, Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky, Bratislava, ZŠ – 44/2005

Višňovský, E. (2006): Skúsenosti s liečbou buprenorfínom v ambulantnej liečbe závislých, Alkoholizmus a drogové závislosti, 41, 3 s, 161 – 166, ISSN 0862 – 0350

Vláda Slovenskej republiky (2004): Návrh výdavkov rozpočtových kapitol na roky 2005 až 2007 realizovaných formou programového rozpočtovania. Materiál na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava október 2004, 258 s.

Vláda Slovenskej republiky (2005): Návrh výdavkov rozpočtových kapitol na roky 2006 až 2008 realizovaných formou programového rozpočtovania, Materiál na rokovanie NR SR Bratislava október 2005, 335 s.

Young people and Drugs, Care and Treatment. Council of Europe, P – PG /TT /2006) 5, 280 s.

Záverečná správa Twinning projektu – Podpora implementácie Národného programu boja proti drogám na obdobie 2004 – 2008, www.infodrogy.sk

Webové stránky

http://ec.europa.eu www.itapa.sk
http://cspsych.psu.cas.cz www.navrat.sk
http://eurpub.oxfordjournals.org www.nbs.sk
http://jaspiw2.justice.gov.sk www.nel.edu
http://portal.statistics.sk www.notabene.sk
http://www-8.vlada.gov.sk www.pravda.online.sk
www.adiktologie.cz www.rokovania.sk
www.adopcia.sk www.sav.sk
www.bmj.sk www.sme.online.sk
www.emcdda.europa.eu www.socionet.sk
www.employment.gov.sk www.statistics.sk
www.health.gov.sk www.szu.sk
www.infodrogy.sk  

Predchádzajúce:
Časť C: Prílohy
Nasledujúce:
15. Prílohy
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke