Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

13. Výskum zameraný na problematiku drog

Pod pojmom výskum v oblasti drogových závislostí pre účely tejto kapitoly sa podľa EMCDDA rozumie jednak základný, ako aj aplikovaný výskum zameraný na užívanie drog, závislosť na drogách a dôsledky a opatrenia smerujúce k redukcii dôsledkov užívania drog, a to z aspektu medicínskeho, sociálneho a z aspektu prevencie. Do celkového prehľadu sú zaradené výskumy, ktoré sa zrealizovali od roku 2000 až po súčasnosť, resp. pokračujú a zároveň aj tie výskumy, ktorých realizácia v blízkej budúcnosti je zaručená.

Informácie uvádzané v tejto kapitole sú výsledkom zisťovania výskumov o drogovej problematike v inštitúciách, ktoré sa definujú ako vedecko-výskumné, a to priamo prostredníctvom dotazníkového prieskumu a potom aj nepriamym zisťovaním v inštitúciách, ktoré poskytujú zdroje na financovanie vedy, výskumu a vývoja a ďalších zdrojov. Prieskum prispel k zmapovaniu a lepšiemu poznaniu situácie v oblasti výskumu s týmto zameraním.

Z údajov bola vytvorená databáza 58 výskumných projektov. V tejto kapitole uvádzame tie najvýznamnejšie.

Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke