Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

12. Zraniteľné skupiny mladých ľudí

Cieľom tejto kapitoly je prezentovať informácie o rozsahu užívania drog a s tým spojených problémov v zraniteľných skupinách, o profiloch a rizikových faktoroch zraniteľnosti týchto skupín, poskytnúť sociodemografické charakteristiky a zmapovať existujúce a nové opatrenia vo vzťahu k zraniteľným skupinám.

Pod zraniteľnými (vulnerabilnými) skupinami sa tu rozumejú jednotlivci, ktorých spája jeden dominujúci rizikový faktor: napr. interný (ADHD, poruchy osobnosti, poruchy správania) alebo externý vyplývajúci z environmentálneho kontextu (sociálne, ekonomicky a kultúrne znevýhodnené prostredia, prostredia s vysokou dostupnosťou drog), z deficitu v blízkych emocionálnych a sociálnych vzťahoch (rodina), resp. širšieho sociálneho okolia (rovesníci). Na druhej strane kategorizácia do skupín, kde dominuje len jeden rizikový faktor je skôr orientačná ako reálna a v tomto kontexte vyjadruje viac aktuálne postavenie jedinca, než kauzálnu súvislosť s užívaním drog.

Kapitola prináša deskriptívne údaje o užívaní drog v niektorých skupinách (maloletí v detských domovoch, v špeciálnych výchovných zariadeniach a u návštevníkoch rôznych hudobno-tanečných podujatí – prieskumy ÚIPŠ), ďalej údaje z troch cyklov prieskumu ESPAD na Slovensku, poukazujúcimi na vyššiu afinitu k experimentovaniu s drogami v skúmaných skupinách.

Z prieskumov alebo štúdií o ďalších zraniteľných skupinách je k dispozícii málo údajov alebo nie sú žiadne údaje o prevalencii užívania rovnako ako o konkrétnych programoch selektívnej prevencie. Napriek tomu sa týmto skupinám venuje pozornosť a opatrenia, ktoré k ním adresne smerujú majú za cieľ redukovať, eliminovať alebo sa naučiť lepšie vyrovnávať s primárnymi rizikovými faktormi. Z tohto pohľadu sú najkomplexnejšie ošetrené deti a maloletí a rómska národnostná menšina, ku ktorým smeruje najviac systémových opatrení štátu, komunálnej samosprávy a tretieho sektora.