Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

11. Verejné výdavky

Cieľom kapitoly venovanej verejným výdavkom na drogovú problematiku bolo poskytnúť aktuálne informácie o výdavkoch vynaložených na riešenie drogového problému v rámci Európskej únie, a to v jednotnej forme a získať prehľad o odhadoch výdavkov z verejných zdrojov vynaložených na drogovú problematiku na národnej úrovni v jednotlivých členských štátoch.

EMCDDA navrhlo možné zdroje a spôsob zisťovania výdavkov na drogovú problematiku, ktoré sa však v podmienkach Slovenska nedajú uplatniť tak, aby poskytli relevantné údaje. K zisteniu výšky výdavkov súvisiacich s drogami bolo potrebné uskutočniť samostatnú štúdiu, podľa ktorej sa v roku 2006 na drogovú problematiku vynaložilo z verejných zdrojov približne 794 mil. Sk103 (21 316 600 €).


103 Sumy sú prepočítané priemerným ročným kurzom za 2006 podľa Národnej banky Slovenska (37,248 Sk/€), http://www.nbs.sk/.