Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

Časť D Zoznam štandardných dotazníkov a tabuliek

1 -ST 01: Základné údaje a metodológia populačných prieskumov o užívaní drog
(Basic results and methodology of population surveys on drug use)
2 – ST 02: Metodológia a výsledky školských prieskumov
(Methodology and results of school surveys on drug use)
3 -ST 03: Charakteristiky osôb v prvoliečbe
(Characteristics of persons starting treatment for drugs)
4 -ST 04: Vývoj požiadaviek na liečbu
(Evolution of treatment demands)
5 -ST 05: Akútne/priame úmrtia spôsobené drogami
(Acute/direct related deaths)
6 -ST 06: Vývoj akútnych/priamych úmrtí
(Evolution of acute/direct related deaths*)
7 -ST 07: Odhady problémového užívania drog v populácii
(National prevalence estimates on problem drug use)
8 – ST 08: Odhady lokálnej prevalencie problémových užívateľov drog
(Local prevalence estimates on problem drug use)
9 -ST 09: Prevalencia HBV/ HCV a HIV infekcie medzi injekčnými užívateľmi
(Prevalence of HBV and HCV and HIV infection among injecting drug users)
11 -ST 11: Väzba a sledovanie drogových trestných činov
(Arrests/Reports for drug law offences)
12 -ST 12: Užívanie drog vo väzení (Drug use among prisoners)
13 -ST 13: Množstvo a kvantita záchytov ilegálnych drog
(Number and quantity of seizures of illicit drugs)
14-ST14 : Čistota drogy na ulici (Purity at street level of illicit drugs)
15 -ST 15: Zloženie tabliet predávaných ako ilegálne drogy
(Composition of tablets sold as illicit drugs)
16 -ST 16: Cena drogy na ulici v € (Price in Euros at street level of illicit drugs)
17 -ST 17: Nové trendy v užívaní drog
(Leading edge indicators for new developments in drug consumption) – dobrovoľné
18 -ST 18: Celková úmrtnosť a príčiny úmrtia užívateľov drog
(Overall mortality and causes of deaths among drug users*)
22 -SQ 22 Univerzálna školská prevencia (Universal school-based prevention)
25 -SQ 25: Prevencia v komunitách (Community-located prevention)
26 -SQ 26: Selektívna a indikovaná prevencia (Selective and indicated prevention)
27 -ST 27: Programy liečby (Treatment programmes)
28 -SQ 28: Sociálna reintegrácia (Social Reintegration)
29 -SQ 29: Znižovanie akútnych úmrtí spojených s drogami
(Reduction of acute drug-related deaths* )
30 -ST 30: Metódy a výsledky prieskumov zameraných na mládež
(Methods and Results of youth surveys) 34 -Údaje o požiadavkách na liečbu (TDI data)

Predchádzajúce:
Časť C: Bibliografia
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke