Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

14. Referencie

Ochaba, R., Kavcová, E.: Kontrola tabaku v SR. In: Formujme budúcnosť pre život: zdravé prostredie pre deti. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie XXX. dni zdravotnej výchovy I. Stodolu. Bratislava: ŠFZÚ SR, 2003, str. 71 – 85.

Okruhlica Ľ., Klempová D., Bušová Z., Kovácsová E.: Štúdia sledovania osudov pacientov so závislosťou po liečbe v CPLDZ Bratislava, 2005

Okruhlica Ľ., Klempová D., Bušová Z.: Závislosť má lepšiu prognózu, ak sa rigorózne aplikuje medicínsky model , 2005

Okruhlica, Ľ., Slezáková, S.: Problém s prístupom k psychiatrickej starostlivosti pre pacientov so závislosťou, 40, 2005, 3, str. 129 -137.

Oznámenie MZV SR č. 84/2005 Z.z. o podpísaní Rámcového dohovoru o kontrole tabaku. Č. 84/2005 Z.z.. 38/2005, str. 730

Pétiová, M. a kol.: Rizikové a ochranné faktory konzumácie drog u mladých ľudí v Slovenskej republike. IIPE Bratislava 2004, 107 strán.

Pétiová, M. a kol.: Fajčenie žiakov na základných a stredných školách v SR, záverečná správa, ÚIPŠ, Bratislava, október 2003

Prutkay, I., Slovíková, M.: Analýza činnosti CVČ v šk. r. 2003/2004, ÚIPŠ, Bratislava, 2004

Prutkay, I., Slovíková, M.: Vyhodnotenie projektov PF za rok 2004, ÚIPŠ, Bratislava

Prahbat, Jha, Chaloupka, J. F.: Ako zastaviť epidémiu. 1. ed. Washington: Svetová Banka, 1999, str. 24. ISBN 80-968631-2-6

Rovný, I., Kollárik, T., Ochaba, R.: Prečo a ako prestať fajčiť. Bratislava: ÚVZ SR 2005. 15 s. ISBN 80-7159-147-5.

Sivek V.,Miovská L.,Miovský M.: Obraz užívateľov a užívania konopných drog v českých médiách v roku 2003 (Obraz užívatelu a užívaní konopných drog v českých médiích v roce 2003) in : Adiktologie č.4, december 2004 str.475-491

Slovenský rozhlas – Odbor mediálneho výskumu (OMV SRo) Mediálne správanie obyvateľstva -sociologický prieskum, november 2004, http://www.slovakradio.sk

Slovíková M., Dugovičová, M: Preventívne programy/aktivity realizované PPP/CVPP, analytický výstup, Bratislava 2004, ÚIPŠ

Slovíková, M, Dugovičová, M.: Analýza výskytu záškoláctva a problémové správanie žiakov na základných a stredných školách v školskom roku 2003/2004, ÚIPŠ, Bratislava

Slovíková, M. a kol.: Činnosť CVPP v školskom roku 2003/2004, Bratislava, apríl 2005, ÚIPŠ

Slovíková, M. a kol.: Vyhodnotenie prieskumu zameraného na učiteľa pripravujúceho sa na realizáciu preventívneho programu Cesta, Bratislava 2004, ÚIPŠ

Slovíková, M. a kol.: Činnosť PPP v školskom roku 2003/2004, Bratislava, marec 2005, ÚIPŠ

Slovíková, M.: Kvantitatívne vyhodnotenie Cesty za školský rok 12003/2004

Smernica pre kontrolu a postih dopingu v športe, ADV SR Bratislava 2005

Sociálne a ekonomické náklady spojené so zneužívaním nelegálnych drog v Slovenskej republike“ -Cindy Fazey a kol. (pripravuje sa do tlače)

Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR (Národná správa pre REITOX) ISBN 80-968631-3-4,Bratislava 2004 str.162

Správa ESPAD za rok 2003. Užívanie alkoholu a iných drog medzi študentami 30 európskych krajín. Švédska rada pre informácie o alkohole a iných drogách (CAN).

Tomková, E, Slovíková, M.: Vyhodnotenie NPBPD za rok 2004, časopis PREVENCIA, číslo ročník IV., Bratislava 2005, ÚIPŠ

Štatistická ročenka Ministerstva spravodlivosti za rok 2004

Štátna školská inšpekcia, Správa o stave primárnej prevencie drogových závislostí v školách v SR v školskom roku 2002/2003, Bratislava, október 2003

Verejná mienka: Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou, Bratislava 2004, str. 78

Verejná mienka: Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou, Bratislava 2002

Verejná mienka: Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou, Bratislava 2000

Verejná mienka: Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou, Bratislava 1998

Verejná mienka: Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou, Bratislava 1996

Výročná správa o drogovej scéne SR, autor kolektív NPJ, Úrad boja proti organizovanej kriminalite, Prezídium policajného zboru, hlavný autor: PhDr. Zlatica Ivaničková

Výročná správa OZ PRIMA za rok 2004

TV Peoplemetrový prieskum sledovanosti televízií -Zdroj: PMT/TNS In. Denník SME 16.12.2004 http://www.sme.sk

SZO -Profil európskych krajín týkajúci sa tabakovej kontroly (European Country Profiles on Tobacco Control): Správa SZO, Regional Office for Europe. 2003, ISBN 92 890 10 86X www.cdc.gov/tobacco/global/gyts/repotrs/pdf/Slovakia_2003_EURO.pdf. Globálny prieskum o tabaku. 2. 8. 2005

Žilinka, M.: Doping a trestné právo, ADV SR, Bratislava 2002

http://www.antidoping.sk -Antidopingová komisia

http://www.education.gov.sk – Ministerstvo školstva

http://www.employment.gov.sk – Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny

http://www.infodrogy.sk -Informačná web stránka NMCD

http://www.hodokvas.sk -letný hudobný festival

http://www.odyseus.sk – OZ Odyseus

http://www.pohodafestival.sk -letný hudobný festival

http://www.slovakradio.sk – Slovenský rozhlas

http://www.szu.sk – Slovenská zdravotnícka univerzita

http://www.uips.sk – Ústav informácií a prognóz školstva

http://www.lpr.sk -Liga proti rakovine

http://www.uvzsr.sk -Úrad verejného zdravia SR

http://www.health.gov.sk – Ministerstvo zdravotníctva SR

http://www.stopfajceniu.sk – Mimovládna organizácia Stop fajčeniu

http://www.who.sk -Svetová zdravotnícka organizácia

Predchádzajúce:
Časť C: Bibliografia
Nasledujúce:
15. Prílohy
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke