Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

13. Vývoj v užívaní omamných a psychotropných látok v rekreačných prostrediach

Európske výsledky výskumov zameraných na cieľové prostredia naznačili, že výskyt rekreačného užívania omamných a psychotropných látok u mladých ľudí je výrazne vyšší v prostredí hudobných a tanečných podujatí a na miestach určených pre nočnú zábavu, ako aj v iných rekreačných miestach pre mladých.

Nové zistenia týkajúce sa trendov v užívaní drog v „rekreačných prostrediach“ poukazujú predovšetkým na zmiešaný typ zneužívania látok, ako aj na uprednostňovanie orálnej a inhalačnej aplikácie drogy pred vnútrožilovým užitím. Časté je kombinovanie viacerých typov drogy s ohľadom na účinky, napríklad kombinácie speedov, tripov, extázy, pervitínu a šľahačkových bombičiek.

Zhľadiska samotného prostredia a miest zneužívania omamných a psychotropných látok sa párty scéna na Slovensku ešte len vytvára, preto mladí ľudia využívajú v podstate všetky dostupné, najmä letné festivaly a párty, ktoré sa realizujú na celom území našej republiky.