Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

11. Rozdiely medzi pohlaviami

Pre monitorovanie problematiky rozdielov medzi pohlaviami boli využité nasledovné zdroje:
- Prieskumy Ústavu pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR (ÚVVM pri ŠÚ SR) s dôrazom na prieskum v roku 2004 – boli skúmané rozdiely pre súbor dospelej populácie SR.
- Prieskum Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) z roku 2004 pre mládež vo veku od 15 do 26 rokov.
- Výsledky Občianskeho združenia Prima (OZ Prima), ktoré v roku 2004 realizovalo „Program výmeny striekačiek a iného zdravotníckeho materiálu“.
- Špeciálna štúdia Inštitútu drogových závislostí Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave (IDZ CPLDZ).
- Výsledky projektu Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) „Väzenské opatrenia zamerané na rozdiely medzi pohlaviami, rozdiely v kultúre alebo praxi v mužských/ženských väzniciach“.

Z populačných a školských prieskumov boli získané údaje o rozdieloch medzi pohlaviami týkajúce sa drog, alkoholu a fajčenia.

Údaje za dospelú populáciu:

Pri názoroch na legalizáciu drog boli zistené signifikantné rozdiely v náhľade mužov a žien na túto problematiku. Ženy viac preferujú zákaz užívania drog ako muži. Údaje o skúsenosti dospelej populácie s drogami poukazujú na existujúci signifikantný rozdiel medzi mužmi a ženami. Muži majú väčšie skúsenosti s užitím drogy ako ženy a percento takýchto občanov sa od roka 2000 zvyšuje. Pri konzumácii alkoholu sú výsledky taktiež „v prospech“ mužov, ale v tejto oblasti bol zaznamenaný potešiteľný trend znižovania konzumácie alkoholu. Rozdiely medzi mužmi a ženami sú zaznamenané aj pri fajčení. Muži podľa zistených výsledkov fajčia viac než ženy.

Mládež vo veku od 15 do 26 rokov

Zistené údaje, v prevažnej miere, signalizujú väčšiu "zainteresovanosť" skôr mladých mužov ako žien v oblasti nelegálnych drog, fajčenia a alkoholu.

Údaje o liečbe

Z celkového počtu klientov, ktorí prvý krát v živote nakontaktovali zdravotnícke alebo iné zariadenie kvôli problémom s užívaním drog, tvoria podstatnú časť muži. Zistené údaje tiež svedčia o možnej rodovo determinovanej inklinácii k užívaniu istých typov drog.

V súčasnosti špecializované zariadenia, zaoberajúce sa problematikou drog, ponúkajú rodovo špecifické služby iba do určitej miery. Veľká časť z nich si však uvedomuje potrebu zaviesť ucelené programy venujúce sa týmto otázkam.

Oblasť trestného súdnictva

Riešenie problematiky drogovej závislosti sa vo väzenských zariadeniach uskutočňuje rovnako pri odsúdených mužoch i ženách.

Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke