Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

1. Národná protidrogová politika a jej kontext

Od roku 1995 zodpovedá za tvorbu a napĺňanie protidrogovej politiky Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky (ďalej len ,,vláda SR“). V rámci protidrogovej politiky vláda schvaľuje národnú stratégiu, definuje jej ciele, zásady a princípy, vrátane vytvárania príslušného legislatívneho prostredia.

Štátna protidrogová politika Slovenskej republiky je od roku 1995 formulovaná v dokumente Národný program boja proti drogám (ďalej len ,,NPBD“). Vláda SR na svojej 81. schôdzi dňa 15. apríla 2004 uznesením č. 289/2004 vzala na vedomie Súhrnnú správu o realizácii NPBD za roky 1999 – 2003 s aktualizáciou na rok 2004 a schválila v poradí tretí NPBD na obdobie 2004 – 2008 (prvý NPBD v rokoch 1995-1998 a druhý NPBD v rokoch 1999-2003).

Súčasný NPBD na roky 2004-2008 je rozpracovaný na Akčné plány rezortov a krajských úradov. Akčné plány, ktoré sa pripravovali v priebehu roka 2004, schválila vláda SR na svojom zasadnutí dňa 29. júna 2005 uznesením č. 498/2005 a NR SR

Poradným orgánom vlády SR pre otázky protidrogovej politiky je Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog (ďalej len ,,VM DZKD“). Exekutíva VM DZKD – Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog (ďalej len ,,GS VM DZKD“), koordinuje, metodicky usmerňuje a kontroluje realizáciu protidrogovej politiky na centrálnej a regionálnej úrovni a taktiež zabezpečuje zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných inštitúciách EÚ a OSN v oblasti drogovej problematiky.

Od roku 2004 pri GS VM DZKD pôsobí Národné monitorovacie centrum pre drogy (ďalej len ,,NMCD“), ktoré je národným zastúpením špecializovanej agentúry Európskej Únie -Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti (ďalej len ,,EMCDA“) pre Slovenskú republiku. EMCDDA zastrešuje v rámci členských štátov Európskej Únie monitoring piatich kľúčových indikátorov8) v jednotlivých krajinách a okrem nich aj indikátory ako trestné činy súvisiace s drogami, množstvá a počty zachytených drog, odsúdenia. Tieto ukazovatele spadajú pod programy P1 (monitoring situácie), P2 – reakcia spoločnosti na drogy, P3 – Včasný varovný systém (Early Warning System – EWS), P4 – hodnotenie národnej stratégie.


8 Kľúčové indikátory podľa EMCDDA:
1. Populačné prieskumy
2. Odhady prevalencie
3. Požiadavky na liečbu
4. Infekčné ochorenia súvisiace s drogami
5. Úmrtia a úmrtnosť súvisiaca s drogami

Nasledujúce:
1.1 Právny rámec
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke