Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

Úvod

Vstupom do Európskej únie sa začala odvíjať nová kapitola kontroly drog v Slovenskej republike, symbolom ktorej je vznik Národného monitorovacieho centra pre drogy pri Generálnom sekretariáte Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. Jednou z najdôležitejších úloh monitorovacieho centra je vypracovanie výročnej národnej správy o stave drogových závislostí a kontrole drog v Slovenskej republike. Práve predkladaná správa – prvá svojho druhu - má za cieľ predstaviť komplexnú analýzu boja proti drogám za obdobie do roku 2004. Je svedectvom každodenného zápasu s drogovou závislosťou, do ktorej sú zapojené desiatky najrôznejších štátnych a neštátnych inštitúcií, stovky odborníkov a tisíce dobrovoľníkov.

Aktuálny stav protidrogovej scény v Slovenskej republike a dosiahnutý stav boja proti drogám vyvolávajú množstvo diskusií a porovnaní s inými krajinami, a to predovšetkým s pôvodnými členskými krajinami Európskej únie. Správa na množstve faktov, analýz, štatistických dát a prehľadov vypovedá, že v porovnaní s takými vyspelými krajinami v oblasti boja proti drogám, ako sú napríklad Francúzsko, Holandsko, Veľká Británia, Nemecko a ďalšie pôvodné členské krajiny Európskej únie sme dosiahli solídny štandard. Dlhoročná práca významných domácich a medzinárodných odborníkov a bohatá prax desiatok inštitúcií dokazujú, že boj proti drogám má v Slovenskej republike kvalitné odborné a inštitucionálne zázemie, ktoré sa teší významnej spoločenskej a politickej podpore. Kde však máme problémy, tak to je predovšetkým v požiadavke aktuálnej odpovede na niektoré najnovšie trendy v oblasti boja proti drogám, ako sú napríklad implementácia a rozvoj Systému včasného varovania užívania nových drog (Early Warning System), a to predovšetkým syntetických drog. Nedostatočne máme rozpracovaný systém monitoringu a vyhodnocovania niektorých kľúčových indikátorov drogovej problematiky v odhadoch počtu drogovo závislých osôb a sledovania počtu úmrtí v dôsledku drogových závislostí, resp. úmrtí spôsobených užitím drogy. Máme problémy v materiálno technickom zabezpečení nových metód v liečbe a resocializácii drogových závislostí a taktiež nemáme dopracované niektoré legislatívne normy na požadovanej európskej úrovni. Určite by sme mali efektívnejšie pracovať v oblasti prevencie drogových závislostí a mediálnych stratégií. Sú to však nedostatky, ktoré sú odstrániteľné a Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog pri Úrade vlády Slovenskej republiky, v spolupráci s príslušnými ministerstvami, krajskými úradmi, obcami a mestami a taktiež mimovládnymi organizáciami, vyvíja v týchto oblastiach maximálne úsilie v dosiahnutí európskeho štandardu. Konkrétne riešenie mnohých úloh je priamo stanovené aj v Národnom programe boja proti drogám na roky 2004 až 2008, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky a poslanci Národnej rady.

Národná správa o stave drogových závislostí a kontrole drog v Slovenskej republike sa určite nestane bestsellerom, ktorý by oslovil tisíce čitateľov, čo napokon nie je ambíciou autorského kolektívu. Cieľom bolo predložiť fakty a vyvolať diskusiu ako ďalej v boji proti drogám na Slovensku.

Zaželajme Generálnemu sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog a jeho Národnému monitorovaciemu centru pre drogy, aby táto diskusia bola vecná a posunula boj proti drogám do nových a efektívnejších dimenzií.

PhDr. Blažej Slabý, CSc.
Riaditeľ Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog,
Úrad vlády Slovenskej republiky

Predchádzajúce:
Národná správa 2003
Nasledujúce:
Súhrn
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke