Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

1.1.1. Zákony prijaté v roku 2007 a 2008

V roku 2007 boli prijaté dva právne predpisy, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

Zákonom č. 455/2007 Z. z. sa doplnila príloha č. 1 v I. skupine psychotropných látok o látku „meta- Chlórfenylpiperazín, mCPP, chemicky 1- (3-chlórfenyl) piperazín”.

Zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upresňuje, že bezúhonnosť žiadateľa, odborného zástupcu a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami sa preukazuje odpisom registra trestov.

V roku 2007 bol tiež prijatý zákon č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 263/2006 Z. z. Pôsobnosť zrušených krajských úradov prešla na obvodné úrady a ministerstvá v závislosti od charakteru pôsobnosti, vo vzťahu k predmetu tejto správy znamenala zrušenie krajských koordinátorov. V súčasnosti je v legislatívnom procese návrh zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, podľa ktorého sa majú na obvodných úradoch v sídle krajov vytvoriť pracovné miesta aj pre koordinátorov boja proti drogám a drogovým závislostiam.

1. septembra 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon nahradil doteraz platné zákony, konkrétne zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Problematika výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach je tak upravená jedným legislatívnym predpisom. Zákon o. i. komplexne upravuje problematiku škôl pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, školských zariadení (výchovno-vzdelávacie zariadenia napr. školské stredisko záujmovej činnosti, centrum voľného času – kap. 3.1.2), špeciálne výchovné zariadenia (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium – Kap. 3.2.), a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Kap. 3.2).

V roku 2008 bol prijatý zákon č. 93/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zákon č. 127/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby. Uvedené novely doplnili právny rámec na zníženie rizika prieniku omamných a psychotropných látok do ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby, a to vylúčením prijímania potravín a nápojov v zasielaných balíkoch, ak tieto potraviny a nápoje nie sú v originálnom obchodnom balení, alebo boli konzervované v domácich podmienkach (pozri aj Správa 2007 kap.1.1.1, s. 13).

Predchádzajúce:
1.1. Právny rámec
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke