Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

11.3 Trestné činy v súvislosti s kanabisom

MV SR eviduje štatistiku trestných činov a páchateľov podľa jednotlivých paragrafov a odsekov Trestného zákona a od júna 2006 tiež podľa druhu drogy. K sledovaniu druhu drogy pristúpilo rovnako: MS SR (2007) aj GP (2008) z dôvodu harmonizácie trestnoprávnych štatistických systémov – podrobná analýza systému zberu dát (MV SR, GP a MS SR) bola uvedená vo vybranej téme Správy 2008, Trestno-právne štatistiky – časť 11.3.

Trestný zákon SR osobitne v § 172 NTZ diferencuje neoprávnenú výrobu OLPL (§ 172 1a); pašovanie ako dovoz, vývoz, prevoz a prepravu OLPL (§ 172 1b); obchodovanie ako kúpu, predaj, výmenu a zadováženie OLPL (§ 172 1c); a dílovanie ako prechovávanie OLPL v množstve prevyšujúcom 10-násobok obvykle jednorazovej dávky (§ 172 1d).

Marihuana je dlhodobo najzneužívanejšou drogou na Slovensku, dokazujú to štatistiky na všetkých troch stupňoch trestnoprávneho systému (polície, prokuratúry i súdov).