Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

11.1.4 Legislatívne opatrenia týkajúce sa marihuany v SR

Zaobchádzanie s rastlinou rodu konope a jej produktmi upravuje zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších zmien (pozri kap.1.1 Právny rámec). Pestovanie konopy je na území SR zakázané150 s výnimkou pestovania na priemyselné151 alebo výskumné účely. V prípade porušenia daného ustanovenia môže byť páchateľovi uložená peňažná pokuta do výšky 33 193 €. Kanabisové produkty ako: živica, tinktúra (etanolový výluh) a suchý extrakt z rastlín rodu Cannabis a tiež rastliny rodu Cannabis (s výnimkou odrôd konopy siatej uvedenej v osobitnom predpise) sú v SR zakázané prostredníctvom zákona MZ SR o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch a zahrnuté v prílohe č. 1 zákona 139/1998 Z. z. a zaradené do najprísnejšej152 I. skupiny omamných látok. Zákaz sa však nevzťahuje na semená z rastlín rodu Cannabis, ktoré obsahujú zanedbateľné množstvo THC.

Z pohľadu Trestného zákona možno nedovolené prechovávanie marihuany v SR posúdiť ako trestný čin podľa § 171 alebo § 172 ods. 1d/NTZ. Kvantifikovanie rozsahu neoprávneného prechovávania marihuany závisí od počtu obvykle jednorazových dávok na použitie. Ak množstvo marihuany zodpovedá najviac trojnásobku obvykle jednorazovej dávky, konanie páchateľa možno posúdiť podľa § 171 ods. 1/NTZ (pri ktorom hrozí trest odňatia slobody až na 3 roky). Ak prechovávané množstvo marihuany prevyšuje najviac trojnásobok obvykle jednorazovej dávky, ale neprevyšuje najviac desaťnásobok obvykle jednorazovej dávky, možno konanie páchateľa posúdiť podľa § 171 ods. 2 NTZ (pri ktorom hrozí väzenie až na 5 rokov). V prípade presiahnutia tohto kvantitatívneho množstva sa predpokladá, že páchateľ prechováva drogu pre inú osobu, napr. s cieľom jej distribúcie alebo predaja a takéto konanie sa posudzuje ako trestný čin nedovolenej výroby OLPL, jej držby a obchodovania s ňou podľa § 172 ods.1d/NTZ (sankcia sa v tomto prípade pohybuje od 4 do 10 rokov nepodmienečne). Rovnaká výška trestu sa uplatňuje aj v prípade výroby, pašovania a obchodovania s marihuanou (§ 172 ods. 1a, b, c NTZ).

V apríli 2009 vstúpila do platnosti novela zákona 139/1998 Z. z., ktorou sa okrem iného zjednodušili podmienky pestovania oprávnených153 odrôd konopy siatej s obsahom nižším ako 0,2 % THC.


150 podľa § 15 ods. 2, zákona č. 139/1998 Z. z.
151 Pestovanie konopy na priemyselné účely je možné na základe povolenia ministerstva, ktoré platí 1 rok od jeho vydania. Držiteľ povolenia je povinný odovzdať spracovateľskej organizácii, ktorá je držiteľom povolenia, celú úrodu konopy v lehote určenej v povolení za vopred dohodnutú cenu. Každý držiteľ povolenia je povinný urobiť také opatrenia, aby sa zabránilo zneužitiu konopy na výrobu OLPL.
152 Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 139/1998 Z. z. možno omamné a psychotropné látky I. skupiny pestovať, vyrábať, dovážať, vyvážať, vydávať, atď. iba na účely výskumnej, výučbovej a expertíznej činnosti s výnimkou pestovania konopy na priemyselné účely.
153 Za oprávnené odrody konopy sa v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 139/1998 Z. z. a čl. 33 ods. 1 nariadenia komisie (EC) č. 796/2004 považujú odrody uvedené v spoločnom katalógu odrôd Európskeho spoločenstva s výnimkou odrôd Finola a Tiborszallasi.