Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

12. BIBLIOGRAFIA

Bača, M. (ed.) a kol. (2007): Koncepcia zapojenia regionálnych kapacít do tvorby, realizácie a hodnotenia protidrogovej politiky Prešovského regiónu na obdobie 2008 – 2013 (Centrum antropologických výskumov Prešov, ISBN 978-80-969634-4-7, 107 strán

Bolf, A. (2008): Čistota a zloženie nelegálnych drog na Slovensku, Správa pre NMCD

Bolf, A. (2008): Záchyty nelegálnych drog na Slovensku, Správa pre NMCD

Búzik,B.,Tížik,M,Kusá Z.(2008): Komentár k EVS 2008 v porovnaní s EVS 1991 a EVS 1999 – zdroj: http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/1180_attach_evs_2008_podklady.doc

Čentéš, J. (2007): Hmotnoprávne aspekty trestnej činnosti páchanej v súvislosti s nealkoholovou toxikomániou v SR, Bratislava, Úrad Vlády SR – NMCD, ISBN 978-80-88707-94-3, 212 s.

Čentéš, J. (2008): Trestnoprávne postihy, ktoré môžu uložiť orgány činné v trestnom konaní a súdy v zmysle § 171, § 172 a § 289 nového Trestného zákona, Správa pre NMCD

Čukan, K. (2008): Názory mládeže na obranu vlasti a armádu. Bratislava: MO SR, 54 s.

http://www.mod.gov.sk/3567/kasicky: – armadu – povazuje – za – potrebnu – 70 – percent – mladeze.php?pg=1

EMCDDA: Kľúčový epidemiologický indikátor: Prevalencia problémového používania drog

EMCDDA recommended draft technical tools and guidelines. Lisbon, EMCDDA, 2004

EMCDDA (2000): Štandardný protokol 2.0. indikátora Požiadavky na liečbu Vedecká správa, Lisbon, EMCDDA, 2000

EMCDDA – ST 09 štandardné tabuľky EMCDDA č. 9 Prevalencia hepatíd B a C a HIV medzi injekčnými užívateľmi drog, 2007

EMCDDA PROJECT CT.99.EP.08 B – Handbook for surveys on drug use among the general population, Final report, August 2002 Príručka prieskumov užívania drog v populácii, Konečná správa, august 2002

Twinning Projekt SK/06/IB/SO/02 – Zlepšenie a rozšírenie starostlivosti resocializácie a rehabilitácie pre ľudí závislých od psychoaktívnych látok

Frančík, J. (2008): Tretie výročie webového portálu www.infodrogy.sk, Čistý deň 3, 2008 s. 7

Generálna prokuratúra SR (208a): Štatistická ročenka činnosti Prokuratúry SR v roku 2007, GP SR, Bratislava, 246 s.

Generálna prokuratúra SR (2008b): Správa o činnosti Prokuratúry SR za rok 2007, GP SR, Bratislava, 145 s.

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (2008). Drogová štatistika Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2007, Správa pre NMCD – zostavil Slavkovský, A.

Hambálek, V. (2008): Činnosť psychologických a poradenských služieb – referátov psychologických a poradenských služieb pre ohrozené rodiny), Správa pre NMCD

Hradiská, E., Ritomský, A. (2003): Vhodné metódy trávenia voľného času mládeže ako prevencia rôznych druhov závislostí (Bratislava, Národné osvetové centrum, 2003) – nepublikované

Hradiská, E., Ritomský, A. (2007): Spôsoby trávenia voľného času v súvislosti so sebahodnotením mládeže a postojmi k extrémizmu, NOC Bratislava http://www.nocka.sk/uploads/0w/Fm/0wFmQeI8papKPHJy4qk8Dw/ Volny – cas – mladez – 07.pdf

Hupková, I., (2008): Informácia o počte účastníkov v jednotlivých ročníkoch súťaže „Prečo som na svete rád“

Kapustová, K. (2008) In: Kvalita resocializačných stredísk pre drogové a iné závislosti, Štandardy a dobré skúsenosti, Bratislava, 2008, www.infodrogy.sk

Kiššová, L. (2008): Odhady problémových užívateľov drog. Monitorovacia štúdia v nízkoprahových zriadeniach za rok 2007, nepublikované

Klempová, D. (2004): Problémové užívanie drog: Situácia drogových závislostí a kontroly drog na Slovensku (Národná správa pre Reitox) Bratislava 2004, s. 76 – 82

Kopányová, A.(2008): Terciárna/indikovaná prevencia v školstve, In: Prevencia 1/2008, s. 5 – 9

Ministerstvo vnútra (2008a): Správa o bezpečnostnej situácii v SR z aspektu drogovej kriminality v roku 2007, MV SR, materiál na Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, marec 2008

Ministerstvo vnútra SR (2008b): List zn. PPZ – 15 – 74/OIS – 1 – 2008 (Štatistické údaje o drogových trestných činoch a ich páchateľoch podľa druhu drog, Prezídium Policajného zboru, odbor správy informačných systémov polície, dňa 24. 4. 2008

Ministerstvo vnútra SR (2008c): Správa o trestnoprávnych postihoch uložených páchateľom v zmysle § 171, § 172 a § 289 nového Trestného zákona (dňa 15. 8. 2008)

Ministerstvo spravodlivosti SR (2008a): Odsúdení páchatelia za trestné činy súvisiace s drogami a uložené tresty za rok 2007. Správa pre NMCD

Ministerstvo spravodlivosti SR (2008b): Štatistická ročenka roku 2007, Ministerstvo spravodlivosti, sekcia justičnej informatiky a štatistiky, Bratislava, 273 s.

MPSVR (2008): Vybrané informácie pre Národnú správu týkajúce sa prevencie a sociálnej inklúzie zraniteľných skupín. Správa pre NMCD, Czuczorová, E.

Mravčík, V., Kiššová, L. (2006): Prevalenčný odhad problémových užívateľov drog na Slovensku, Alkoholizmus a drogové závislosti, 41, 5, s.259 – 272, ISSN 0862-0305

Ministerstvo spravodlivosti (2008c): Ministerstvo spravodlivosti SR, Probácia a mediácia – podklady, Materiál pre potreby NMCD, Mrázek, P.

Ministerstvo spravodlivosti SR (2008d): Prehľad o činnosti Probácie za rok 2007, Správa pre NMCD, Mrázek, P.

Mladí ľudia a drogy – Porovnanie výsledkov SR a priemerom výsledkov EÚ Spracované podľa : Eurobarometer Flash No 233 (2008) Young people and drugs, zverejnené na : http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm? module=Library&action=GetFile&DocumentID=642

Mušinka a kol. (2007): Výskum drogových závislostí v rómslych komunitách In: Bača, M (2007) s. 63 – 89

Národná protidrogová jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia policajného zboru (2008): Ceny drog podľa regiónov Slovenskej Republiky, materiál pre potreby NMCD

Národná protidrogová jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia policajného zboru (2008): Drogová scéna v SR v roku 2007, materiál pre potreby NMCD

Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na obdobie rokov 2006 – 2010, Centrum pre liečbu drogových závislostí – Inštitút drogových závislostí, Bratislava 2008, 35 s. ISBN 978-80-969196-2-8

NCZI (2008): Štandardné tabuľky pre EMCDDA ST 03 a ST 34 (TDI), Národné centrum zdravotníckych informácií, nepublikované

NCZI a NMCD (2008): Drogová závislosť – liečba užívateľov drog v SR 2007, Národné centrum zdravotníckych informácií a Národné monitorovacie centrum pre drogy, Bratislava, v tlači

NMCD (2007): Výročná správa o stave drogovej problematiky v SR v roku 2006: Úrad vlády SR, Bratislava, ISBN 978-80-88707-97-4, 127 s.

NMCD (2008a): Výkaz nízkoprahových programov – programy výmeny ihiel a striekačiek, Národné monitorovacie centrum, nepublikované

NMCD (2008b): Výkaz programov resocializácie za rok 2007 v RS – Správa, Národné monitorovacie centrum pre drogy, nepublikované

Nociar, A. (2007): Záverečná správa ESPAD, Bratislava, VÚDPaP, 119 s.

Nociar, A. (2008): SVK ST 02 pre Reitox

Nociar, A. (2008a): Prezentácia slovenskej časti prieskumu ESPAD 2007 Tlačová konferencia http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/c/3272/prezentacia_vysledkov_slovenskej_casti_prieskumu_espad_2007_. htm, stiahnuté 14. 3. 2008

Nociar, A. (2008b): ESPAD 2007: Rozšírenosť užívania drog a relatívne riziko užitia nelegálnej drogy u 15 – 16 a 18 – 19 ročných študentov SŠ na Slovensku. Správa pre NMCD, október 2008, nepublikované

Odyseus (2008): http://www.ozodyseus.sk/index.php?_core_cnt_SetActiveGroup=1621 ( stiahnuté 22. 07. 2008)

Priebežná správa k subštúdii S3, (2008): Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation: Projekt evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov Trestného zákona SR, Bratislava, marec 2008, 24 s. nepublikované

Páleníček, T., Kubu, P., Mravčík, V. (2004): Nové syntetické drogy, Národné monitorovacie stredisko, Praha, 42 s.

Pétiová, M. (2008): Voľný čas ako dôležitý faktor v prevencii drogovej závislosti u mladeže – Súhrnná správa z výskumu pre NMCD

Pétiová, M., Slovíková, M. (2008): Vybrané údaje z výskumu Ústavu informácií a prognóz školstva o drogách medzi 15 – 26 ročnou mládežou pre subštúdiu 3 – Projekt evalvácie uplatňovania vybraných paragrafov súvisiacich s drogami § 171 a 172 Trestného zákona SR

ÚVVM pri ŠÚ SR (2006): Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou, Ústav pre výskum verejnej mienky pri Statistickom úrade, Bratislava

Správa Štátnej školskej inšpekcie z 9. 10. 2007, zahrnutá v správe MŠ SR pre zasadnutie VMDZKD, marec 2008

Schnitzerová, E., Masica, I. (2008): Projekt „Anti – AIDS hra“ ako alternatívna forma drogovej prevencie, Prevencia 1/2008, s. 55 – 58

Slovíková, M., (2008): Vybrané štatistické údaje Ústavu informácií a prognóz školstva za školský rok 2006 – 2007, ÚIPŠ Bratislava, Správa pre NMCD

Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR 2004 (Národná správa pre REITOX),

Úrad Vlády SR, Bratislava, 2004, ISBN 80-968631-3-4, 162 s.

Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR 2005 (Národná správa pre REITOX),

Úrad Vlády SR,Bratislava, 2005, ISBN 80-968631-4-2, 220 s.

Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR 2006 (Národná správa pre REITOX),

Úrad Vlády SR, Bratislava, 2006, ISBN 978-80-88707-73-8, 133 s.

Staneková D. (2008): Epidemiologická situácia v šírení HIV/AIDS v SR k 31. 12. 2007, správa pre NMCD

Storogenko, M.a kol. (2007): Sociálne reintegračné centrá v SR – súčasná situácia (twinnig projekt SK/06/IB/SO/02, 47 s., nepublikované

Šidlo, J. (2008): Úmrtia spojné s drogami v roku 2007 – kapitola 6.1 Výročnej správy 2008

Šteliar, I., Okruhlica, Ľ. (2006): Pokles injekčného používania drog v súvislosti so zmenami na drogovej scéne, prezentácia na 7. medzinárodnej konferencii EUROPAD, 2006, Bratislava, nepublikované

Šteliar, I., Okruhlica, Ľ. (2007): Príspevok k problematike odhadu problémového užívania drog na príklade Bratislavy. In: Alkoholizmus a drogové závislosti 42, 3, s. 129 – 144, ISSN 0862-0350

Výročná správa (2007) neziskovej organizácie „Komunita Ľudovítov” http://www.komunita.sk/ludovitov.htm

Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, (Trestný zákon SR), Bratislava, http://jaspiw2. justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_maxi_fr0.htm

Zákon NR SR č. 301/ 2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, (Trestný poriadok SR), Bratislava, http://jaspiw2. justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_maxi_fr0.htm

Žemličková, J. (2008) In: Kvalita resocializačných stredísk pre drogové a iné závislosti, Štandardy a dobré skúsenosti, Bratislava, 2008, www.infodrogy.sk

On – line zdroje:

http://www.vlada.gov.sk http://justice.gov.sk
http://cervenestuzky.sk http://minv.gov.sk
http://cpldz.sk http://nbs.sk
http://cpldz.sk http://portal.statistics.sk
http://drogy.sk http://rokovania.sk
http://ec.europa.eu http://SaferInternet.org
http://emcdda.europa.eu http://sav.sk
http://europeanvalues.sk http://socialnainkluzia.gov.sk
http://employment.gov.sk http://sociologia.sav.sk
http://genpro.gov.sk http://uips.sk
http://health.gov.sk http://vyskumymladeze.sk
http://infodrogy.sk

Predchádzajúce:
Časť C
Nasledujúce:
13. Prílohy
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke