Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

13.1 Bibliografia a ďalšie použité zdroje

Baška, T., Kolarčík, P. (2009): Rizikové správanie. Národná správa o zdraví školákov vo veku 11, 13 a 15 rokov s. 60

Bargerová, Z., Divínsky, B. (2008): Integrácia migrantov v Slovenskej republike: Výzvy a odporúčania pre tvorcov politík (Integration of Migrants in the Slovak Republic: Challenges and Recommendations for Policy Makers, EQUAL,ESF IOM International Organization for Migration, 2008

Blanár, F., Slovíková, M. (2008): Analýza činnosti voľno časových zariadení za školský rok 2007/2008 a vývojové trendy. ÚIPŠ Bratislava

Bolf, A. (2009a): Záchyty, čistota a zloženie nelegálnych drog v SR KEÚ PPZ Správa pre NMCD - nepublikované

Bolf, A. (2009b): Záchyty kanabisových produktov v špecifických objemových kategóriách v SR (podľa smerníc EMCDDA) KEÚ PPZ. Správa pre NMCD – nepublikované

Bušová, Z., Kovácsová, E., Okruhlica, Ľ. (2006): Užívanie drog v rekreačnom prostredí Alkoholizmus a drogové závislosti (protialkoholický obzor) 2006; 41 (4): 231 – 242

Colný kriminálny úrad (2009): Najväčší záchyt kokaínu v r. 2008. Čurilla, O., Správa pre NMCD - nepublikované

Czuczorová, E. (2009): Selektívne intervencie pre zraniteľné skupiny detí a rodiny v rámci sociálneho systému – Správa pre NMCD, nepublikované

Čentéš, J. (2009): Alternatívy k trestu odňatia slobody a legislatívny rámec vo vzťahu ku kanabisu v SR, Report for NMCD – nepublikované

Čentéš, J. (2007): Hmotnoprávne aspekty trestnej činnosti páchanej v súvislosti s nealkoholovou toxikomániou v SR, Bratislava, 2007, Úrad vlády Slovenskej republiky – NMCD, 212 s. ISBN 978-80- 88707-94-3

Ed: Currie, C., Gabhainn, SN., Godeau, E., Roberts, CH., Smith, R., Currie, D., Picket, W., Richter, M., Morgan, A., Barnekow, V. (2008): Rozdiely v zdraví mladých ľudí – Medzinárodný prieskum HBSC (Inequalities in the Health of Young People – HBSC international report from the 2005/2006 survey 2008, xiv + 210 s, ISBN 978 92 890 7195 6)

Ed: Petrjánošová, M., Masaryk, R., Lášticová, B. (2008): Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore, zborník z konferencie ISBN 978-80-9009819-0 Bratislava, 2008, 255 s.

EMCDDA (2003): Štandardný protokol indikátoru dopytu po liečbe – vedecká správa, Lisabon (Treatment demand indicator standard protocol 2.0. Scientific report Lisbon)

EMCDDA (2004): Kľúčový epidemiologický indikátor: Prevalencia problémového užívania drog – Odporúčané smernice EMCDDA Lisabon (Key epidemiological indicator: Prevalence of problem drug EMCDDA recommended draft technical tools and guidelines. EMCDDA Lisbon)

EMCDDA (2008) Smernice pre Národnú správu 2009 (Guidelines for the National Report 2009) – interný materiál pre členov REITOX – nepublikované

EMCDDA (2003) Sociálna reintegrácia v Európskej únii a Nórsku – správa (Social reintegration in the European Union and Norway, by Annette Verster and Ulrik Solberg, www.emcdda.eu)

EMCDDA (2009) Správa o kvalite výstupov slovenského kontaktného bodu siete REITOX (Quality Report – Slovakia NFP). Interný dokument – nepublikované

EÚ Twinning Projekt SK/06/IB/SO/02: Zlepšovanie a rozširovanie starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok, www.infodrogy.sk

Fazey, C. (2006): Sociálne a ekonomické náklady užívania drog v Slovenskej republike v roku 2004 – publikované na www.infodrogy.sk

20. Gazdíková, K., Gazdík, F., Hanzen, J., Kajaba, I., Okruhlica, Ľ. (2009): Výskyt HCV infekcie a distribúcia genotypov u intravenóznych drogovo závislých jedincov a klientov resocializačných zariadení na Slovensku (október, 2009) 6. AT konferencia, Bojnice

21. Gazdík, F., Gazdíková, K., Laktis, K., Okruhlica, Ľ., Fejdiová, K., Pijak, MR., Wsolova, L., Kajaba, I., Kratky, A. (2009): Pretrvávajúca vysoká virologická reakcia u mladých (bývalých) užívateľov drog injekčnou formou, s chronickou HCV, liečených pegylovaným interferonom-alfa a ribavirinom. Bratisl Lek Listy; 110(2): s. 77 – 84

22. Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže (2009): Drogová štatistika ZVJS Slavkovský, A., správa pre NMCD – nepublikované

23. Generálna prokuratúra SR (2009a): Štatistická ročenka GP SR za rok 2008, Bratislava, 246 s.

24. Generálna prokuratúra SR (2009b): Drogové trestné činy podľa druhu drogy v roku 2008, Hečko, M., Správa pre NMCD, nepublikované

25. GfK Slovakia, s. r. o. (2009): Podpora práce s mladými ľuďmi, www.rcm.sk/data/.../13/2008_gfk_podpora_ práce_s_mlad8mi.ppt

26. Hamade, J., Janechová, H. (2009): Zdravotná výchova a aktivity na podporu zdravia v roku 2008. Správa pre NMCD – nepublikované

27. Havašová, V. (2009) Hodnotenie projektu: “ Terapeutický tábor pre deti s ADHD a ich rodičov” – Správa pre NMCD, nepublikované

28. Hibbel Bjorn et al. (2009): The 2007 ESPAD Report, ISBN 978-91-7278-219-8, s. 406 a s. 115

29. Hičárová, T., Staroňová, K., Lovecká, K., Miklíková, S., Kiššová, L. (2008): Priebežná správa o projekte hodnotenia aplikácie vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z., Bratislava – nepublikované

30. Holomáň, J. (2009): Riziko vzniku krvou prenosných infekčných ochorení u osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody, záverečná správa pre NMCD – nepublikované

31. Jurkovičová, A. (na): Voľný čas, jeho aktívne a zmysluplné využívanie ako prevencia sociálno- -patologických javov mládeže. http://www.iuventa.sk/index.php?www=sp_file&id_item=679

32. Kiššová, L., Lóžiová, D. (2007): Verejné výdavky – vybraná téma národnej správy o stave drogovej problematiky v SR. In: Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku v roku 2006, ISBN 978-80-88707-97-4 – s. 85 – 88.

33. Kiššová, L. (2008): Odhady problémových užívateľov drog v roku 2007 v nízkoprahových zariadeniach – nepublikované

34. Kopányová, A. (2008): Terciárna/indikovaná prevencia , Prevencia VII. 1/2008, s. 5 – 10

35. Kuchárová,B., Hažírová,J., Malchárek, J. (2008): Aj my Rómovia dokážeme veľké veci – nesnívaj svoj život, ale ži svoje sny bez drog, Metodická príručka k DVD, 2008

36. Madarásová-Gecková, A., Katreniaková, Z., Kollárová, J., Veselská, Z. (2009): Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacim správaním žiakov vo veku 11, 13 a 15 rokov, založená na údajoch z národného prieskumu v rokoch 2005/2006, v rámci medzinárodného prieskumu HBSC, ISBN 978-80-89284-29 s. 53 – 62

37. Michálek, A. (2009): Zločinnosť na Slovensku a v jeho regiónoch, Sociálna prevencia 1/2009 s. 11 – 13

38. Ministerstvo školstva SR /UIPŠ (2009): Výchovné a predbežné opatrenia súdov realizované v špeciálnych výchovných zariadeniach – interný dokument pre rokovanie VM DZKD, 23. marec 2009 – nepublikované

39. Ministerstvo vnútra SR (2009a): Správa o bezpečnostnej situácii na Slovensku z aspektu drogovej kriminality v r. 2008 – interný dokument pre rokovanie VM DZKD, 23. marec 2009 – nepublikované

40. Ministerstvo vnútra SR (2009b): List č. PPZ-14-128/0is-1-2009 z 11.mája 2009 – Štatistické údaje o páchateľoch trestných činov a drogových trestných činoch podľa druhu drogy. Prezídium policajného zboru, odbor policajného informačného systému

Ministerstvo spravodlivosti SR (2009a): Odsúdení za drogové trestné činy a odsúdení za drogové trestné činy v súvislosti s marihuanou. Bodor, L., správa pre NMCD

Ministerstvo spravodlivosti SR (2009b): Údaje o probácii a mediácii v roku 2008 , Mrázek, P., správa pre NMCD

Ministerstvo spravodlivosti SR (2009c): Štatistická ročenka za rok 2008, odbor justičnej infomatiky a štatistiky, Bratislava, 275 s.

Mravčík, V., Kiššová, L. (2006): Odhady problémových užívateľov drog na Slovensku. Alkoholizmus a drogové závislosti, 41, 2006, 5, s. 259 – 272, ISSN 0862-0305

Národná protidrogová jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia policajného zboru SR (2009a): Drogová scéna v SR v roku 2008, správa pre NMCD – nepublikované

Národná protidrogová jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia policajného zboru SR (2009b): Maloobchodné a veľkoobchodné ceny drog podľa regiónov v roku 2008, Správa pre NMCD – nepublikované

Národná protidrogová jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia policajného zboru SR (2009c): História pestovania, distribúcie a obchodovania s kanabisom na Slovensku. Bučková, I., správa pre NMCD – nepublikované

Národná protidrogová jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia policajného zboru SR (2009d): Rozložené laboratóriá na produkciu kanabisu a pervitínu na Slovensku. Bučková, I., správa pre NMCD – nepublikované

Národná správa o stratégii sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie na roky 2008 – 2010: (2008) MPSVaR, 2008 s. 75

Niklová, M. (2008): Prevencia drogových závislostí v prostredí základných a stredných škôl, Prevencia VII.,4/2008 s. 35 – 44

NMCD (2008a): Správa o klientoch a programoch nízkoprahových zariadení – výmenné programy. Národné monitorovacie centrum pre drogy – nepublikované

NMCD (2008b): Správa o klientoch a programoch resocializačných centier. Národné monitorovacie centrum pre drogy – nepublikované

NMCD (2009a): Správa o klientoch a programoch nízkoprahových zariadení – výmenné programy. Národné monitorovacie centrum pre drogy – nepublikované

NMCD (2009b): Správa o klientoch a programoch resocializačných centier. Národné monitorovacie centrum pre drogy – nepublikované

NMCD (2007): Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku v roku 2006, Úrad vlády SR, Bratislava, ISBN 978-80-8106-000-7, 127 s.

NMCD (2008) Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku v roku 2007. Úrad vlády SR, Bratislava, ISBN 978-80-8106-007– 6, 118 s.

Nociar, A. (2000): Alkohol, tabak a drogy u vysokoškolských študentov na Slovensku – 1999. (Doplnenie prieskumov konzumácie/užívania alkoholu, tabaku a drog u žiakov a študentov základných a stredných škôl a vysokoškolských študentov na Slovensku v období 1994 – 1999). Bratislava, Vyd. Asklepios, 2000

Nociar, A. (2007): Záverečná správa z Európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách. VÚDPaP, Bratislava, 119 s. – nepublikované

Nociar, A. (2008): Záverečná správa o užívaní drog u vysokoškolských študentov. VÚDPaP Bratislava, – nepublikované

Nociar, A. (2009a): Analýza modulu o marihuane: CAST a relatívne riziko užívania nelegálnych drog u stredoškolských a vysokoškolských študentov – nepublikované

Nociar, A. (2009b): Medzinárodný školský prieskum ESPAD – výsledky a porovnanie, prezentácia pre médiá, tlačová konferencia. Bratislava 26. marca 2009, http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/c/4205/espad

Nociar, A. (2009c): ST 30 pre REITOX

NCZI (2009): Údaje pre ST 03 a ST 34 (TDI), Národné centrum zdravotníckych informácií – nepublikované

NCZI (2009): Psychiatrická starostlivosť v SR v roku 2008. Národné centrum zdravotníckych informácií (ZŠ-4/2009)

NRC HIV/AIDS (2009): Incidencia HIV na Slovensku podľa spôsobu prenosu. Národné referenčné centrum pre HIV/AIDS, Staneková, D., správa pre NMCD

Okruhlica, Ľ., Bajcárová, Ľ., Klempová, D.: Depresie a skóre Beckovho dotazníka u pacientov so závislosťou od alkoholu. Alkoholizmus a drogové závislosti. 2002: 32 (1) s. 15 – 22

Okruhlica, Ľ., Klempová, D., Bajcárová, Ľ.: Depresie a skóre Beckovho dotazníka u pacientov so závislosťou od opioidov. Alkoholizmus a drogové závislosti. 2002: 37(4 – 5) s. 209 – 218

Okruhlica, L., Mihalkova, A., Klempova, D., Skovayova, L.: Three-Year Follow-Up, Study of Heroin Users in Bratislava. European Dependence Research 2002; 8 (2): 103 – 106

Orosová, O. a kol. (2009): Fajčenie cigariet, konzumácia alkoholu a marihuany u adolescentov – informácia o prieskume – správa pre NMCD

Orosová, O., Salonna, F., Gajdošová, B., Sarková, M.(2007): Dostupnosť drogových preventívnych aktivít v slovenských základných školách. Subštúdia výskumnej úlohy (Availability of drug prevention activities in Slovak elementary schools and young adolescents´ willingness to participate in drug abuse prevention programme, Meeting Individual and Community Needs, 29th ISPA Colloquium, 24 – 28 July 2007, Tampere, Finland, 2007, 50 – 50)

Orosová, O., van Dijk, J. P., Gajdošová, B. (2009): Osobnosť, hodnoty a zámer využívať program zdravotnej výchovy vs. konzumácia alkoholu u slovenských vysokoškolských študentov. Studia Psychologica, predložené

Orosová, O., Gajdošová, B., Salonna, F., Kalina, O., van Dijk, J. P. (2008): Sebahodnotenie a účinnosť psychosociálneho tréningu (Self-esteem and the efficacy of psycho-social training, Psychology and Health, 22nd Annual Conference of the European Health Psychology Society (2008), Vol. 23, suppl. 1, 198.)

Orosová, O., Salonna, F. (2006): Sociálna inteligencia a hodnotenie preventívnych programov vysokoškolákmi. (Social intelligence and University students ratings of type prevention program helpfulness: 14th Annual EUPHA Meeting „Politics and (or) the public health“. Montreaux, Switzerland; 16 – 18 November 2006. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2006; 16 (supp1): 171 – 172)

Pétiová, M. a kol. (2008): Sociálnopatologické javy u mládeže v SR. ÚIPŠ Bratislava – interná výskumná úloha

Pétiová, M. (2009): Konzumácia legálnych a ilegálnych drog u mládeže vo veku 15 – 26 rokov. Správa pre NMCD

Pleva, P. (2009): Protidrogové aktivity bratislavskej mestskej polície – Správa pre NMCD, nepublikované

Rawson, RA., Gonzales, R., Brethen, P. (2002): Liečba závislostí od metamfetamínov (Treatment of methamphetamine use disorders: an update. Journal of Substance Abuse Treatment 2002; 23 (2):145 – 50)

Sebena, R., Orosová, O., Mikolajczyk, R.T., Salonna, F., Gajdošová, B. (2008): Sociodemografické faktory rizikového a problémového pitia vo výbere vysokoškolských študentov (Sociodemographic factors of binge and problem drinking in a university student sample, 1st European Symposium on Substance Use and Abuse among University Students Epidemiology, Determinants and Interventions 26 – 28 November 2008

Sebena, R., Mikolajczyk, R., Ansari, W. E., Orosová, O., Salonna, F. (2009): Symptómy depresie, sociálna podpora a náboženské presvedčenie vo vzťahu k problémovému pitiu u vysokoškolských študentov (Depression symptoms, social support and religious faith in relation to problem drinking among university students. XXIII Annual Conference of the European Health Psychology Society. Health Psychology Review 2009, accepted)

Salonna, F., Kalina, O., Orosová, O. (2008): Efektívnosť preventívnych programov podľa mediátorov užívania látok (Effectiveness of the drug prevention program for university students according to mediators of substance use. PSYCHOLOGY & HEALTH, (23), (2008) 118 – 118

Slovíková, M. (2009): Vybrané štatistické údaje UIPŠ za šk. rok 2007/2008, Ústav informácií a prognóz v školstve, Správa pre NMCD – nepublikované

Somošová, J., Záleský, R., Pospíšil, R. (2002): Amfetamíny a techno – scéna. Alkoholizmus a drogové závislosti (protialkoholický obzor) 2002; 37 (3): 147 – 159

Somošová, J., Pospíšil, R. (2003): Porovnanie spektra psychoaktívnych látok užívaných na bratislavskej tanečnej scéne za roky 1999/2002. Alkoholizmus a drogové závislosti (protialkoholický obzor) 2003; 38 (1): 9 – 16

ŠÚ SR (2009): Štatistická správa o vývoji hospodárstva v I. polroku 2009 a aktualizácia na rok 2009 – www.statistics.sk

Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR (2004): Národná správa pre REITOX – údaje 2003, Úrad vlády SR, Bratislava, 2004, ISBN 80-968631-3-4, 162 s.

Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR (2005): Národná správa pre REITOX – údaje 2004, Úrad vlády SR, Bratislava, 2005, ISBN 80-968631-4-2, 220 s.

Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR (2006): Národná správa pre REITOX – údaje 2005, Úrad vlády SR, Bratislava, 2006, ISBN 978-80-88707-73-8, 133 s.

Šidlo, J. (2009): ST 05 a ST 06 pre REITOX: Úmrtia spojené s drogami v roku 2008

Škodáček, I. (2009): Komorbidita užívania/zneužívania psychoaktívnych drog u detských a adolescentných pacientov s poruchami správania, vrátane hyperaktivity – správa pre NMCD, nepublikované

Šteliar, I., Okruhlica, Ľ. (2006): Pokles injekčného užívania drog spojený so zmenami na drogovej scéne, prednáška na medzinárodnej konferencii EUROPAD, 2006 Bratislava – nepublikované

Šteliar, I., Okruhlica, Ľ. (2007): Príspevok k otázke odhadu problémových užívateľov drog – Bratislava ako príklad. Alkoholizmus a drogové závislosti 42, 3 (2007), s. 129 – 144, ISSN 0862-0350

Šteliar, I. (2009): Odhady problémových užívateľov drog v roku 2008 v nízkoprahových zariadeniach – monitorovacia štúdia, nepublikované

Šteliar, I. (2009b): ST 7 a ST 8 pre REITOX

ÚVVM pri ŠÚ SR SR (2006): Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou. Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR

Zelina, M. (2008): Prevencia – Vstupujeme do nového roka – roka kreativity a inovácií, Prevencia VII, 4/2008 s. 3.