Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

Súhrn

V roku 2007 boli všetky tri aktuálne národné stratégie, týkajúce sa psychoaktívnych látok alkoholu, tabaku a nelegálnych drog zastrešené spoločnou koordinačnou štruktúrou – Výborom ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog v dôsledku rozšírenia jeho štatútu aj na legálne drogy. Najvýraznejšou spoločnou oblasťou záujmu je oblasť prevencie zameranej na deti a mladých ľudí.

Služobne najstarší a v poradí tretí Národný program boja proti drogám v roku 2008 končí a aktuálne sa už začali prípravy na jeho komplexné zhodnotenie, rovnako ako príprava štvrtej národnej stratégie na roky 2009 – 2012.

Kontrola drog sa v roku 2007 rozšírila aj o látku 1-(meta-chlorophenyl) piperazin (mCPP), zaradenú do 1. skupiny prílohy zákona 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

Doplnenie zákona o ďalšie psychoaktívne látky 1-benzylpiperazin (BZP), Oripavin a iné látky s pôvodom v rastline kanabis (tinktúra a extrakt) sa očakávajú už čoskoro.

V priebehu roku 2007 sa uplatňovalo pri monitoringu všetkých päť kľúčových indikátorov EMCDDA, naviac sa doplnila štruktúra údajov z trestnoprávnej oblasti s cieľom vyššej vzájomnej kompatibility a jednotných výstupov štatistík polície, prokuratúry a súdneho systému (sledovanie trestných činov a páchateľov podľa druhu drogy).

V roku 2007 bol na Slovensku realizovaný štvrtý cyklus školského prieskumu založeného na medzinárodnom prieskume ESPAD. Národný prieskum pokrýva vekovo širšiu skupinu (15 – 19 ročných žiakov a študentov) než vstupuje do medzinárodného porovnania (nar. v roku 1991). Prieskum priniesol údaje o konzumácii alkoholu, fajčení a experimentovaní s nelegálnymi drogami u 10 688 mladých ľudí a možnosť porovnania s predchádzajúcimi cyklami prieskumu. Zistenia konštatovali rastúci trend skúsenosti a akoukoľvek nelegálnou drogou s rastúcim vekom a súčasne nárast problémov od roku 1995. Pokiaľ ide o druh drogy najviac sa experimentuje s marihuanou a aj premenné určujúce aktuálne užívanie sú vysoké. Rovnako to platí pre extázu. Iba experimentovanie s inhalačnými látkami a rozpúšťadlami (fetovanie) vykazuje pokles so stúpajúcim vekom. Ako sa očakávalo, prevalencia je o niečo vyššia u chlapcov s výnimkou tranquilizérov a sedatív a kombinácie alkoholu s tabletkami, kde dominujú dievčatá. V úvahách o reálnom rozsahu problému je samotný trend nárastu užívania drog medzi mládežou v tomto veku varovným signálom, naviac ho komplikuje pokles veľkosti danej populácie – od roku 1995 sa podiel 15 – 19 ročných znížil o jednu šestinu. Znamená to, že počet mladých ľudí, ktorí alkohol a ilegálne drogy neužívajú klesá rýchlejšie, ako je zistený podiel alebo odhadovaný počet užívateľov.

Najdostupnejšou drogou ostáva kanabis (marihuana/hašiš). 70 % mladých slovenských respondentov vo veku 15 – 24 rokov deklarovalo, že v prípade, ak by o drogu mali záujem, bolo by takmer ľahké a veľmi ľahké ju získať. Jej dostupnosť na trhu s drogami dokumentuje aj väčšina drogových trestných činov spojená s marihuanou (58,7 %) a väčšinový podiel (54 %) na všetkých záchytoch v roku 2007. Napokon nezanedbateľný je fakt rastúcej domácej produkcie marihuany, či už voľne alebo „indoor“.

Podľa posledného uskutočneného odhadu tou istou metódou ako v roku 2005 a 2006 a využívajúcou tie isté zdroje dát, môže byť na Slovensku od 12 800 do 34 800 problémových1 užívateľov drog – so strednou hodnotou 17 900 problémových užívateľov, čo reprezentuje 4,71 na 1 000 obyvateľov vo vekovej skupine 15 – 64 rokov. Väčšina z nich užívala heroín, ostatní pervitín. Rozsah problému v komunite klientov nízkoprahových služieb (mimovládne organizácie pôsobiace v teréne) a poskytujúcich hlavne sterilné ihly a striekačky podčiarkuje fakt, že takmer všetci klienti sú injekční užívatelia. S ohľadom na predchádzajúce odhady je však prevalencia týchto problémových užívateľov stabilizovaná. Medzi liečenými pacientmi tvoria problémoví užívatelia drog dlhodobo podstatnú časť, aj keď ich podiel, ktorý v deväťdesiatych rokoch minulého storočia dosahoval až približne 83 % postupne klesal, aj tak je však relatívne vysoký a v posledných rokoch dosahoval okolo 70 %.

Za rok 2007 bolo hlásených 1985 pacientov liečených pre problémy s drogami. Celkový počet bol o niečo vyšší (o 3 %) ako v roku 2006. 539 prípadov – k zvýšeniu prišlo hlavne tu – bolo hlásených z rezortu Ministerstva spravodlivosti. Pokiaľ ide o pacientov liečených v zariadeniach rezortu zdravotníctva, neprišlo k výrazným zmenám, ani pokiaľ ide o vek pacientov, ani pokiaľ ide o pomer liečených mužov a žien – 3:1. Pokiaľ ide o zastúpenie primárnej drogy ako dôvodu liečby, ani tu neprišlo k zásadným zmenám. Takmer jedna polovica pacientov bola liečená pre problémy s opiátmi, skoro jedna tretina kvôli stimulanciám amfetamínového typu a na treťom mieste s 18 % figuroval ako primárna droga kanabis. Pozitívnym trendom je pokles podielu a absolútneho počtu injekčných užívateľov drog v zdravotníckych zariadeniach.

Systém liečby drogových závislostí je nastavený dobre a medicínska starostlivosť sa poskytuje bezplatne, je dostupná a dosiahnuteľná bez zbytočných čakacích dôb. Prevláda drogovo čistá liečba (ústavná alebo ambulantná), čo je čiastočne dôsledok významných zmien v štruktúre pacientov vyžadujúcich liečbu v posledných piatich až desiatich rokoch (posun od dominantného podielu pacientov so závislosťou na opiátoch k pacientom s problémami vo vzťahu ku kanabisu a metamfetamínom). Napokon ani liečba problémov s kanabisom, ani závislosť na metamfetamíne nemusí byť nevyhnutne podporená liekmi.

Špecializované centrá pre liečbu drogových závislostí poskytovali v roku 2007 aj udržiavaciu (substitučnú) liečbu metadónom a buprenorfínom približne 500 pacientom. Okrem toho niekoľko desiatok pacientov bolo nastavených na udržiavaciu liečbu buprenorfínom v rámci ambulantnej psychiatrickej starostlivosti. Minulý rok prišlo k prudkému poklesu distribúcie a preskripcie Subutexu (buprenorfín), ktorý bol nahradený Suboxonom (liek je kombináciou buprenorfínu a antagonistického naloxonu), ktorý má nižší potenciál zneužívania.

Zmena v štruktúre pacientov liečených pre problémy s drogami v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach odborníkmi psychiatrami a adiktológmi sa premieta aj do štruktúry klientov v zariadeniach následnej starostlivosti – resocializačných zariadení. Medzi klientmi RS, ktorých primárnym problémom je nelegálna látka2, je najviac s problémom užívania metamfetamínov, nasledovaných opiátmi. Štruktúra schém užívania nelegálnych drog v resocializačných zariadeniach sa líši od štruktúry užívania nelegálnych drog u pacientov v zdravotníckych zariadeniach, resp. pripomína štruktúru mladých pacientov liečených v roku 2007 po prvýkrát. (34 % pre závislosť na stimulanciách amfetamínového typu, 30 % pre závislosť na opiátoch a 27 % pre problémy s kanabisom). Pred desiatimi rokmi boli rozdiely medzi pacientmi v liečbe a klientmi resocializačných zariadení minimálne a heroín ako primárna droga dominoval všade. Aktuálne pochádza klientela RS skôr z mladšej generácie užívateľov, kde je najpopulárnejší pervitín a marihuana, sú to klienti s krátkou históriou užívania a nižším podielom injekčnej aplikácie drogy.

V porovnaní s rokom 2006 prišlo v roku 2007 k poklesu úmrtí (priamych alebo nepriamych) o 17 %. Väčšina úmrtí bola spôsobená liekmi – benzodiazepínmi. 17 osôb (15 mužov a dve ženy) však zomreli na následky predávkovania alebo otravy polysubstanciami v 8 prípadoch skombinovanými s opiátmi, v jednom prípade metadonom.

Je dôležité pripomenúť, že podiel infikovaných vírusom HIV ostáva nízky a neepidemický. Napriek relatívne vysokému počtu testovaní v populácii užívateľov drog bol v roku 2007 zachytený iba jeden nový prípad. Perspektívu, že takýto stav bude pokračovať podporuje fakt poklesu injekčného užívania medzi pacientmi vstupujúcimi do liečby.

Aj relatívne vysoký počet prípadov výskytu protilátok hepatitídy typu C v tejto subpopulácii nie je prekvapujúci. Negatívnym faktom je nárast výskytu protilátok hepatitídy typu B, hoci v absolútnych číslach nie je taký vysoký. Signifikantné zlepšenie sa očakáva v blízkej budúcnosti z dôvodu všeobecnej vakcinácie proti hepatitíde typu B u detí.

V období posledných piatich rokov sa pozoruje nárast psychiatrickej komorbidity u užívateľov drog. Rozšírenie užívania metamfetamínov a kanabisu spôsobuje frekventovanejší výskyt toxických psychóz s klinickými príznakmi paranoje. Paranoické a halucinatórne stavy vyskytujúce sa po užití extázy, kokaínu a marihuany znepokojili desiatky mladých Slovákov, ktorí pracovali v zahraničí a hľadali vysvetlenie svojich problémov prostredníctvom on-line poradne.

Je dostatok vedeckých dôkazov, ktoré potvrdzujú, že dlhodobá udržiavacia (substitučná liečba) znižuje riziko predávkovania a výskyt krvou prenosných infekčných chorôb u užívateľov závislých na opiátoch. Aktuálne v substitučnej liečbe zavedený Suboxon predstavuje nižšie riziko pri neodbornom vnútrožilovom spôsobe užívania, naviac prítomnosť naloxonu znižuje riziko predávkovania. Súčasťou udržiavacej (substitučnej) liečby je osveta a poskytovanie informácií injekčným užívateľom.

Tzv. izby pre priamu konzumáciu, kde by mohli užívatelia drog (injekční) užiť svoju drogu alebo voľná distribúcia naloxonu, ktorým sa dá pomôcť spoluužívateľovi pri predávkovaní, nie sú k dispozícii, pretože ich neumožňuje súčasný právny rámec.

Programy výmeny ihiel a striekačiek sú zabezpečené nízkoprahovými terénnymi službami (mimovládne občianske združenia), podobnú pôsobnosť majú aj určení pracovníci špecializovaných CPLDZ v „kamenných“ inštitúciách. Vôbec prvý program výmeny ihiel a striekačiek sa zaviedol v CPLDZ Bratislava v r. 1994 v súvislosti s epidemickým rozšírením vnútrožilového užívania – predovšetkým heroínu. Od fungovania tohto programu výmeny sa vydalo takmer polmilióna sterilných striekačiek a ihiel a zaslúži si pozornosť aj preto, lebo funguje v tej istej zdravotníckej inštitúcii, kam denne prichádzajú pacienti metadónovej udržiavacej liečby. V roku 2007 nízkoprahové terénne služby spolu s programom výmeny v CPLDZ Bratislava vydali vyše 400 000 sterilných ihiel a striekačiek.

Dostupnosť sterilnej výbavy pre injekčných užívateľov je okrem programov výmeny ihiel a striekačiek, zabezpečená aj v rámci hustej siete lekární, kde sa dajú kúpiť bez receptu a za dostupnú cenu.

Nárast drogových trestných činov pokračoval aj v roku 2007, väčšina z nich bola spáchaná v súvislosti s marihuanou, metamfetamínom (pervitín) a heroínom. V záchytoch drog bola najfrekventovanejšou marihuana, nasledovaná pervitínom – kde sa počet záchytov zvýšil o 30 % v porovnaní s rokom 2006 (a tento nárast je plynulý od roku 2004). Vo všeobecnosti je na drogovom trhu po marihuane najrozšírenejší pervitín, ktorý si v roku 2007 pozíciu na trhu upevňoval aj rozširovaním výroby v ďalších regiónoch – východné Slovensko. Podľa polície sa zvyšuje aj dostupnosť extázy.

Ceny nelegálnych drog v pouličnom predaji ostali relatívne stabilné s určitými regionálnymi rozdielmi reflektujúcimi ponuku a dopyt.

Bratislava – hlavné mesto Slovenska a Bratislavský samosprávny kraj stoja na čele všetkých sledovaných indikátorov, aj v trestno-právnej oblasti. Problémoví užívatelia drog tu v odhadoch prevyšujú ostatné regióny cca o 20 %. V roku 2007 sa takmer dve pätiny po prvýkrát liečených pacientov a 50,2 % opakovaných liečilo v zdravotníckych zariadeniach v tomto regióne. V regióne sú súčasne najdostupnejšie a vysoko rozšírené pomáhajúce služby pre ľudí, ktorí majú problémy s drogami.

Na druhej strane Bratislava v roku 2007 bola centrom drogovej kriminality z pohľadu záchytov a počtov drogových trestných činov a páchateľov týchto činov.

Predchádzajúce:
Národná správa 2007
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke