Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

Časť D: – Štandardné tabuľky a štruktúrované dotazníky

1 – STANDARD TABLE 01: BASIC RESULTS AND METHODOLOGY OF POPULATION SURVEYS ON DRUG USE (Štandardná tabuľka č. 01 - Základné údaje a metodológia populačných prieskumov o užívaní drog)
2 - STANDARD TABLE 02: METHODOLOGY AND RESULTS OF SCHOOL SURVEYS ON DRUG USE ( ŠT 02 - Metodológia a výsledky školských prieskumov o užívaní drog)
3 – STANDARD TABLE 03: CHARACTERISTICS OF PERSONS STARTING TREATMENT FOR DRUGS (ŠT 03 - Charakteristiky /Profil osôb v prvoliečbe)
4 - STANDARD TABLE 04: EVOLUTION OF TREATMENT DEMANDS ( ŠT 04 -Vývoj požiadaviek na liečbu )
5 - STANDARD TABLE 05: ACUTE/DIRECT DRUG-RELATED DEATHS ( ŠT 05 - Akútne úmrtia v priamej súvislosti s užívaním drog)
6 - STANDARD TABLE 06: EVOLUTION OF ACUTE/DIRECT DRUG-RELATED DEATHS FIGURES ( ŠT 06 - Vývoj akútnych úmrtí v súvislosti s užívaním drog)
7 - STANDARD TABLE 07: NATIONAL PREVALENCE ESTIMATES OFPROBLEM DRUG USE ( ŠT 07 - Odhady problémového užívania drog v populácii )
8 - STANDARD TABLE 08: LOCAL PREVALENCE ESTIMATES OF PROBLEM DRUG USE (ŠT 08 - Odhady problémového užívania drog v lokalite)
9 - STANDARD TABLE 09: PREVALENCE OF HEPATITIS B/C AND HIV INFECTION AMONG INJECTING DRUG USERS (ŠT 09 - Prevalencia hepatitídy typu B/C a HIV infekcií medzi užívateľmi s injekčnou aplikáciou drogy)
10 - STANDARD TABLE 10: SYRINGE EXCHANGE - DISTRIBUTION AND SALE (ŠT 10 - Výmena striekačiek - distribúcia a predaj)
11 - STANDARD TABLE 11: ARRESTS/REPORTS FOR DRUG LAW OFFENCES ( ŠT 11 - Väzba/ Sledovanie drogovej kriminality)
12 - STANDARD TABLE 12: DRUG USE AMONG PRISONERS (ŠT 12 - Užívanie drog vo väzení)
13 - STANDARD TABLE 13: QUANTITY AND NUMBER OF SEIZURES OF ILLICIT DRUGS (ŠT 13 – Množstvo a počty zachytených drog)
14 - STANDARD TABLE 14: PURITY AT STREET LEVEL OF ILLICIT DRUGS ( ŠT 14 - Čistota nelegálnych drog pri pouličnom predaji)
15 - STANDARD TABLE 15: COMPOSITION OF TABLET SOLD AS ILLICIT DRUGS (ŠT 15 - Zloženie tabliet predávaných ako nelegálna droga)
16 - STANDARD TABLE 16: PRICE IN EUROS AT STREET LEVEL OF ILLICIT DRUGS (ŠT
16 - Cena drogy v pouličnom predaji v Euro)
17 - STANDARD TABLE 17: LEADING EDGE INDICATORS FOR NEW DEVELOPMENTS IN DRUG CONSUMPTION (ŠT 19 – Nové trendy v užívaní drog)
18 - STANDARD TABLE 18: OVERAL MORTALITY AND CAUSES OF DEATH AMONG DRUG USERS (ŠT 18 - Mortalita a príčiny úmrtí drogovo závislých osôb)
21 – STANDARD TABLE 21: DRUG RELATED TREATMENT AVAILABILITY ( ŠT 21 - Dostupnosť liečby drogových závislostí)
22 – STRUCTURED QUESTIONNAIRE 22: UNIVERSAL SCHOOL-BASED PREVENTION (Štrukturovaný dotazník 22 - Univerzálna /primárna prevencia v školách)
23 – STRUCTURED QUESTIONNAIRE 23: HARM REDUCTION MEASURES TO PREVENT INFECTIOUS DISEASES IN INJECTING DRUG USERS (Štruktúrovaný dotazník 23 - Opatrenia na znižovanie škodlivých následkov užívania drog - ochrana užívateľov drog s injekčnou aplikáciou pred infekčnými ochoreniami )

Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke