Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

14. Literatúra a použité zdroje

1. Nociar, A.: Fajčenie, alkohol a drogy u žiakov základných a stredných škôl v Bratislave a na Slovensku: prehľadová štúdia. In: L. Komárek a kol. (Eds.), III. konference na téma “Podpora a ochrana zdraví”, Liberec 11.-13. dubna. Příloha č. 1/1995 k Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, SZÚ Praha, Leden 1995, s. 46-57.
2. Nociar, A.: Porovnanie prieskumov ESPAD na Slovensku v rokoch 1995 – 1999. [Comparison of ESPAD Surveys in Slovakia in 1995-1999]. Bratislava, vydavateľstvo Asklepios 2000, 170 p. ISBN 80-7167-041-3.
3. Nociar, A., Miller, P.: Alcohol tolerance and illicit substance use among teenagers in Slovakia. Drugs: education, prevention and policy 9, 2002, 247 – 252. ISSN 0968-7637.
4. Nociar, A.: Prieskumy o drogách u žiakov, študentov a ich učiteľov v rokoch 1994-2002. Bratislava, vydavateľstvo Asklepios 2003, 105 s.
5. Nociar, A.: Key results; Sampling and data collection: The Slovak Republic. In: Hibell, B. et al.: The ESPAD Report 2003. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries. Stockholm, Modintryckoffset AB, 2004, pp. 215, 275 – 277. ISBN 91-7278-103-3.
6. Nociar, A.: Prieskumy o drogách, alkohole a tabaku u slovenskej mládeže. [Surveys about Drugs, Alcohol and Tobacco among Slovakian Youth]. Bratislava, vydavateľstvo SAV Veda 2004, 207 p. ISBN 80-224-0832-8.
7. EMCDDA: Draft guidelines: Methods of prevalence estimation. Study to Obtain Comparable National Estimates of Problem Drug Use Prevalence for all EU Member States, Lisboa: EMCDDA, December 1999.
8. EMCDDA: Methodological Guidelines to Estimate the Prevalence of Problem Drug Use on the Local Level, Lisboa: EMCDDA, December 1999.
9. EMCDDA: Scientific Review of the Literature on Estimating the Prevalence of Drug Misuse on the Local Level, Lisboa: EMCDDA, July 1999.
10. EMCDDA: Estimating the Prevalence of Problem Drug Use in Europe. In: EMCDDA Scientific Monograph Series No. 1, Lisboa: EMCDDA, November 1997.
11. HAY, G. Truncated Poisson analyses of data from a Baltic State needle exchange. Glasgow: University of Glasgow, May 2004.
12. HAY, G..- SMIT, F. Estimating the Number of Drug Injectors from Needle Exchange Data. In: Addiction Research and Theory. Vol. 11, no. 4, August, 2003, p. 235 – 243.
13. Okruhlica, L. osobná informácia, 2004.
14. Zelterman, D. Robust Estimation in Truncated Discete Distribution with Application to Capture Recapture Experiments. In: Journal of Statistical Planning and Inference, No. 18, 1988, p. 225-237.
15. Wiessing, L. Problem drug use. http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1372, stiahnuté 30.11.2004.
16. Klempová D.: Odhady prevalencie a incidencie In: Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR (Národná správa pre EMCDDA) kap. 4, s.76-82
17. Okáliová, D. – Luha, J. Drogový problém v našej spoločnosti. Bratislava: Štatistický úrad SR, 1995.
18. Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou. Štatistický úrad SR, Ústav pre výskum verejnej mienky, Okruh: Verejná mienka, Bratislava, 1996.
19. Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou. Štatistický úrad SR, Ústav pre výskum verejnej mienky, Okruh : Verejná mienka, Bratislava, 1998.
20. Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou. Štatistický úrad SR, Ústav pre výskum verejnej mienky, Okruh : Verejná mienka, Bratislava, 2000.
21. Okáliová, D. – Šoucová, D. – Luha, J. Drugs in the Slovak Republic – Spread and Public opinion (Trends 1994 – 2000). In: Studia Psychologica, vol. 43, no. 3, 2001.
22. Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou. Okruh : Verejná mienka, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Ústav pre výskum verejnej mienky, Bratislava 2002
23. Luha, J. Populačné prieskumy prevalencie drog, alkoholu a fajčenia na Slovensku. In: Zborník seminára „Súčasnosť a perspektívy využívania informačných systémov v boji proti drogám“ 15.-16.decembra 2003, Bratislava: Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Úrad vlády Slovenskej republiky, 2004.
24. Slovíková,M., Dugovičová,M.: Záškoláctvo a problémové správanie žiakov základných a stredných škôl za rok 2003, ÚIPŠ Bratislava, 2004, separát, rozsah 29 strán, formát A5, ISBN: 80-7098-387-6
25. Földes,T., Slovíková,M.: Školy zapojené do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie, ÚIPŠ Bratislava, október 2004, separát, rozsah 21 strán, formát A5, ISBN: 80 - 7098-386-8
26. Slovíková,M., Földes, T.: Činnosť PPP v školskom roku 2002/2003, ÚIPŠ Bratislava, marec 2004, separát, rozsah 31 strán, formát A5, ISBN: 80-7098-369-8
27. Slovíková,M., Földes,T.: Činnosť CVPP v školskom roku 2002/2003, ÚIPŠ Bratislava, apríl 2004, separát, rozsah 33 strán, formát A5, ISBN: 80-7098-376-0
28. Slovíková,M.: Cesta k emocionálnej zrelosti v školskom roku 2002/2003, ÚIPŠ Bratislava, marec 2004, separát, rozsah 29 strán, formát A5, ISBN: 80-7098-368-X
29. PREVENCIA - Informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva, ročník II, 3/2003, ÚIPŠ Bratislava, september 2003 rozsah 76 strán, formát A4, ISSN 1336-3689
30. PREVENCIA - Informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva, ročník II, 4/2003, rozsah 70 strán, formát A4, ISSN 1336-3689
31. PREVENCIA - Informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva, ročník III, 1/2004, rozsah 92 strán, formát A4, ISSN 1336-3689
32. PREVENCIA - Informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva, ročník III, 2/2004, rozsah 72 strán, formát A4, ISSN 1336-3689
33. Bieliková M.,Pétiová M.: Drogy a životný štýl mládeže v Slovenskej republike, ÚIPŠ, Bratislava november 2003. ISBN 80-7098-364-7
34. ÚZIŠ –Zdravotnícka štatistika 44/2004 Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2003
35. Súhrnná správa o realizácii Národného programu boja proti drogám za roky 1999 – 2003 s aktualizáciou na rok 2004. Dokument GS VMDZKD, marec 2004
36. Národný plán boja proti drogám na obdobie 2004-2008, Dokument GS VMDZKD, marec 2004

Nasledujúce:
15. Prílohy
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke