Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

13. „Public nuissance“ - znepokojenie verejnosti

Jedno z diskutovaných riešení v oblasti drogových závislostí, ktoré vyvoláva vo verejnosti značnú polemiku, je legalizácia mäkkých drog, ako sú napr. marihuana a hašiš. Stúpenci legalizácie marihuany sú presvedčení o nízkej návykovosti tejto drogy, veľmi nízkom nebezpečenstve jej užívania, pričom argumentujú krajinami, ako je napríklad Holandsko, kde sa legalizácia marihuany realizovala bez väčšieho porušenia spoločenského života krajiny. Opačným príkladom je napr. Švédsko, kde už vyskúšali cestu dekriminalizácie marihuany, ale vrátili sa naspäť k trestnému stíhaniu jej pestovania, predaja aj konzumácie.

Legalizácia marihuany/hašiša by znamenala nastúpenie cesty tolerantnej alebo liberálnej politiky k užívaniu a užívateľom drog. Dôsledkami takejto politiky by mohli byť nárast užívateľov drog, zvýšenie celkovej konzumácie drog, aj keď priemerná konzumácia bude mať tendenciu znižovať sa, pravdepodobne by sa väčšina užívateľov naučila užívať drogu kontrolovaným spôsobom, čím by pravdepodobne klesla potreba pomoci zo strany špecializovaných liečebných inštitúcií. Vzhľadom na zložitosť národných a medzinárodných vzťahov sa však v blízkej budúcnosti nedá predpokladať legalizácia drog, tým skôr, že obyvateľstvo, aj podľa údajov z prieskumu (Luha, J. 2004), je viac naklonené radikálnym opatreniam k obchodu s drogami a prijímaniu rigoróznych prístupov voči užívateľom omamných a psychotropných látok. Túto tendenciu názorne dokumentuje aj nasledujúci obr.13.0.1, ktorý prezentuje názory občanov Slovenska na legalizáciu drog.

Obr.13.0.1
Obr.13.0.1 Názory občanov na legalizáciu drog - 2002
Zdroj: ÚVVM pri ŠÚ SR

V celoslovenskom súbore dospelej populácie Slovenska je výrazne vyšší podiel občanov, ktorí preferujú názor, že všetky drogy by bez výnimky mali byť zakázané. Naopak v súbore SR je nižší podiel všetkých ďalších možností poskytujúcich možnosti úplnej alebo čiastočnej legalizácie drog.

Mladí ľudia vo veku 15 až 29 rokov na Slovensku i v Bratislave vo väčšej miere podporujú všetky ostatné názory podporujúce úplnú alebo čiastočnú legalizáciu drog, a to:
- Názor, že marihuana by mala byť povolená bez akýchkoľvek obmedzení,
- názor, že marihuana by mala byť povolená s určitými obmedzeniami, ako napr. len lekársky predpis,
- názor, že všetky drogy by mali byť povolené, ale s určitými obmedzeniami, ako napr. len na lekársky predpis,
- ako aj názor, že všetky drogy by mali byť povolené bez akýchkoľvek obmedzení.

Z hľadiska skúmaných sociodemografických charakteristík respondentov sme z hľadiska preferencií týchto skupín v jednotlivých možnostiach legalizácie drog identifikovali nasledovné zistenia:
- Podporu zlegalizovaniu všetkých drog bez obmedzenia v relatívne vyššej miere oproti celoslovenskému priemeru deklarovali 25 až 29 roční, nezamestnaní, oslovení v mestách s viac ako 100 tisíc obyvateľmi, respondenti žijúci v Bratislavskom kraji, oslovení bez vyhraneného vzťahu k otázke náboženstva a rozvedení občania (všetci po 3%),
- názor, že všetky drogy by mali byť povolené, ale s určitými obmedzeniami, podporujú vo väčšej miere v porovnaní s priemerom za celoslovenský súbor 18 až 24 roční (10%), nezamestnaní (11%), obyvatelia Prešovského kraja (10%) a slobodní respondenti (11%),
- marihuanu by v plnej miere zlegalizovali vo vyššej miere ako v celoslovenskom súbore 18 až 24 a 25 až 29 roční, robotníci, nezamestnaní, študenti, občania z miest s viac ako 100 tisíc obyvateľmi, oslovení z Bratislavského kraja (všetci po 5%) a tiež slobodní respondenti (7%),
- povolenie marihuany, ale s určitými obmedzeniami, ako napr. len na lekársky predpis by privítali predovšetkým 18 až 24 (17%) a 25 až 29 (18%) roční, študenti (18%), občania nevyznávajúci žiadne náboženstvo (16%), ako aj bez vyhraneného vzťahu k náboženstvu (15%) a v optike rodinného stavu respondentov najmä slobodní (17%) a rozvedení (16%),
- predstava úplného zákazu všetkých druhov drog má svojich zástancov v najväčšej miere oproti celoslovenskému priemeru medzi ženami (82%), 50 až 59 (82%) a 60 a viac (87%) ročnými, obyvateľmi Banskobystrického kraja 84%).

Všetkým možnostiam čiastočnej alebo úplnej legalizácie omamných látok sú viac oproti priemeru za celoslovenský súbor naklonení občania, ktorí už majú osobnú skúsenosť s užitím nelegálnej drogy, naopak tí, ktorí ešte drogu neužili, vo vyššej miere podporujú absolútny zákaz všetkých drog.

Okrem celkového deklarovania podpory určitým možnostiam čiastočnej alebo úplnej legalizácie drog, alebo na druhej strane absolútnemu zákazu užívania drog, je možné vzťah občanov k legalizácii omamných látok skúmať aj v závislosti od ich názorov na dôsledky prípadnej legalizácie drog v spoločnosti.

- Drvivá väčšina občanov – štyri pätiny v celoslovenskom súbore si myslí, že legalizáciou drog by sa zvýšil počet narkomanov. Podiel oslovených s týmto názorom je mierne nižší v súboroch mládeže Slovenska a mládeže Bratislavy.
- Viac ako tri pätiny oslovených deklarovala v prieskume názor, že prípadnou legalizáciou drog v našej spoločnosti by sa zvýšil dopyt po drogách. V porovnaní s rokom 2000 sa podiel preferovania tohto stanoviska zvýšil o 8 percentuálnych bodov.
- Takmer polovica občanov súhlasí s tvrdením, že legalizáciou drog by sa sprístupnili zdravotné a sociálne služby narkomanom, pričom ich podiel je identický ako v roku 2000.
- Asi dve pätiny respondentov sa stotožňujú s názorom, že prípadnou legalizáciou drog by sa zvýraznil rozdiel medzi tvrdými a mäkkými drogami, vo väčšej miere s tým súhlasia oslovení v súbore mládeže SR i medzi mladými ľuďmi v Bratislave.
- Približne rovnaká časť občanov súhlasila s tým, že legalizáciou drog by sa znížili ich ceny a umožnila sa dôslednejšia kontrola obchodu s drogami, vo väčšej miere - podobne ako v roku 2000 - sa s týmto názorom stotožnili mladí ľudia v Bratislave i na celom Slovensku.

Názory občanov na dôsledky prípadnej legalizácie drog v našej spoločnosti (údaje v %) 1/
Legalizáciou drog by sa: Súbor SR Mládež SR Mládež Bratislavy
2000 2002 2000 2002 2000 2002
  A N P A N P A N P A N P A N P A N P
zvýšil počet narkomanov 78 16 6 80 16 4 75 20 5 75 22 3 73 23 4 75 20 5
zvýšil dopyt po drogách 68 22 10 76 17 7 68 23 9 72 20 8 65 26 9 69 22 9
sprístupnili zdravotné a sociálne služby narkomanom 45 34 21 45 38 17 50 29 21 47 35 18 50 30 20 43 39 18
zvýraznil rozdiel medzi tvrdými a mäkkými drogami 38 41 21 38 44 18 42 41 17 46 39 15 45 40 15 41 44 15
znížila kriminalita, prostitúcia a nelegálne obchodovanie s drogami 22 68 10 21 72 7 28 63 9 25 66 9 28 67 5 27 65 8
znížili ceny drog a umožnila kontrola obchodu s drogami 32 49 19 36 53 11 41 45 14 40 49 11 41 47 12 33 54 13
zvýšila úcta k zákonom a obmedzila činnosť zločineckých organizácií 21 69 10 20 72 8 23 66 11 22 69 9 22 70 8 20 71 9
Legenda:
A – áno, zlúčené sú odpovede "áno" a "viac áno ako nie"
B – nie, zlúčené sú odpovede "nie" a "viac nie ako áno"
P – nevie posúdiť

Tab. 13.0.1 Názory občanov na dôsledky prípadnej legalizácie drog v našej spoločnosti – porovnanie 2000 a 2002
Zdroj: ÚVVM pri ŠÚ SR

Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke