Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 28. január 2020
 
 

Výročné správy

ed.Eleonora Kastelová, 27.1.2013

Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku podáva ucelený obraz o stave a úrovni drogovej situácie za uplynulý kalendárny rok.

Publikácia
Výročné správy sú dostupné vo forme knižničnej publikácie na vyžiadanie na pracovisku NMCD a pdf-formáte na www.infodrogy.sk v Knižnici dokumentov v sekcii Publikácie NMCD/Výročné správy NMCD, kde si môžete stiahnuť všetky doteraz vydané výročné správy.

Na našej stránke nájdete aj on-line verzie výročných správ od roku 2003, ktoré umožňujú interaktívne prehľadávanie v jednotlivých kapitolách. Vstup do on-line verzie výročných správ je tu.

Výročná správa resp. národná správa sa spracováva podľa jednotnej štruktúry a metodiky určenej EMCDDA (10 stálych kapitol a tri, resp. jedna výberová prierezová téma, ktorá sa každý rok mení podľa aktuálnych potrieb). Výročná správa obsahuje informácie o nových trendoch a vývoji v danej oblasti prostredníctvom údajov z piatich kľúčových indikátorov drogovej situácie, ako aj informácie týkajúce sa opatrení a reakcií na aktuálnu situáciu v redukcii dopytu po drogách (prevencia, liečba, reintegrácia) a znižovania ponuky drog (uplatňovanie práva, represia).

Podkladom pre zostavenie európskej štatistickej ročenky o drogách sú tzv. štandardné tabuľky a štruktúrované dotazníky, ktoré zabezpečujú jednotnú štruktúru poskytovaných štatistických dát. Tieto sa predkladajú len do EMCDDA, a to prostredníctvom extranetovej neverejnej siete.

Výročná správa NMCD, štandardné tabuľky a štruktúrované dotazníky v anglickom jazyku sú primárne určené pre REITOX, pričom ich jednotná štruktúra zabezpečuje vzájomnú porovnateľnosť v hlavných ukazovateľoch drogovej situácie v jednotlivých členských a kandidátskych krajinách ES a Nórska.

Slovenská verzia sa od r. 2004 vydávala aj ako publikácia pod názvom Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike, od roku 2007 pod novým názvom „Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku“. Od roku 2010 sú k dispozícii iba anglické verzie celej správy a prehľady hlavných údajov, prípadne súhrny správy v SJ.
Na nasledujúcich linkoch je možné nájsť ostatné národné správy a súvisiace dokumenty umiestnené na portáli v sekcii  Knižnice 
 

1)      Súhrn výročnej správy o stave drogovej problematiky v SR - 2014 

2)      National Report 2014 on Drug Situation in SK – anglická verzia

3)      National report 2013 (data 2012) for REITOX/EMCDDA - anglická verzia

4)      Súhrn Výročnej správy NMCD o stave drogovej problematiky v roku 2013

5)      Súhrn Výročnej správy NMCD o stave drogovej problematiky v roku 2012

6)      Anglická verzia  národnej správy - edícia 2012 (údaje 2011)

7)      Prehľad hlavných údajov za rok 2011

8)      Anglická verzia  národnej správy – edícia  2011 (údaje 2010)

9)      Prehľad hlavných údajov za rok 2010

10)    Anglická verzia národnej správy – edícia 2010 (údaje 2009)

11)    Súhrn národnej správy 2010

 

      aktualizácia 24.6.2015

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy