Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 25. február 2020
 
 

Rada vlády SR pre protidrogovú politiku

OKPSaMD MZ SR, 20.1.2016

 
Vláda Slovenskej republiky schválila svojím uznesením č. 215 z 30. apríla 2013 Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku (ďalej len „štatút“) a ustanovila Radu vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku (ďalej len „rada“) vymenovaním jej členov. Prvé zasadnutie rady sa uskutočnilo  dňa 3. júla 2013.
V priebehu prípravy a realizácie zasadnutia rady sa ukázala potreba aktualizácie schváleného štatútu, týkajúca sa predovšetkým členstva v rade, príprav zasadnutia a ustanovovania poradných skupín rady. Na základe uvedeného bol pripravený návrh aktualizovaného  štatútu, ktorý dňa 13. januára 2016 predložil na rokovanie vlády Slovenskej republiky minister zdravotníctva a predseda rady .
Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Schválenie predloženého návrhu nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, nemá tiež vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a následne bol prerokovaný radou. Na rokovanie vlády Slovenskej republiky bol predložený bez rozporov.
Vláda Slovenskej republiky dňa 13. januára 2016 prerokovala a schválila „Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku“.
Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku
Číslo materiálu: UV- 43160/2015
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: S05700-OKPSaMD-2015
Predkladateľ: minister zdravotníctva a predseda Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 193/2016, 13.01.2016, 10. bod programu
Materiál: Schválený

Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku
Rada vlády SR pre protidrogovú politiku
Návrh štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku
Stav drogovej problematiky na Slovensku v roku 2014
Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy