Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

Pracovná skupina pre Systém včasného varovania

Lehotský, J.NMCD, 18.9.2018

Národné monitorovacie centrum pre drogy vykonáva ako jednu zo svojich úloh aktivity súvisiace s koordinovaním národnej časti Systému včasného varovania pred novými psychoaktívnymi látkami (Early Warning System/EWS) pri Európskom monitorovacom centre pre drogy (EMCDDA), a to voči medzinárodnej zložke Systému i smerom k domácemu prostrediu.

V máji 2018 bola pracovná skupina pre EWS obnovená a pristúpilo sa k posilneniu kompetencií jej členov ako aj k  jej rozšíreniu o expertov zo zodpovedajúcich oblastí súvisiacich s novými psychoaktívnymi látkami.

Pracovná skupina sa zriaďuje v zmysle článku 9 štatútu Rady vlády pre protidrogovú politiku v súvislosti s riešením konkrétnych problémov v oblasti štátnej protidrogovej politiky; vypracováva stanoviská k predloženým materiálom, analýzy, expertízy, odporúčania a vyjadrenia k problematike nových psychoaktívnych látok, ktoré sa podľa potreby následne prerokujú v Rade.

Členmi Pracovnej skupiny pre Systém včasného varovania pred novými psychoaktívnymi látkami (EWS) sú:

 1. Mgr. Ján Lehotský, Národné monitorovacie centrum pre drogy, MZ SR, koordinátor pracovnej skupiny
 2. Ing. Andrej Bolf,  KEÚ PPZ, MV SR
 3. Ing. Zuzana Fikarová, KEÚ PPZ, MV SR
 4. PharmDr. Martina Hromádková,  MZ SR
 5. prof. MUDr. František Novomeský, PhD,  JLF UK Martin
 6. PharmDr. Jozef Német, Štátny ústav pre kontrolu liečiv
 7. doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, LF UK Bratislava
 8. PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD, Národné toxikologické informačné centrum
 9. doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD, FaF UK Bratislava
 10. MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc., Centrum pre liečbu drogových závislosti, Bratislava
 11. MUDr. Nikita Bobrov, CSc, , LF UPJŠ Košice
 12. mjr. JUDr. Mgr. Tomáš Jakabovič, , MV SR
 13. pplk. MUDr. Radoslav Liščák, MPH, ZVJS
 14. pplk. Mgr. Jozef Pullmann, Finančná správa SR
 15. Ing. Ľuboš Nižnanský, PhD., Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 16. Mgr. Pavol Ščasný, Združenie STORM
 17. Mgr. Dominika Jašeková, OZ Odyseus
 18. Mgr. Martin Páleník, OZ Prima
 19. Mgr. Jana Dlhopolčeková, Slovenská obchodná inšpekcia

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy