Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 21. október 2018
 
 

Pompidou Group pri Rade Európy

Pompidou Group pri Rade Európy, 7.12.2016

Pompidou Group plní úlohu fóra pre otvorenú diskusiu a jeho snahou je byť nositeľom inovatívnych myšlienok a facilitátorom vzájomného prepojenia a diskusie medzi predstaviteľmi z politiky, z vedy a výskumu a z praxe. Cieľom Pompidou Group je prispieť k rozvoju efektívnych a na dôkazoch stojacich protidrogových politík členských krajín pri zachovaní hlavného poslania skupiny a to, bojovať proti drogovým závislostiam a nelegálnemu obchodovaniu s drogami.

Hlavnými cieľmi Pompidou Group je:

  • prepájanie politiky, praxe a výskumu: angažovať tvorcov politík, vedcov a odborníkov z praxe na činnosti SP prostredníctvom rozvoja perspektív založených na vedeckých výstupoch, odborných skúsenostiach a politickej uskutočniteľnosti
  • prepájanie krajín v rámci a mimo Európy: ide o napĺňanie poslania Prístupovej parciálnej dohody SP o spolupráci so všetkými krajinami Európy, aj krajinami za hranicami Rady Európy a v prihraničných  regiónoch Európy
  • poskytnúť fórum pre otvorenú diskusiu: poskytnúť multidisciplinárne fórum pre tvorcov a realizátorov politík k výmene informácií a ideí o riešení drogových závislostí a k predchádzaniu nelegálneho obchodovania s drogami v rámci otvorenej diskusie
  • slúžiť ako think-tank: prijať transverzálny prístup k riešeniu drogového problému a to zavedením multidisciplinárnej a medzisektorovej spolupráce
  •  identifikovať oblasti činnosti: podporovať praxou overené príklady a rozvíjať modely efektívnych opatrení na riešenie drogového fenoménu
  • uľahčovať výmenu vedomostí: posilniť kompetencie tvorcov politík a odborníkov zodpovedných za implementáciu protidrogových politík prostredníctvom výmeny vedomostí, vzdelávania a podpory odborných kapacít
  • uskutočňovať činnosť v rámci spoločných aktivít: zabezpečiť mechanizmus pre pravidelné konzultácie medzi kľúčovými európskymi a medzinárodnými organizáciami s cieľom   posilniť spoluprácu, synergiu a vyhnúť sa duplicitám v rámci činnosti týchto organizácií.

Mexiko sa pripojí k Pompidou Group!
Mexiko sa stane 39. členom Pompidou Group Rady Európy. Uvedená informácia bola oznámená Výborom ministrov Rady Európy dňa 30. novembra 2016. Počas konferencie v Benátkach sa stretol J.E. Santiago Onate Laborde, veľvyslanec Mexika s Jánom Malinowskim, výkonným tajomníkom Pompidou Group a prediskutovali otázku členstva Mexika. Hlavnými dôvodmi pre rozhodnutie Mexika o pripojení sa k Pompidou Group bolo najmä úsilie Pompidou  Group podporovať vyváženú a inovačnú drogovú politiku, vzdelávacie programy, školenia rovnako ako podnety Pompidou Group Valnému zhromaždeniu OSN v rámci Osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN (UNGASS) v roku 2016. Pompidou Group slúži ako medzinárodné fórum pre politikov, odborníkov a výskumníkov, v rámci ktorého si vymieňajú informácie a skúsenosti s problematikou užívania drog a obchodovania. Pri plnení tejto úlohy Pompidou Group zaujíma multidisciplinárny a integrovaný prístup k všetkým problémom s drogami a to za pomoci celého radu pracovných metód.
Mexiko sa formálne pripojí k Pompidou Group k 1. januáru 2017.

 

Európska cena protidrogovej prevencie: Tri víťazi v Benátkach
Dňa 15. novembra 2016 boli v Benátkach, počas sprievodného podujatia  Pompidou Group predstavené projekty protidrogovej prevencie mladých tvorcov. Predstavené projekty boli výsledkom práce troch laureátov Európskej ceny protidrogovej prevencie za rok 2016. O cene, ktorá je udeľovaná každé dva roky (už od roku 2004) rozhoduje porota zložená výhradne z mladých ľudí a je udeľovaná za projekty z celej Európy i mimo nej, ktorých obsahom je protidrogová prevencia, na ktorej sa zúčastňujú mladí ľudia. Tohtoroční víťazi pochádzajú z Bosny, Izraela a Portugalska. Mladí ľudia z Divadla Intercity z Bosny realizujú v uliciach predstavenia na tému zneužívania návykových látok a zdravý životný štýl. Izraelský projekt „Piatočná káva“ (Friday Cofee Project) spája mladých dobrovoľníkov s problematickými/nespokojnými mladými ľuďmi prostredníctvom ponúknutej kávy a rozhovoru. V Portugalsku sú v rámci + Attitude ponúkané pre študentov vysokých škôl  rôzne možnosti zapojenia sa do aktivít, ktorých náplňou sú rizikoví mladí ľudia.

Viacej informácií tu:
http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/default_en.asp

 

79. zasadnutie stálych korešpondentov Pompidou Group pri Rade Európy
V dňoch 16. – 17. novembra 2016 sa v Benátkach konalo 79. zasadnutie Stálych korešpondentov Pompidou Group pri Rade Európy, ktorému dňa 15. novembra 2016 predchádzalo „Sympózium o nových psychoaktívnych látkach“ . V rámci sympózia si účastníci vymieňali poznatky a skúsenosti získané na základe rôznych regulačných modelov a prístupov. Kľúčovým momentov bola otázka znižovania ponuky, dopytu a harm reduction v oblasti nových psychoaktívnych látok na základe skúseností získaných z existujúcich politík v oblasti legálnych a nelegálnych drog.
Viacej informácií o zasadnutí
 TU. 

 78. zasadnutie stálych korešpondentov Pompidou Group pri Rade Európy

      V dňoch 31.5.-1.6.2016 sa v Štrasburgu konalo 78.zasadnutie Stálych korešpondentov
      Pompidou Group pri Rade Európy. Medzi najzaujímavejšie informácie patrili tie o:
       - náraste záujmu ďalších krajín o členstvo v PG (hlavne z oblasti Stredozemia),
       - opätovnom zapojení sa do aktivít PG krajín, ktoré už členmi nie sú,
       - nadviazaní a zlepšení spolupráce s inštitúciami, krajinami zaujímajúcimi sa o aktivity PG
        (Latinská Amerika, Bielorusko, Palestína, Tunis),
       - misii na Ukrajine v spolupráci s expertmi z Izraela (Donecko),
       - spolupráci v oblasti budovania dôvery (medzi Abcházskom a Gruzínskom),
       - potrebe protidrogovej prevencie v súvislosti s migráciou,
       - zameraní sa na témy detských práv, cybercrime, gender policy.
      Viac informácii TU.

 

77. zasadnutie stálych korešpondentov Pompidou Group pri Rade Európy

      V dňoch 18.  -  19.  novembra 2015 sa v Oslo konalo 77. zasadnutie stálych korešpondentov Pompidou Group Rady Európy, ktorému dňa 17. 11. 2015 predchádzalo „Sympózium o skúsenostiach a nových trendoch drogovej problematiky“. Sympózium sa týkalo zmien v oblasti regulácie kanabisu, nových politík a skúseností niektorých krajín s uvedenou problematikou.
V dňoch 18. – 19. novembra 2015 pokračovalo podujatie pravidelným stretnutím stálych korešpondentov Pompidou Group Rady Európy.
Podrobnosti a plán podujatí Pompidou Group na rok 2016 TU

 

76. zasadnutie Stálych korešpondentov Pompidou Group pri Rade Európy

     V dňoch 27.-28.mája 2015 sa v Štrasburgu v sídle Rady Európy pri ktorej pôsobí aj skupina Pompidou Group uskutočnilo pravidelné, v poradí 76.stretnutie stálych korešpondentov PG pri RE.

 

16. Ministerská konferencia Pompidou Group pri Rade Európy
V dňoch 19.-20.novembra 2014 sa v Štrasburgu, v sídle Rady Európy, uskutočnila avizovaná 16. Ministerská konferencia skupiny Pompidou (ďalej len PG – Pompidou Group). Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia z 50 štátov ( členských a pozorovateľov) ako aj zástupcovia medzinárodných organizácií EMCDDA, UNODC, Europol, Eurojust, OSCE, a WHO, ďalej Bosna a Hercegovina ako nový členský štát PG od januára 2015. Mexiko získalo na konferencii formálny štatút pozorovateľa.

 

Nové generácie - nové výzvy  pre existujúce drogové politiky
Podobne ako v krajinách európskeho spoločenstva aj na Slovensku je v ostatných rokoch užívanie klasických – kontrolovaných - drog vo všeobecnosti stabilizované.
Vynárajú sa však iné problémy, ktoré predstavujú výzvy na riešenie.

 

Európska cena prevencie 2014
Európska cena prevencie drogových závislostí sa po prvý krát udeľovala v roku 2004 a odvtedy sa pravidelne objavuje hodnotenie troch mládežníckých preventívnych programov každé dva roky. Termín mládežnícky neznamená len orientáciu na cieľovú skupinu detí a mládeže, ale predovšetkým skutočnosť, že na vývoji preventívneho projektu, jeho zavedení, realizácie, projektovom menežmente a hodnotení sa podieľajú mladí ľudia. Navyše predložené projekty do súťaže hodnotí – v spolupráci so skúsenými odborníkmi Pompidou Group - sedemčlenná porota mladých ľudí.

 

73. zasadnutie stálych korešpondentov Pompidou Group Rady Európy
(v poradí druhé roku 2013) sa uskutočnilo na pozvanie gréckej protidrogovej komisie OKANA v termíne 26.-27.11. 2013 v Aténach.
Pozvanie zo strany gréckej protidrogovej komisie bolo motivované aj nastupujúcim predsedníctvom Grécka v roku 2014.

 

Aténska deklarácia
Declaration on protecting public health by ensuring essential services in drug policy under austerity budgets (Athens Declaration)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracovné obdobie 2011 – 2014


Základné princípy a smerovanie SP sú vyjadrené v Deklarácii, ktorú prijali ministri štátov a predstavitelia Európskej únie na Ministerskej konferencii v novembri 2010.

 

V dokumente Skupina Pompidou: Poslanie, organizácia, riadenie & pracovné metódy (P-PG/MinConf (2010) 4) je opísaná organizácia činnosti SP, ktorú podľa riadiacich článkov a ich kompetencií možno zhrnúť nasledovne:

1.      Ministerská konferencia – je politickou autoritou – politickým fórom na najvyššej úrovni,  na ktorom ministri zodpovední za protidrogovú politiku diskutujú o výzvach a politických odozvách na riešenie drogového problému. Ministerskou konferenciou sa prijímajú strategické dokumenty a priority k príslušnému pracovnému obdobiu a volí sa prezident a viceprezident SP.

2.      Stáli korešpondenti - sú predstavitelia členských krajín SP, ktorí zastupujú politickú autoritu svojho štátu a tým aj zámery, poslanie a ciele svojej národnej protidrogovej politiky. Stáli korešpondenti sú hlavným rozhodovacím orgánom, ktorý riadi a vykonáva dohľad nad aktivitami SP, rokujú v otvorenej diskusii o aktivitách plynúcich z Pracovného programu a uplatňujú prijaté závery  v národných protidrogových politikách. Stáli korešpondenti nominujú národných expertov do ad hoc odborných pracovných skupín a volia členov Výboru stálych korešpondentov.

3.      Výbor stálych korešpondentov – pozostáva maximálne z 8 členov. Jeho úlohou je koordinovať a vykonávať dohľad nad implementáciou aktivít SP tak, aby bola zabezpečená prepojenosť medzi sektormi. Každý člen výboru je poverený za koordináciu určitej časti aktivít z Pracovného programu.

4.      Sekretariát - sa spolupodieľa na manažmente a koordinácii všetkých aktivít SP. Na čele je výkonný sekretár.

 

V novom pracovnom období dochádza ku zmene v oblasti pracovných metód. Pôvodná štruktúra šiestich stálych pracovných platforiem sa mení najmä z dôvodu zefektívnenia a vyššej flexibilnosti činnosti na nasledovné pracovné metódy:

·        ad hoc odborné skupiny – majú slúžiť ako flexibilný nástroj zriadený Stálymi korešpondentmi na poskytovanie potrebných informácií, zistení a analýz špecifických otázok v požadovanom čase a ako podpora  pre rozhodovanie Stálych korešpondentov

·       siete a projekty – cieľom je prepájať skúsenosti z praxe do diskusie k protidrogovým politikám a integrovať profesionálnu prácu odborníkov z praxe do činnosti SP

·       medzivládna spolupráca – ktorá je zameraná na aktívnu podporu spolupráce s európskymi a medzinárodnými organizáciami. Predsedníctvo SP bude každoročne organizovať stretnutie medzi SP a Európskou komisiou, EÚ Trojkou, EMCDDA, UNAIDS, UNODC a WHO v záujme spoločnej diskusie o spolupráci.

 

Pracovný program 2011 – 2014 predstavuje základný rámec pre implementáciu aktivít SP. Hlavným prierezovým aspektom všetkých aktivít je zdôrazňovanie ochrany ľudských práv v protidrogovej oblasti. Ďalej sú aktivity rozdelené do dvoch priorít:

-          priorita koherentných politík o psychoaktívnych látkach

-          priorita medzinárodnej spolupráce medzi rôznymi sektormi zabezpečujúcimi vymožiteľnosť práva v oblasti boja proti nelegálnemu obchodovaniu s drogami.


Naďalej ostávajú zachované aktivity z predchádzajúceho pracovného obdobia, ktoré podporujú spoločnú spoluprácu medzi členskými a nečlenskými krajinami SP a sú nápomocné pri vzájomnej výmene skúseností a technickej podpore. Medzi ne patrí najmä:  

-          Skupina Letiská 

-          EXASS sieť 

-          Európska cena protidrogovej prevencie 

-          Európsky register výskumu 

-          MedNet 

 

Viac informácií o SP nájdete na stránke Rady Európy  Tu sú sprístupnené doterajšie výstupy činnosti z predchádzajúcich pracovných období. Medzi ne patria aj mnohé publikácie, ktoré sú tu priamo dostupné k stiahnutiu.

 

Dokumenty viažuce sa k činnosti SP nájdete aj na našom portáli v sekcii Knižnica – Pompidou Group

 

 

 

 


SÚVISIACE ČLÁNKY
 
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 
Odkazy