Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 20. september 2019
 
 

Pompidou Group pri Rade Európy

Pompidou Group pri Rade Európy, 9.9.2019

   Pompidou Group pri Rade Európy

                                                                         

     Rada Európy

Rada Európy (http://www.coe.int/) je najstaršia európska politická organizácia pre medzivládnu a medziparlamentnú spoluprácu. Základnými cieľmi Rady Európy je ochrana ľudských práv, pluralitnej demokracie a právneho štátu. Jej úlohou je prispievať k uvedomovaniu si európskej kultúrnej identity a rozmanitosti a pomáhať ich rozvoju. Rovnako však i hľadať riešenia, ktorým čelí európska spoločnosť – diskriminácii menšín, neznášanlivosti, ochrana životného prostredia, klonovanie ľudí, drogy, organizovaný zločin.

Základné informácie o Rade Európy nájdete TU.

                                                                       

Rada Európy je najstaršia medzinárodná politická organizácia Európy (založená 5. mája 1949 Londýnskou zmluvou)
Sídlo: Palác Európy, Štrasburg, Francúzsko
Pracovný jazyk: anglický jazyk, francúzsky jazyk
Princípy Rady Európy pluralitná demokracia, ľudské práva a právny štát
Pôsobnosť pôsobí vo všetkých oblastiach s výnimkou vojenskej obrany

Členské štáty:
47 členských štátov: Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, San Marino, Severné Macedónsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina a Veľká Británia.

Slovenská republika sa stala členskou krajinou RE 30. júna 1993. V tom istom roku bola založená Informačná kancelária RE v Bratislave (http://www.radaeuropy.sk/), ktorej hlavnou úlohou je rozširovať informácie, týkajúce sa činnosti Rady Európy.


Pompidou Group plní úlohu fóra pre otvorenú diskusiu a jeho snahou je byť nositeľom inovatívnych myšlienok a facilitátorom vzájomného prepojenia a diskusie medzi predstaviteľmi z politiky, z vedy a výskumu a z praxe. Cieľom Pompidou Group je prispieť k rozvoju efektívnych a na dôkazoch stojacich protidrogových politík členských krajín pri zachovaní hlavného poslania skupiny a to, bojovať proti drogovým závislostiam a nelegálnemu obchodovaniu s drogami.

 

V súčasnosti je Pompidou Group tvorená 39 členskými krajinami a v rámci technickej spolupráce je v kontaktu aj s ďalšími krajinami po celom svete, ako napr. v oblasti Stredozemného mora. Členské krajiny sú zastúpene prostredníctvom Stáleho zástupcu (Permanent Corenspondent). Stretnutia Stálych zástupcov sa konajú 2 x ročne. Najvyššou politickou autoritou Pompidou Group je konferencia ministrov, ktorá sa koná raz za štyri roky.
Viac informácií TU.

 

Členské štáty:

Rakúsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republiky, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Izrael, Taliansko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Mexiko, Moldavsko, Monako, Čierna Hora, Maroko, Severné Macedónsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federácia, San Maríno, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko.

Hlavné ciele Pompidou Group:

·         prepájanie politiky, praxe a výskumu: angažovať tvorcov politík, vedcov a odborníkov z praxe na činnosti SP prostredníctvom rozvoja perspektív založených na vedeckých výstupoch, odborných skúsenostiach a politickej uskutočniteľnosti

·         prepájanie krajín v rámci a mimo Európy: ide o napĺňanie poslania Prístupovej parciálnej dohody SP o spolupráci so všetkými krajinami Európy, aj krajinami za hranicami Rady Európy a v prihraničných  regiónoch Európy

·         poskytnúť fórum pre otvorenú diskusiu: poskytnúť multidisciplinárne fórum pre tvorcov a realizátorov politík k výmene informácií a ideí o riešení drogových závislostí a k predchádzaniu nelegálneho obchodovania s drogami v rámci otvorenej diskusie

·         slúžiť ako think-tank: prijať transverzálny prístup k riešeniu drogového problému a to zavedením multidisciplinárnej a medzisektorovej spolupráce

·          identifikovať oblasti činnosti: podporovať praxou overené príklady a rozvíjať modely efektívnych opatrení na riešenie drogového fenoménu

·         uľahčovať výmenu vedomostí: posilniť kompetencie tvorcov politík a odborníkov zodpovedných za implementáciu protidrogových politík prostredníctvom výmeny vedomostí, vzdelávania a podpory odborných kapacít

·         uskutočňovať činnosť v rámci spoločných aktivít: zabezpečiť mechanizmus pre pravidelné konzultácie medzi kľúčovými európskymi a medzinárodnými organizáciami s cieľom   posilniť spoluprácu, synergiu a vyhnúť sa duplicitám v rámci činnosti týchto organizácií.

 

Aktuálne okruhy činnosti  Pompidou Group:

·         Letiská

·         Prekurzory

·         Počítačová kriminalita súvisiaca s drogami

·         Výskum

·         MedNET

·         EXASSNet

·         Prevencia

·         Trestné súdnictvo a väzenie

·         Problematika pohlaví

·         Školenia

·         Ľudské práva

Viacej informácií TU.

 


SÚVISIACE ČLÁNKY
 
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
September 2019
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
 
Odkazy