Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 23. február 2020
 
 

História odboru OKPSaMD

Organizačný poriadok, ktorý  začal na Úrade vlády SR platiť od 27.4.2012, upravil aj postavenie pôvodného Odboru koordinácie protidrogovej stratégie. Ten bol pretransformovaný, výrazne personálne zredukovaný a spolu s pôvodným oddelením Národné monitorovacie centrum pre drogy (NMCD)  začlenený pod nový Odbor Národné monitorovacie centrum pre drogy

Odbor organizačne spadal pod sekciu  zahraničnej spolupráce, ktorá je v priamej pôsobnosti vedúceho Úradu vlády SR.

Povinnosti a ciele Odboru Národné monitorovacie centrum pre drogy definuje nový organizačný poriadok nasledovne:

/1/ Národné monitorovacie centrum pre drogy plní funkciu národného kontaktného bodu siete REITOX a je národným zastúpením špecializovanej európskej agentúry Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (ďalej len „EMCDDA“), ktoré monitoruje situáciu v oblasti psychotropných látok na národnej úrovni s cieľom priamej a pravidelnej výmeny informácií o drogách vyžadovaných EMCDDA.

/2/ V rámci svojej činnosti odbor najmä:
a/ plní funkciu národného koordinátora drogových informačných sietí, rozvíja aktivity, ktoré podporujú vytváranie informačných sietí a služieb na národnej úrovni a ďalšie súvisiace aktivity,
b/ koordinuje a zabezpečuje harmonizáciu piatich kľúčových indikátorov EMCDDA,
c/ harmonizuje, analyzuje a interpretuje vnútroštátne informácie z oblastí pokrytých kľúčovými indikátormi a z oblasti vedy, práva, represie a aplikovanej drogovej politiky a jej opatreniach podľa noriem EMCDDA,
d/ zabezpečuje uplatnenie štandardov vyvinutých EMCDDA v spolupráci s inými organizáciami na národnej úrovni,
e/ metodicky a organizačne usmerňuje príslušné ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy a spolupracuje s verejnoprávnymi inštitúciami a neziskovými mimovládnymi organizáciami, orgánmi samosprávy, združeniami a expertmi pôsobiacimi v oblasti drog,
f/ spracováva podklady pre vládu, Ministerskú radu a ich poradné orgány a pre orgány miestnej štátnej správy,
g/ každoročne vypracováva Národnú správu o stave drog v Slovenskej republike, ktorú predkladá výboru a EMCDDA,
h /podieľa na zadávacích procesoch, aktivitách a expertných, resp. ad-hoc pracovných stretnutiach EMCDDA,
i/ zabezpečuje šírenie informácií a výstupov EMCDDA, siete REITOX a svojich vlastných výstupov na národnej a miestnej úrovni pomocou národnej siete,
j/ zabezpečuje plnenie ďalších úloh definovaných v trojročnom a ročnom pracovnom programe EMCDDA a určených v zmluve medzi Slovenskou republikou a EMCDDA.
k/ zúčastňuje na činnostiach a zasadnutiach medzinárodných orgánov, organizácií a inštitúcií pôsobiacich predovšetkým v štruktúrach Európskej únie a Organizácie spojených národov v oblasti boja proti drogám.

/3/ Odbor taktiež v rámci svojich činností:
a/ zabezpečuje financovanie programov protidrogovej politiky a kontrolu účelného využitia finančných prostriedkov,
b/ pripravuje podklady a predkladá návrhy na rozhodovanie vedúceho úradu vlády o poskytovaní finančných prostriedkov a dotácií na podporu aktivít v oblasti boja proti drogám, tvorbu a rozvoj systému monitoringu a hodnotenia drogovej situácie v Slovenskej republike,
c/ zabezpečuje poradenskú činnosť výboru Ministrov v oblasti boja proti drogám, alkoholu a tabaku v súlade vládou prijatými stratégiami boja proti drogám, alkoholu a tabaku, spolupodieľa sa na realizáciu záverov prijatých výborom Ministrov, prenos a výmenu informácií v tejto oblasti,
d/ je výkonným orgánom Akčnej medzirezortnej protidrogovej skupiny zriadenej vládou na riešenie akútnych a neodkladných stavov na drogovej scéne,
e/ samostatne alebo v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy predkladá projekty orgánom Európskej únie alebo zodpovedným ministerstvám, iniciuje tvorbu a realizuje projekty zamerané na finančné zabezpečenie programov v oblasti drogovej problematiky v Slovenskej republike.

ZAMESTNANCAMI ODBORU NÁRODNÉ MONITOROVACIE CENTRUM PRE DROGY SÚ:

RNDr. Imrich Šteliar - riaditeľ odboru NMCD


Mgr. Ingrid Gogorová - realizácia koncepčných a metodických činností v oblasti poskytovania dotácií ÚV SR v gestorstve NMCD

Mgr. Marcela Horváthová - vykonávanie odborných a koncepčných činností, získavanie údajov, príprava odborných podkladov

Mgr. Miroslav Jablonický - realizácia koncepčných a metodických činností, koordinácia, tvorba a implementácia Národnej protidrogovej stratégie na celoštátnej úrovni prostredníctvom jednotlivých ministerstiev, spolupráca s MVO a orgánmi samosprávy, oblasť dotácií

Ing. Eleonóra Kara - oblasť EWS a LED

PhDr. Eleonóra Kastelová - oblasť dokumentaristiky


Mgr. Nadežda Lobodášová - koncepčná tvorba a koordinácia štátnej protidrogovej politiky a koncepcií rozvoja jej celospoločenského systému. Tvorba strategických zámerov, pozičných dokumentov a ich presadzovanie. Metodické usmerňovanie a kontrola plnenia úloh programových dokumentov vlády na úrovni ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy

Mgr. Michala Tejová - manažér projektu NMCD


 
HISTÓRIA ODBORU KOORDINÁCIE PROTIDROGOVEJ STRATÉGIE:

Pracovníčky plniace okrem vlastných úloh aj úlohy aj pre ostatné tri oddelenia OKPS:

Mgr. Anna Bystrianska, hlavný štátny radca – sledovanie a tvorba legislatívy v protidrogovej oblasti; pripomienkovanie interných a rezortných materiálov a príprava materiálov OKPS na rokovanie vlády SR

Mgr. Andrea Belovičová
, štátny radca – administratívna asistentka riaditeľa


 
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OKPS:

Oddelenie pôsobilo v rámci OKPS ako kontaktný bod pre spoluprácu s medzinárodnými inštitúciami a organizáciami, koordinovalo činnosť pri plnení a kontrole záväzkov vyplývajúcich z európskej a medzinárodnej legislatívy a zastupovalo SR na úrovni EÚ a medzinárodnej protidrogovej politiky. Vo vzťahu k národnej protidrogovej politike, jej protidrogovej stratégii a prijímaným opatreniam zabezpečovalo prenos informácií najmä vo vzťahu k nasledujúcim medzinárodným inštitúciám:

a) Inštitúcie pri Organizácii spojených národov (OSN)
b) Inštitúcie pri Európskej únii (EÚ)
c) Inštitúcie pri Rade Európy (RE).

a) V rámci OSN ide o tieto inštitúcie:
• CND (Komisia OSN pre omamné drogy);
• INCB (Medzinárodný výbor pre kontrolu omamných látok);
• UNODC (Úrad OSN pre drogy a kriminalitu);
• WHO (Svetová zdravotnícka organizácia);

b) Protidrogová politika EÚ sa zabezpečovala najmä :
• Radou EÚ a jej pracovnou skupinou pre drogy – HDG (Horizontálna pracovná skupina pre drogy)
• Európskou komisiou a jej generálnymi riaditeľstvami (napr. GR Vnútorné záležitosti, GR Spravodlivosť, GR Zdravie a ochrana spotrebiteľov, GR Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, GR Výskum a inovácie)
• agentúrami EÚ (napr. EMCDDA – Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, Europol, Eurojust, EMA – Európska agentúra pre lieky)

c) V rámci RE do európskej protidrogovej politiky vstupovalo Pompidou Group (Ministerská skupina pre boj s drogovou závislosťou a nelegálnym obchodom s drogami).

OKPS priebežne sledoval a prostredníctvom rezortov aj kontroloval dodržiavanie hlavných medzinárodných dohovorov OSN pre drogy, ktoré Slovenská republika ratifikovala. Ide o Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961, Dohovor o psychotropných látkach z roku 1971 a Dohovor proti nelegálnemu obchodu s omamnými drogami a psychotropnými látkami z roku 1988. Vo vzťahu k inštitúciám OSN plnilieto hlavné úlohy: Pre CND, ktorá je politickou autoritou pre zabezpečovanie dohľadu nad dodržiavaním medzinárodných dohovorov OSN a prijímanie legislatívy, OKPS sústreďoval relevantné odpovede za SR, ktoré sa vykazujú prostredníctvom dotazníka (ARQ - Výročný dotazník k implementácii medzinárodných dohovorov OSN a Politickej deklarácie 2009 a jej Akčného plánu). Pre INCB sústreďoval odpovede za SR na otázky dotazníka, venujúce sa implementácii odporúčaní INCB vládam členských štátov OSN.

Protidrogová politika EÚ bola vyjadrená Protidrogovou stratégiou EÚ na obdobie 2005 až 2012, ktorá bola ďalej rozpracovaná do dvoch štvorročných akčných plánov. Protidrogový akčný plán EÚ na roky 2009 až 2012, prinášal širokú škálu opatrení podporujúcich vyrovnaný a vyvážený prístup európskej protidrogovej politiky. Na zabezpečenie koordinácie činností rôznych orgánov EÚ, ako aj členských štátov a ďalších medzinárodných organizácií sa pravidelne v mesačných intervaloch konali stretnutia HDG. OKPS sa zúčastňoval týchto stretnutí, pričom prezentoval a obhajoval pozície SR k prijímaným legislatívnym aktom, ktoré sú predmetom schvaľovania Rady EÚ, príp. Európskeho parlamentu. OKPS vypracovával pre EÚ odpočet plnenia Protidrogovej stratégie EÚ a dával relevantné odpovede na otázky dotazníka Protidrogového akčného plánu EÚ.

V rámci činnosti Pompidou Group sa OKPS zúčastňoval na stretnutiach stálych korešpondentov i odborných skupinách a implementoval závery a odporúčania Politickej deklarácie a iných dokumentov prijímaných Ministerskou konferenciou alebo Stálymi korešpondentmi. Činnosť Pompidou Group sa riadila na základe štvorročného pracovného programu.

ZAMESTNANCAMI ODDELENIA PRE ZAHRANIČNÉ VZŤAHY BOLI:

Ing. Zuzana Jelenková – vedúca oddelenia – zastupovanie v orgánoch a inštitúciách OSN, EÚ a RE, zabezpečovanie koordinácie činnosti s ministerstvami a a ďalšími inštitúciami pri prenose informácií a pri vypracovávaní odborných stanovísk pre potreby zahraničnej protidrogovej politiky.

Mgr. Marcela Horváthová – vykonávanie odborných a koncepčných činností, získavanie údajov, príprava odborných podkladov k zastupovaniu v inštitúciách OSN, EÚ a RE.


 b) Oddelenie pre národnú protidrogovú stratégiu

Oddelenie pre národnú protidrogovú stratégiu (ďalej len ONPS) pôsobilo v rámci OKPS ako koordinátor a vykonávateľ protidrogovej politiky Slovenskej republiky. Protidrogová politika vlády SR vychádzala z medzinárodných dohôd OSN o drogách, z politickej deklarácie o základných princípoch znižovania dopytu po drogách Osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, Protidrogovej stratégie EÚ a aktuálneho Protidrogového akčného plánu EÚ. Za plnenie zámerov protidrogovej politiky zodpovedala vláda SR, ktorá v spolupráci s NR SR vplývala na formovanie príslušného legislatívneho prostredia na podporu hlavných pilierov stratégie, a to prevencie, liečby, resocializácie, znižovania škodlivých následkov užívania drog a uplatňovania práva. V roku 2009 vláda SR a NR SR prerokovali a prijali komplexné vyhodnotenie poslednej národnej stratégie „Národného programu boja proti drogám“ (NPBD) na obdobie 2005 – 2008 a návrh nového, aktuálneho, v poradí štvrtého programového dokumentu Národnej protidrogovej stratégie na obdobie na obdobie 2009 – 2012. Do rámca systémového riešenia spadalo aj vytvorenie predpokladov stabilného a dlhodobého systému finančného zabezpečenia protidrogovej politiky z verejných zdrojov. V apríli 2009 vláda SR schválila vytvorenie medzirezortného programu s názvom „Protidrogová politika“ ako súčasť štátneho rozpočtu, kde Úrad vlády SR vystupoval ako gestor medzirezortného programu a zároveň ako jeden z 13 účastníkov programu s vlastným podprogramom. Podprogram Úradu vlády SR tvoril finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR účelovo viazané na dotácie - podporu protidrogových aktivít v súlade s protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky.


  Prioritami aktuálnej Národnej protidrogovej stratégie na obdobie 2009 – 2012 boli:
1. znižovanie dopytu
2. znižovanie ponuky
3. koordinácia a spolupráca
4. medzinárodná spolupráca
5. informovanosť, výskum a hodnotenie

KONKRÉTNYMI ČINNOSŤAMI ODDELENIA BOLI:

- vytvorenie dokumentu Národná protidrogová stratégia, medzirezortná - metodická a koordinačná činnosť pri zostavovaní stratégie, strednodobé vyhodnotenie plnenia stratégie a záverečné vyhodnotenie a analýza plnenia úloh vyplývajúcich zo stratégie za Slovenskú republiku.
- vytvorenie dokumentu Akčné plány protidrogovej stratégie, medzirezortná - metodická a koordinačná činnosť pri zostavovaní akčných plánov jednotlivých rezortov v súlade s európskym akčným plánom, strednodobé vyhodnotenie akčných plánov, záverečné vyhodnotenie a analýza plnenia úloh vyplývajúcich z akčných plánov za Slovenskú republiku.
- činnosti spojené s gesciou (Úrad vlády SR) medzirezortného programu s názvom „Protidrogová politika“, zostavenie a uplatnenie programu v štátnom rozpočte, metodická a koordinačná medzirezortná činnosť pri zostavovaní čiastkových rezortných podprogramov. Sledovanie plnenia, priebežné a záverečné vyhodnotenie jednotlivých podprogramov a programu ako celku.
- činnosti spojené s účasťou Úradu vlády SR na medzirezortnom programe „Protidrogová politika“, ako jedného z 13 účastníkov s vlastným podprogramom. Plánovanie, zostavenie, uplatnenie finančných prostriedkov v štátnom rozpočte, vyhodnotenie, odpočtovanie, analýza plnenia úloh a hospodárneho vynaloženia finančných prostriedkov z podprogramu.
- činnosti spojené s dotačnou politikou Úradu vlády SR v podprograme „Protidrogová politika“, gescia OKPS. Činnosti zabezpečujúce celý dotačný proces od tvorby, resp. spolupodieľaní sa na tvorbe zákonov a ostatných právne záväzných vykonávajúcich dokumentov pre poskytovanie dotácií, administrácia žiadostí a projektov, formálna kontrola, formálne hodnotenie, odborné hodnotenie, hodnotiaca komisia, príprava zmlúv, príp. dodatkov, registratúra, predbežná finančná kontrola, priebežná a následná odborná kontrolná činnosť.


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy