Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 28. január 2020
 
 

Evalvácia - hodnotenie

ed:Eleonora Kastelová, 30.7.2010

Hodnotenie znamená systematické zbieranie, analýzu a interpretovanie informácií o tom, ako zásah pôsobí a aké účinky môže mať.
 
Získané informácie sa potom môžu použiť pri rozhodovaní o tom, ako zásah zlepšiť, ako ho rozšíriť alebo naopak ako ho odmietnuť a úplne s ním prestať.
 
Hodnotenie by v zásade malo dať odpovede na tieto otázky:
 
  • Aká je povaha a rozsah problému?
  • Ktoré zásahy môžu problém ovplyvniť?
  • Ktorá skupina je cieľom zásahu?
  • Zapôsobil zásah skutočne na cieľovú skupinu?
  • Vykonáva sa zásah tak, ako bol naplánovaný?
  • Je preventívny (alebo iný) zásah účinný?
Odpovede na tieto otázky pomáhajú rozlíšiť účinné intervencie od neúčinných a zbytočných. Je to dôležité nielen v zmysle zvyšovania úrovne poznania, ale aj ako základ pre rozhodnutia tvorcov protidrogovej politiky a tých, ktorí rozhodujú o pridelení financií, o tom, ktoré projekty je treba podporiť a ktoré nie.
 
EMCDDA disponuje databázami, ktoré sú zamerané na podporu vedeckých metód hodnotenia a zvyšovania kvality:
 
Databáza nástrojov hodnotenia vytvorená na podporu využívania spoľahlivých metód hodnotenia a pre potrebu štandardizovania týchto nástrojov na európskej úrovni. 
V databáze sa vyhľadáva prostredníctvom zadania kľúčových slov napr. „hodnotenie primárnej prevencie u detí“ a systém vyhľadá najvhodnejší hodnotiaci postup (vrátane logického modelu).

Poskytuje informácie o širokej škále programov v oblasti prevencie, liečby i harm-reduction v EÚ. EDDRA je kombináciou informačného systému a nástroja zberu údajov o „best practice“ (príklady dobrej praxe) na znižovanie užívania drog v Európskej únii.

Nástroj, ktorý prepája obe databázy (EIB a EDDRA) a ktorý obsahuje základné a súčasne na dôkazoch založené princípy prevencie, pravidlá pre plánovanie, tipy pre hodnotenie a zdroje literatúry je PERK.

Dáva dôraz na proces plánovania a realizáciu preventívnej aktivity. PERK predpokladá stanovenie pracovných hypotéz a kontrolu vonkajších faktorov - sociálneho, normatívneho a kultúrneho kontextu. Dobre naplánovaný projekt musí od samého začiatku brať do úvahy prostriedky, ktorými sa môže hodnotiť jeho priebeh a výsledky.
PERK obsahuje nielen prvky, ktoré zlepšujú intervencie, ale rovnako aj tie prvky, ktoré sú síce zaužívané a populárne, ale pri ktorých nie sú žiadne dôkazy o efektívnosti (napr. poskytovanie informácií alebo afektívne vzdelávanie – zážitkové učenie).
 
Súvisiace dokumenty: 

Aktualizácia 2.8.2010

Hodnotenie protidrogových stratégií  a akčných plánov

Definícia hodnotenia: Hodnotiaci posudok verejného zásahu podľa presných kritérií a noriem.

Posúdenie sa vzťahuje v prvom rade na zásahom  stanovené požiadavky a na zásahom navodené účinky.

(MEANS 1999).

 

Všeobecné problémy : Po prvé, prepojenie medzi stratégiou a akčným plánom nie je vždy viditeľné, ako by malo byť.

Stratégia určuje spoločné usmernenia a akčný plán ich transformuje do konkrétnejších krokov a cieľov. Z tohto dôvodu by medzi týmito dvoma dokumentmi mala jestvovať kontinuita a koherencia, čo však vždy nie je tak. Niektoré z  cieľov stratégie  zostávajú veľmi všeobecné a neexistujú žiadne kritériá na zmeranie úspešnosti alebo neúspešnosti stratégie a plánu pri ich dosahovaní.

Po druhé, mandát hodnotenia je rozsiahly a bez poskytnutia osobitných zdrojov sú stratégia a akčný plán nezáväznými nástrojmi, ktoré musia byť hodnotené vo svojej celistvosti, inými slovami, vo všetkých oblastiach činnosti a na vysokom stupni.

 

Hodnotenie stratégie/AP  musí spĺňať tri ciele:

1. hodnotenie rozsahu vykonania

konkrétnych krokov stanovených v

stratégii;

 

2. hodnotenie rozsahu splnenia cieľov

prostredníctvom realizácie plánu

 

3. hodnotenie účinkov vzhľadom na

drogový problém.

Pozornosť upriamená

 Viac Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy