Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 17. júl 2018
 
 

Systém včasného varovania

V dôsledku nových trendov v oblasti užívania drog rozhodla Rada EÚ v júni 1997 o prijatí spoločného postupu (Joint Action) v oblasti nových syntetických drog, ktorého cieľom bolo zaistiť rýchlu a kvalitnú výmenu informácii o nových syntetických drogách, ktoré sa vyskytnú v EÚ.
Uvedený právny dokument bol v máji 2005 nahradený – Rozhodnutím rady 2005/387/SVV - o výmene informácii, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok. Rozhodnutie si zachovalo základné princípy definované spoločným postupom, avšak prinieslo aj niektoré zmeny. Z Rozhodnutia  vyplýva pre každý členský štát EÚ povinnosť vybudovať systém, ktorý zaistí včasnú výmenu informácii medzi zúčastnenými subjektmi, na národnej i medzinárodnej úrovni - „Systém včasného varovania“.

Zásadnou zmenou Rozhodnutia rady (oproti pôvodnej Joint action) bolo rozšírenie pôsobnosti systému - zo syntetických psychotropných látok, na akékoľvek omamné a psychotropné látky, ktoré doposiaľ nepodliehali kontrole v zmysle platných Medzinárodných dohovorov OSN o psychotropných látkach (1971) a omamných látkach (1961), hoci zo zdravotného a sociálneho aspektu môžu predstavovať porovnateľné riziko aké predstavujú medzinárodne kontrolované látky (článok 2, Rozhodnutia Rady). Ďalšou výraznou zmenou bola aplikácia tohto Rozhodnutia nie len na syntetické, ale tiež prirodzene sa vyskytujúce psychoaktívne látky, ktoré boli derivované z prirodzených zdrojov - rastlín alebo zvierat (kapitola 2, EWS guidelines).

 

 

 

Hlavným cieľom „Systému včasného varovania“ je vytvorenie efektívneho mechanizmu pre systematický zber a rýchlu výmenu informáciu o nových psychoaktívnych  látkach (NPL), ktoré sa po 1. krát objavia na Európskej drogovej scéne a súčasne minimalizovať negatívne zdravotné a sociálne dôsledky užívania týchto látok, včasnou a efektívnou intervenciou.

Proces identifikácie NPL zahŕňa 3 stupňový, na seba nadväzujúci postup (znázornený aj v grafickej schéme):

  • Prvým krokom je rýchla výmena informácii/včasné varovanie o výskyte NPL, v niektorom z členských štátov EÚ. Bližšie informácie o výrobe, obchodovaní a užívaní  NPL  sa šíria  prostredníctvom siete REITOX.
  • V druhom kroku sa realizuje proces hodnotenia rizík (článok 6, Rozhodnutia Rady), ktorý zahŕňa mechanizmus posudzovania možných zdravotných a sociálnych rizík súvisiacich s NPL. Hodnotenie rizika sa vykoná na základe informácií, ktoré Vedecký výbor EMCDDA získa od členských štátov EÚ, EMCDDA, Europolu a EMEA, pričom sa zohľadnia všetky faktory, ktoré oprávňujú zaradenie látky pod medzinárodnú kontrolu. Po ukončení hodnotenia rizika, vypracuje Vedecký výbor EMCDDA „Správu o hodnotení rizika“, ktorá sa predkladá na zváženie Rade EÚ a Európskej komisii.
  • V poslednom treťom  kroku  sa rozhoduje o opodstatnenosti  vystavenia danej látky kontrolným opatreniam. Rada EÚ na základe vypracovanej  „Správy o hodnotení rizika“ určí  kontrolné opatrenia prostredníctvom, ktorých sa môžu takéto látky dostať pod zákonnú kontrolu vo všetkých členských štátoch EÚ.

Ústrednú úlohu pri hodnotení rizík súvisiacich s novou psychoaktívnou látkou zohráva Vedecký výbor EMCDDA. Na účely tohto rozhodnutia sa rozšíri o odborníkov z Komisie, Europolu a EMEA a o odborníkov z vedeckých odvetví, ktoré nie sú vo Vedeckom výbore EMCDDA zastúpené, alebo sú v ňom zastúpené nedostatočne.

 

 

Činnosť Systému včasného varovania koordinuje v SR Národné monitorovacie centrum pre drogy (NMCD), prostredníctvom - Pracovnej skupiny pre Systém včasného varovania.
 
Niektoré informácie o nových formách drog v EÚ, šírených prostredníctvom siete REITOX nájdete v sekcii Varovanie pred novými drogami.

Bližšie informácie o NPL, ich výskyte, užívaní a vlastnostiach nájdete na:
1.) www.emcdda.europa.eu v sekcii Drug situation – Action on new drugs, 
2.) www.unodc.com v sekcii Illicit drugs
3.) www.europol.europa.eu

Ďalšie zdroje: www.erowid.orgwww.wikipedia.com

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Júl 2018
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
 
Odkazy