Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Ročník 47, 2012, č. 5

Ministerstvo zdravotníctva SR a Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, 7.1.2013

Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor)
 
Ročník: 47
Rok: 2012
Číslo: 5
 
(práce venované prof. Novotnému – pokračovanie)
 
OBSAH
 
ÚVODNÍK – M. Turček
270
 
 
PÔVODNÉ PRÁCE
 
J. Šidlo, H. Šidlová, J. Luha, J. Šikuta, R. Kuruc: Somatické a smrteľné následky užívania opiátov a opioidov
271
P. Janík, B. Vašečková: Akútne hospitalizácie pre intoxikáciu alkoholom
285
M. Turček, P. Janík, Z. Hapalová: Rizikové faktory a prediktory delíria tremens
293
 
 
PREHĽADOVÉ PRÁCE
 
L. Nábělek: Patologické hráčstvo na ceste k zodpovedajúcemu klasifikačnému zatriedeniu
303
 
 
NA POMOC PRAXI
 
M. Martinove, E. Koprdová: Fajčenie od A po ZET
317
 
 
SPRÁVY
 
E. Višňovský: Správa z 52. Česko-slovenskej a 10. Slovenskej AT konferencie
327
 
 
EXCERPTY
 
 
ADZ(PO) 5 / 2012
Súhrny
 
Somatické a Smrteľné následky užívania opiátov a opioidov
J. Šidlo, H. Šidlová, J. Luha, J. Šikuta, R. Kuruc
 
Úvod: Užívanie opiátov a opioidov ako aj iných nelegálnych drog je veľkým problémom nielen zdravotným a zdravotníckym, ale aj celospoločenským. Analýza úmrtí súvisiacich s drogami je jedným zo základných ukazovateľov závažnosti drogového problému. Získané údaje slúžia ako jedno z východísk pre tvorbu protidrogovej politiky a stratégie nielen na regionálnej ale aj na národnej úrovni. Pacienti a metódy: Bola vykonaná analýza všetkých prípadov úmrtí v súvislosti s užívaním opiátov a opioidov v Bratislavskom a Trnavskom kraji v rokoch 1996 až 2011, pitvaných na bratislavských súdnolekárskych pracoviskách. Prípady boli rozdelené do skupín podľa metodiky EMCDDA na priame a nepriame úmrtia súvisiace s opiátmi a opioidmi. Štatistické analýzy boli realizované pomocou softvéru SPSS. Výsledky: Kritériám zodpovedalo 304 prípadov – 2 % z celkového počtu pitiev. Priamych úmrtí bolo 71 %, nepriamych 29 %. Muži tvorili 83 % a ženy 17 % prípadov. Vo vekovej kategórii od 1 do 34 rokov bolo 85 % prípadov. Heroín a jeho metabolity boli zistené v 44 % a metadón v 10 % prípadov. Najčastejšou dvojkombináciou látok boli opiáty a opioidy a benzodiazepíny a trojkombináciou opiáty a opioidy, benzodiazepíny a etanol. V Bratislavskom kraji bolo zistených 87 % prípadov, v Trnavskom 13 %. V okrese Bratislava II. bolo 25 % všetkých úmrtí. V 67 % prípadov išlo najpravdepodobnejšie o problémových užívateľov s parenterálnou aplikáciou drogy. Záver: Výsledky štúdie ukázali klesajúci trend výskytu prípadov smrteľných následkov užívania opiátov a opioidov v regióne Bratislavského a Trnavského kraja. Výrazná predominancia počtu úmrtí v Bratislavskom kraji a na území mesta Bratislava odráža skutočnosť, že na území hlavného mesta a v jeho okolí sa nachádza najväčšie množstvo problémových užívateľov opiátov a opioidov. Získané výsledky analýzy v základných sledovaných parametroch sú podobné zisteniam zahraničných a medzinárodných, predovšetkým európskych štúdií.
 
Kľúčové slová: úmrtia súvisiace s drogami – nezákonné drogy – opiáty a opioidy – morfológia – pitva – toxikologická analýza
 
 
AKÚTNE HOSPITALIZÁCIE PRE INTOXIKÁCIU ALKOHOLOM
P. JANÍK, B. VAŠEČKOVÁ
 
Riešenie akútnych prípadov intoxikácie alkoholom patrí ku každodennej psychiatrickej praxi. Od zrušenia záchytných staníc sú intoxikovaní pacienti observovaní alebo hospitalizovaní v psychiatrických zariadeniach (oddelenia, kliniky, nemocnice) a tvoria špecifickú skupinu pacientov.
 Cieľom práce bolo zistiť počet pacientov vyšetrených pre problematiku intoxikácie alkoholom na ambulancii Psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice a Lekárskej fakulty Bratislava (ďalej UNB a LF) a okolnosti, ktoré k vyšetreniu viedli.
Súbor tvorili všetci pacientivyšetrení pre psychické poruchy súvisiace s intoxikáciou alkoholom na psychiatrickej ambulancii počas bežnej pracovnej doby a v pohotovostných službách počas 3 mesiacov (február až apríl 2012).
Údaje sme zhromažďovali zo všetkých vyšetrení, ktoré boli zrealizované ambulantne. Sledovali sme nutnosť asistencie záchranných zložiek a policajného zboru pri ich transporte, vyšetrenia, ktoré boli zrealizované, podávanú medikáciu a ďalšie vyústenie.
Z celkového počtu 2381 ambulantne vyšetrených pacientov bolo do analýzy zahrnutých 114 pacientov, čo tvorilo celkovo takmer 5 % podiel všetkých ambulantných vyšetrení a 30 % podiel vyšetrení v pohotovostných službách. Najčastejšími príčinami psychiatrického vyšetrenia boli poruchy správania pri intoxikácii alkoholom s agresivitou a suicidálne vyhrážky. Väčšina prípadov si vyžadovala asistenciu zdravotných záchranných zložiek alebo policajného zboru. Viac ako štvrtina pacientov (27 %) bola observovaná na oddelení do vytriezvenia a tretina (34 %) bola hospitalizovaná na krátku dobu.
Výsledky poukazujú navysoký podiel pacientov, ktorí boli vyšetrení pre intoxikáciu alkoholom a to hlavne v pohotovostných službách. Riešenie týchto stavov si vyžaduje nemalé finančné, ktoré boli na nich vynaložené. Rovnako netreba zabúdať na vysoký podiel agresivity bez adekvátnej technickej a personálnej vybavenosti, ale aj na nedostatočnú právnu ochranu lekárov a zdravotníckeho personálu, čo znovu otvára otázku zriadenia záchytných staníc v spolupráci so zložkami ministerstva vnútra.
 
Kľúčové slová: intoxikácia – alkohol – vyšetrenie – záchytná stanica
 

RIZIKOVÉ FAKTORY A PREDIKTORY DELÍRIA TREMENS
M. TURČEK, P. JANÍK, Z. HAPALOVÁ
 
V práci sa zaoberáme problematikou život ohrozujúcej komplikácie alkoholového abstinenčného syndrómu – delíriom tremens. Cieľom práce bolo analyzovať potenciálne rizikové faktory a  prediktory delíria tremens (DT) u pacientov hospitalizovaných pre alkoholový abstinenčný syndróm (AAS). Realizovali sme retrospektívnu štúdiu s použitím medicínskeho informačného systému a dokumentácie pacientov hospitalizovaných pre AAS na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB v rokoch 2010 a 2011. V súbore 165 pacientov sme identifikovali 45 pacientov, ktorí v priebehu hospitalizácie prekonali DT (30 pacientov bolo prijatých ako DT, u 15 pacientov sa DT rozvinulo „de novo“). Pacienti, ktorí prekonali DT, mali oproti ostatným pri prijatí vyššie hodnoty AST i GMT a nižšie hodnoty kaliémie, vyššiu úvodnú dávku benzodiazepínovej i antipsychotickej liečby (v prvých 24 hodinách hospitalizácie), častejšiu potrebu antibiotickej liečby (kedykoľvek v priebehu hospitalizácie), ich hospitalizácie trvali dlhšie a boli častejšie prekladaní na somatické oddelenia. Odhaľovanie kauzality v týchto súvislostiach si však vyžaduje prospektívne zameranú štúdiu.
 
Kľúčové slová: alkoholový abstinenčný syndróm – delírium tremens – rizikové faktory – prediktory
 
 
Patologické hráčstvo na ceste k zodpovedajúcemu klasifikačnému zatriedeniu
L. Nábělek

Napriek tomu, že oba v súčasnosti platné psychiatrické diagnostické a klasifikačné systémy definujú patologické hráčstvo ako poruchu kontroly impulzov, diagnostické kritériá, priebehové charakteristiky i terapeutické postupy vykazujú významnú podobnosť so syndrómom závislosti od psychoaktívnych látok. Neurobiologické štúdie potvrdzujú úzku príbuznosť patologického hráčstva (a ďalších tzv. nelátkových závislostí) a látkových závislostí so všetkými teoretickými i praktickými dôsledkami. Logickým zavŕšením naznačených trendov sú odporúčania odborných komisií pre prípravu revízií psychiatrických klasifikačných systémov na zaradenie patologického hráčstva do spoločnej kategórie závislostných porúch.
 
Kľúčové slová: patologické hráčstvo – systém odmeny – serotonínergná dysregulácia – neurobehaviorálny model závislostí – diagnostické a klasifikačné systémy
 
 
Fajčenie od A po ZET
Martinove, M. – Koprdová, E.
 
Referát podáva komplexný pohľad na závislosť od nikotínu v kontexte ďalších závislostí. Problematika fajčenia je spracovaná formou referátu, v ktorom sú z viacerých zdrojov zhrnuté a definované: samotná závislosť, návyková látka (droga), príčiny vzniku závislosti, bio-psycho-sociálny model závislosti a bludný kruh závislosti, craving a recidíva, dôsledky tabakovej závislosti, liečba fajčenia s dôrazom na KBT model v OLÚP, n. o. na Prednej Hore, 10 hlavných dôvodov, prečo nefajčiť. Prínosom autorov do tejto problematiky je psychoterapeutická skúsenosť a osvedčenie sa štruktúrovaného KBT modelu liečby nikotinizmu v každodennej praxi v OLÚP, n. o. Liečba nikotinizmu v psychiatrii je akosi odsunutá na okraj a zdá sa, že dokonca aj liečbe fajčenia psychoterapiou sa viac venujú lekári z iných odborov (pneumoftizeológovia), než psychiatri a psychológovia. Referát má poukázať na možnosť uplatnenia špecifickej formy psychoterapie u tejto formy závislosti, ako aj upozorňuje na riziká neriešenia fajčenia v kontexte aj iných závislostí od psychoaktívnych látok.
 
Kľúčové slová: nikotinizmus – KBT model liečby – craving – recidíva
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy