Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 13. november 2019
 
 

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI, vol. 47, 2012, č. 3

Obsah

ORIGINÁLNE PRÁCE
M. Grohol , V. Groholová:  Hypotéza prokreačných zvykov ako vysvetlenie
sezónnej variácie narodení pri alkoholizme  .......................... 129

PREHĽADNÉ PRÁCE
A. Dukát: Vplyv alkoholu na kardiovaskulárny systém: alkohol a arytmie     ......................... 139
E. Bazínková: Časová perspektiva ve vztahu k závislosti na alkoholu:
Přehled vybraných poznatků    ......................... 149

NA POMOC PRAXI
M. Martinove ml., V. Stanislav: Manažment vodičov, ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky ........................... 157
K. Nešpor: Takzvaně problémový pacient   ........................... 169

Z HISTÓRIE ČASOPISU
E. Kolibáš:  Prof. MUDr. Ernest Guensberger, DrSc.  – Sté výročie narodenia       ......................... 177

SPRÁVY
M. Martinove ml.: Správa z medzinárodného kongresu pod názvom: pokroky v liečbe
 závislosti od opiátov - Improving Outcomes In The Treatment Of Opioid
Dependence ( Brusel, 29.-31.5.2012)   .......................... 183
M.Turček: Správa z X. slovenského psychiatrického zjazdu                                        
(Martin, 21. – 24. jún 2012)    .......................... 186
L. Nábělek: Správa z II. Konferencie neuropsychiatrického fóra
(Praha, 28- 30.júna 2012)    .......................... 189

EXCERPTY       .......................... 156

 


 


HYPOTÉZA PROKREAČNÝCH ZVYKOV AKO VYSVETLENIE SEZÓNNEJ VARIÁCIE NARODENÍ PRI ALKOHOLIZME

M. Grohol, V. Groholová

Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

S ú h r n

Hypotéza prokreačných zvykov bola Modestinom et al. (1995) navrhnutá ako pravdepodobné vysvetlenie sezónnej variácie počtu narodení pri alkoholizme. Čiastočne v súlade s niektorými inými prácami v Európe sme zistili v jednej predchádzajúcej práci (Grohol, 2010) prebytok jarných narodení. Cieľom tejto práce je overiť platnosť našich zistení a testovať prokreačnú hypotézu ako vysvetlenie. Metodika: Počas jedného roka sme zozbierali údaje od hospitalizovaných pacientov a pacientov A-klubu o dátumoch narodení ich blízkych príbuzných a rodinnej záťaži alkoholizmu a porovnali sezónne výkyvy počtu narodení, ktoré sme testovali pomocou chí-kvadrát testu. Výsledky: Súbor tvorilo 89 pacientov (77 mužov a 12 žien) s alkoholizmom (87 s dg. F10.2 a dvaja s F10.1), od ktorých sme získali údaje o 161 rodičoch, 191 súrodencoch a 90 deťoch. V porovnaní so súrodencami sa preukázal prebytok jarných narodení a pokles letných, výsledky však opäť nedosiahli úroveň štatistickej signifikancie (p=0,44). Prokreačná hypotéza sa nepotvrdila žiadnym zo zvolených postupov. Záver: Existencia sezónnej variácie s nadbytkom jarných narodení sa aj napriek nesignifikantným výsledkom javí ako veľmi pravdepodobná, určite však nie je dôsledkom prokreačných zvykov rodičov. Vplyv sezónnosti na manifestáciu závislosti je najskôr len mierny, a preto obtiažne dokázateľný v malých klinických súboroch. Nie je ale vylúčený intenzívnejší vplyv na iné aspekty alkoholizmu.

Kľúčové slová: sezóna narodenia, alkoholizmus, hypotéza prokreačných zvykov


VPLYV ALKOHOLU NA KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM: ALKOHOL A ARYTMIE

A. DUKÁT

II. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
Prednosta: Doc. MUDr. Ľ. Gašpar, CSc.

Súhrn

Nadmerný konzum alkoholu a alkoholizmus sú významné sociálne problémy všade vo svete. V industrializovaných krajinách približne 10% z celkovej populácie vo veku nad 15 rokov je postihnutých závislosťou od alkoholu. Toto riziko definuje WHO vo svojich odporúčaniach ako denný príjem alkoholu nad 40 g u mužov a 25 g u žien. Vedie ku zvýšeniu mortality, v samotných USA sa podieľa na viac ako 63 000 úmrtí do roka. Nadmerný príjem alkoholu ovplyvňuje kardiovaskulárny systém rôznymi spôsobmi, ktoré zahrňujú hypertenziu, arytmie, kardiomyopatiu a hemoragickú náhlu mozgovocievnu príhodu.
V kardiovaskulárnej medicíne máme dostatok dôkazov z epidemiologických štúdií o jeho negatívnom vplyve na srdce a cievy. Presné mechanizmy však nie sú doposiaľ všetky známe, ale sa predpokladajú zmeny v životnom štýle u daných osôb, diéta, fajčenie, hypertenzia, body mass index a telesné cvičenie, ktoré sa spolupodieľajú aj na ich lipoproteínovom statuse.

Kľúčové slová: alkohol – arytmie – kardiovaskulárne ochorenia – prognóza


ČASOVÁ PERSPEKTIVA VE VZTAHU K ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU: PŘEHLED VYBRANÝCH POZNATKŮ

EVA BAZÍNKOVÁ

Centrum duševního zdraví Jeseník a Šumperk
ředitel: prim. MUDr. Miroslav Novotný

Souhrn

Tato přehledová studie se zaměřuje na časovou perspektivu ve vztahu k nadužívání a závislosti na alkoholu. Vychází především ze současných zahraničních výzkumů. Shrnuje vybrané empirické poznatky a nastiňuje možné směry dalšího zkoumání
  
klíčová slova: časová perspektiva - nadužívání alkoholu - závislost na alkoholu

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy