Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 22. október 2019
 
 

Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) ročník 48, rok 2013, číslo 3

Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor)

 


Ročník: 48

Rok: 2013

Číslo: 3

 


OBSAH

 

ÚVODNÍK – M.Miovský

 

 

 

PÔVODNÉ PRÁCE

 

K. Gazdíková, F. Gazdík, I. Kajaba, D. Hučková, Ľ. Okruhlica, D. Farkašová: Drogová závislosť a hepatitída C

 

 

 

PREHĽADOVÉ PRÁCE

 

J. Kvetková, M. Martinove ml.: CDT a iné novšie markery závislosti od alkoholu

 

 

 

KAZUISTIKY

 

J. Pokora: Drogy a řízení motorových vozidel

 

 

 

SPRÁVY

 

M. Turček: Správa z 19. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (Sečská přehrada, 2. – 6. jún 2013)

 

 

 

POZVÁNKA

 

 

 

EXCERPTY

 

 

 

SÚHRN

Drogová závislosť a hepatitída C

 

K. Gazdíková, † F. Gazdík, I. Kajaba, D. Hučková, Ľ. Okruhlica, D. Farkašová

 

Úvod: Najrizikovejšou skupinou z hľadiska infekcie vírusom hepatitídy C (HCV) aj na Slovensku sú abstinujúci drogovo závislí jedinci (AIDUs) s prevalenciou 25 % – 40 %. Ciele: Prvým cieľom predloženej práce bolo v rizikovej skupine IDUs zistiť vývoj séroprevalencie HCV v rokoch 2004 – 2009. Druhým cieľom bolo vyhodnotiť úspešnosť liečby chronickej vírusovej hepatitídy C (CHHC) kombinovanou imunomodulačnou liečbou pegylovaným interferónom-alfa (PEG-IFN-?) + ribavirínom (R). Metodika: V rokoch 2004 až 2009 sme vyšetrili 962 IDUs, oboch pohlaví (682 mužov, 280 žien) s priemerným vekom od 24 do 29 rokov. Vyhodnotili sme úspešnosť liečby u 302 doteraz neliečených AIDUs (83 Ž, 219 M) s priemerným vekom 28 rokov (17 – 50 rokov) s CHHC, ktorí ukončili liečbu a absolvovali aj follow-up vyšetrenie po 24 týždňoch od ukončenia liečby. Na diagnostiku boli použité štandardné diagnostické testy. Pacienti užívali PEG-IFN-? a R v štandardnej dávkovacej schéme a dĺžke liečby závislej od genotypu – pacienti s genotypom „3“ boli liečení 24 a s genotypom „1“ 48 týždňov. Kritériom posúdenia trvalej virologickej odpovede (SVR) bol negatívny nález HCV RNA 24 týždňov od ukončenia liečby. Výsledky: V epidemiologickej štúdii sa prevalencia anti-HCV pozitivity pohybovala v rozmedzí 34 % – 78 % a pozitivita HCV RNA v rozmedzí 17 % – 71 %. Distribúcia genotypov sa počas sledovaného obdobia vyrovnala s miernou prevahou genotypu 3. V skupine liečených AIDUs po 12. týždni a na konci liečby odpovedalo negatívnym HCV RNA nálezom 270 (89 %), respektíve 290 (96 %) pacientov. Celková SVR sa zaznamenala u 285 (94 %) pacientov, pričom pacienti s genotypom 3 odpovedali v 98 % (186 pacientov) a s genotypom 1 v 88 % (95 pacientov) a pacienti s kombináciou genotypov 1 aj 3 odpovedali v 100 % (4 pacienti). Záver: Výsledky epidemiologickej štúdie dokazujú pretrvávanie vysokej pozitivity anti-HCV a HCV RNA PCR metódou v rizikovej skupine IDUs. Výsledky klinickej štúdie AIDUs s CHHC, liečených PEG-IFN-? a ribavirínom dokladujú vysokú SVR odzrkadľujúcu sumáciu viacerých pozitívnych prediktívnych faktorov.

 

Kľúčové slová: drogovo závislí jedinci – hepatitída C – pegylovaný interferón-? – ribavirín

 

 CDT a iné novšie markery závislosti od alkoholu

 

J. Kvetková, M. Martinove ml.

 

Cieľ práce: Autorky v práci informujú odbornú verejnosť o jednotlivých markeroch alkoholizmu (karbohydrát deficientný transferín, etylglukuronid, fosfatidyletanol, etylestery mastných kyselín, MCV, GMT, AST, ALT, INR), ich senzitivite a špecificite samostatne aj v kombinácii, spôsoboch ich vyšetrovania, spôsobe odberu a uchovávania biologického materiálu, ako aj o ich prínose pri objektivizovaní rôzne dlhých období abstinencie. Metodika: Literárny prehľad. Výsledky: Práca poukazuje na nové vysokošpecifické markery alkoholizmu vyšetrované zatiaľ len niekoľkými špičkovými pracoviskami v Európe a na ich praktický význam pri rozhodovaní o vrátení vodičského oprávnenia, odobratého v dôsledku vedenia motorového vozidla pod vplyvom návykovej látky. Diskusia: Rozhodnutie o tom, či jednotlivec je alebo nie je závislý, je bez možnosti objektívnej verifikácie abstinencie ťažké. Prínosom pri tomto rozhodovaní je možnosť vyšetrenia novších markerov, ktoré zatiaľ celosvetovo nepatria medzi rutinné vyšetrenia. Problémom je hlavne ich ekonomická náročnosť a skutočnosť, že ich význam pre prax nie je docenený. Záver: Práca by mala byť podnetom k vytvoreniu súčinnosti psychiatrov, psychológov a orgánov Policajného zboru SR pri riešení problematiky užívania návykových látok za volantom.

 

Kľúčové slová: závislosť od alkoholu – karbohydrát deficientný transferín – etylglukuronid – fosfatidyletanol – etylestery mastných kyselín – stredný objem erytrocytu – transaminázy – štandardizovaný protrombínový čas

 

Drogy a řízení motorových vozidel

 

J. Pokora

 

Při vypracovávání znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie zadavatel často klade soudnímu znalci otázku, jaký měla stanovená hladina návykové látky vliv na řízení motorového vozidla, resp. zda vylučovala způsobilost k řízení motorového vozidla a požaduje porovnání s ekvivalentní hladinou alkoholu, kde je stanovena určitá tolerovaná mez. Podmínkou způsobilosti k řízení motorových vozidel je dle našeho názoru nulová hladina nealkoholových návykových psychotropních látek ze skupiny „ilegálních“ drog („illicit drugs“) v krvi. Nelze tu stanovit žádnou tolerovanou hladinu, jak je tomu u alkoholu. Z medicínského hlediska jsou rizika i minimálních hladin návykových psychotropních látek evidentní. Z právnického hlediska by navíc bylo absurdní definovat tolerovanou, povolenou hladinu u látek, jejichž výroba, distribuce a držení jsou dle novely trestního zákona závažnými zločiny s vysokými trestními sazbami.

 

Klíčová slova: návykové látky – psychostimulancia – metamfetamin – řízení motorových vozidel – znalecký posudek

 

 

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy